1 / 34

Kap 01 Innledning

Kap 01 Innledning. Algoritmer og datastrukturer. Fag : DAT201 Algoritmer og datastrukturer Studiepoeng : 10 Forelesning : 4 t/uke Øving : 4 t/u Eksamen : Skriftlig 4 timer uten hjelpemidler Prog.språk : Java / C++ / Flash (ActionScript) Pseudokode.

oakes
Télécharger la présentation

Kap 01 Innledning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kap 01 Innledning

 2. Algoritmer og datastrukturer Fag : DAT201 Algoritmer og datastrukturer Studiepoeng : 10 Forelesning : 4 t/uke Øving : 4 t/u Eksamen : Skriftlig 4 timer uten hjelpemidler Prog.språk : Java / C++ / Flash (ActionScript) Pseudokode

 3. Algoritmer og datastrukturer • Teori om ulike data-strukturer • Operasjoner i pseudokode-form • Programmering i Java / C++ / Flash (ActionScript) Algoritmer : Prosessering av ulike datastrukturer vha pseudokode Datastrukturer : Ulike måter å strukturere data på

 4. Algoritmer og datastrukturer Algoritmer : Prosessering av ulike datastrukturer vha pseudokode. Step-by-step instruksjon til datamaskinen. Kaffekoking 1. Hent kaffekjelen 2. Ta av lokket på kaffekjelen 3. Hent kaffeposen 4. Fyll 2 spiseskjeer med kaffe på kaffekjelen 5. Gå bort til vannspringen 6. Fyll 1 liter vann på kaffekjelen 7. Sett kaffekjelen på plate nr 1 på komfyren 8. Skru komfyrbryter til plate nr 1 på 1000 9. Kok opp kaffen

 5. Komplekse problemstillingerViktige elementer OOP Event Algoritmer / Datastrukturer

 6. Tre AnvendelserIdrett

 7. Graf AnvendelserGPS

 8. Tre AnvendelserSeismologi / Bildebehandling / Medisin

 9. Tre AnvendelserBilde-detaljer / komprimering

 10. Tre AnvendelserBildekomprimeering JPEG JPEG2000 m/Wavelet

 11. Tre AnvendelserBildekomprimering

 12. Graf / Tre Fourier-transformation of a square wave f(x) square wave (T=2) N=1 N=2 N=10

 13. Stakk Tre Graf AnvendelserKalkulator

 14. AnvendelserSymbolsk derivasjon - Benyttes til å beskrive prosessendringer Typer av diff.lign. ODE Ordinære Endringer mht en enkelt variabel PDE Partielle Endringer mht flere variabler Newtons 2.lov Radioaktivitet Kvantefysikk SHM Varmetransport Bølger Elektrisk krets

 15. AnvendelserSymbolsk derivasjon y = 0.2x2 y’ = 0.4x y = xcosx y’ = cosx - xsinx Derivasjon omhandler endringsstudier av en funksjon. Slike endringer studeres vha stigningstallet til tangenter til funksjonsgrafen. For en gitt funksjon er det av interesse å bestemme den deriverte funksjonen.

 16. Graf AnvendelserNettverk

 17. AnvendelserMaksimal flyt

 18. AnvendelserSelectionSort

 19. Anvendelser Beregning av aritmetiske uttrykk . Stakk a / b ^ c + d * e - a * c Besøk til ulike byer. Graf Hvilken rute er raskest, kortest, billigst, … ? Medisinsk diagnose. Tre Optimalisering av nettverk. Graf / Tre Prosjektgjennomføring. Graf Bildebehandling. Tre

 20. Innhold 01 Innledning 02 Tabeller / Tabell-operasjoner 03 Array-klasser (Java-implementering) 04 Lister m/praktisk anvendelse 05 Abstrakte datatyper (Java-implementering) 06 Ordnede/Sorterte lister (Java-implementering) 07 Stakk 08 Kø 09 Tre 10 Graf 11 Mengde 12 Hashing 13 Sortering 14 Algoritme-mønstre og problemløsing App A Java programmering App B Klassehierarki App C Java dokumentasjon App D Java 2 Platform, Standard Edition v 1.3.1 API Specification App E Flash / ActionScript 3.0 App F Algoritme analyse App G Matematisk induksjon

 21. Uke-plan 34 Innledning / Java-repetisjon / Rekursjon 35 OOP / Matematisk induksjon 36 Tabeller / Tabell-operasjoner 37 Array-klasser (Java-implementering) 38 Lister 39 Abstrakte datatyper (Java-implementering) Ordnede/Sorterte lister (Java-implementering) 40 Stakk / Kø 41Tre 42 Tre 43Graf 44 Graf / Mengde 45Algoritmeanalyse 46 Repetisjon / Eksamensoppgaver

 22. Ulike datastrukturer • Tabell / Post / Klasse • Liste • Stakk • Kø • Tre • Graf • Mengde

 23. Tabell - Post - Klasse Attributter Funksjoner Array Struct Class

 24. Array Les inn nedbørmengde for årets 12 måneder: nedbor nedbor[2] FOR mnd := 1 TO 12 DO les nedbor[mnd] ENDFOR FOR mnd := januar TO desember DO les nedbor[mnd] ENDFOR

 25. class Behandle nedbørmengde for årets 12 måneder: class Nebor { private: data[12] public: Nedbor(…) setNedbor(…) getNedbor(mnd) sum( ) gjennomsnitt( ) getMax( ) getMin( ) … }

 26. Liste

 27. Stakk (LIFO) In Out Top

 28. Kø (FIFO) In Out Top

 29. Tre

 30. Graf

 31. Mengde

 32. Notasjoner Tilordning : a := b a := b a = b Test likhet : a == b a = b a == b Test : IF …THEN if (…) { … … } ELSE IF else if(…) { … … { ELSE else { … … ENDIF } Sløyfe : FOR … DO WHILE ...DO while… { … ... ENDFOR ENDWHILE }

 33. ProgrammeringRepetisjon 001 Utskrift av ”Hello” 002 Konstanter og Variabler 003 Innlesing fra tastatur 004 Seleksjon if - else 005 Seleksjon switch - case - default 006 Sløyfer for 007 Sløyfer while 008 Sløyfer do - while 009 Tabell (Array) 010 Funksjon 011 Rekursjon 012 Innlesing fra fil 013 Klasse - Objekt 014 Arv - Polymorfi 015 Interface – Abstrakte klasser 016 Indre klasser

 34. END

More Related