1 / 16

KLP Kommunekonferansen - ny satsning på vei og jernbane

KLP Kommunekonferansen - ny satsning på vei og jernbane. Statssekretær Bård Hoksrud. 6.mars 2014. Vår viktigste sak - ifølge media…. Samferdsel – et av regjeringens viktigste satsingsområder. ” gjønaføring ”. Foto: Knut Opeide, SVV. Statlig selskap – ”Bifalles ikke”. Takt- og systemskifte….

oceana
Télécharger la présentation

KLP Kommunekonferansen - ny satsning på vei og jernbane

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KLP Kommunekonferansen - ny satsning på vei og jernbane Statssekretær Bård Hoksrud 6.mars 2014

 2. Vår viktigste sak - ifølge media…. KLP Kommunekonferansen

 3. Samferdsel –et av regjeringens viktigste satsingsområder

 4. KLP Kommunekonferansen

 5. ”gjønaføring” Foto: Knut Opeide, SVV

 6. Statlig selskap – ”Bifalles ikke”

 7. Takt- og systemskifte… • Økt bevilgningene til vei/bane med over 2 mrd kr. • Opprette investeringsselskaper for vei • Trasevalg for en rekke veiprosjekter • Kutt i planlegging/gjennomføringstid – statlig plan • Lage motorveiplan • Samle bompengeselskap til ett (eller få selskap) • Obligatorisk bompengebrikke for lastebiler • Slettet gjeld på 6 bomprosjekt • 30 mrd kr til oppbygging av infrastrukturfond • Starte gradvis øremerking bilavgifter • Endre metode samfunnsøkonomisk beregninger

 8. … endringer over hele linja • Statlig bidrag til utbygging av kollektiv infrastruktur • Utarbeidelse av en nasjonal havnestrategi • Stimulanspakke for nærskipsfart • Arbeid med organisering av Lostjenesten • Ny forskrift for parkeringsbransjen • Graveforskriften

 9. Jernbanesatsing

 10. Jernbane • Ny organisering av jernbanesektoren (NSB, JBV) • Omorganisere drift av terminaler • Konkurranseutsette mer vedlikehold • Ringeriksbanen som del av Intercitysatsingen • Planarbeid Jærbanen • Arbeid for økt frekvens på Sørlandsbanen • Igangsatt KVU for godsterminal i Bergen • Norsk/svensk gruppe - grensekryssende jernbane

 11. Raskere beslutninger • Doblet kontroll av trailere (dekk, bremser) • Tester økt fartsgrense på deler av E18 i Vestfold • Fremskyndet prosess for ny E18 inn til Oslo • Raskt besluttet trasevalg for E39 i Sør Hordaland • Befaring E39 Sogn og Fjordane / Møre Romsdal • Selvbalanserende ståhjuling • Grønt lys til Polarsirkelen lufthavn • Iverksatt arbeid med miljøbase i Lofoten/Vesterålen

 12. KLP Kommunekonferansen

 13. Takk for oppmerksomheten! KLP Kommunekonferansen

More Related