Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminář k bakalářské práci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminář k bakalářské práci

Seminář k bakalářské práci

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Seminář k bakalářské práci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminář k bakalářské práci Ing. Martina Juříková, Ph.D.http:// lide.fmk.utb.cz Jurikova@fmk.utb.czkonzultace metodiky: ve čtvrtek 12:30 – 14:30 h nebo dle dohody

 2. Zpracování bakalářské práce Cíle Hlavní cíl předmětu: napsat a obhájit vynikající bakalářskou práci Dílčí cíle semináře: pochopit strukturu bakalářské práce připomenout si zásady citačních norem konzultovat zaměření bakalářské práce

 3. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BP • OBSAH – bakalářská práce prokazuje: • schopnost studenta(ky) uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých disciplín k řešení dané situace • schopnost studenta analyzovat a řešit marketingový (komunikační) problém a vyvodit návrhy a doporučení pro jeho řešení →Empirický charakter • JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text • ÚPRAVA: dle Směrnice rektora č. 7/2014 • ROZSAH: 40 – 50 stran v šabloně UTB (od úvodu po konec závěru), tj. min. 72 tis. znaků včetně mezer

 4. Postup zpracování BP

 5. Postup zpracování BP • Zimní semestr: • Téma • Záměr, teorie, metodika BP, tj. 3 konzultace s vedoucím BP • Odsouhlasené podklady = Zadání BP = zásady tvorby BP • Zápočet • Letní semestr: • Sepsání, resp. dopsání  • Odevzdání • Přihlášení k SZZ • Hodnocení (posudky) • Obhajoba

 6. Postup v zimním semestru • TÉMA, PROBLÉM, CÍL do 24. října 2014 je třeba si vybrat nebo zažádat o vlastní • Na tématu záleží! Dobře zvolené téma = základ úspěchu. • Doporučení při volbě tématu - pokud je to možné, vybírejte si téma: • které znáte, zajímá vás, baví… PRO: - obvykle se o něm lépe píše - lépe se shánějí informace, člověk ví, kde hledat PROTI: - člověk je do tématu zahleděný, nemá nadhled - to vadí zvláště tehdy, když má psát o své vlastní práci - pokud píše o své práci a kritizuje, může si nadělat nepřátele - spoustu věcí je schopen napsat z hlavy, i když by bylo potřeba odkazovat na zdroje - nerozšíří si své obzory • co nejužší • Téma student: • Vybírá ze zveřejněného seznamu • Volí vlastní – se souhlasem vedoucího Pozn. do 7. listopadu 2014 bude zveřejněn finální seznam.

 7. Postup v zimním semestru 2. TVORBA BP + 3 POVINNÉ KONZULTACE zapsané v systému http://konzultace.fmk.utb.cz/ Pozn. Náplň konzultací zapisuje a konzultaci (ne)uznává vedoucí BP. Můžete si ji zkontrolovat, pokud zadáte jméno a heslo jako do Portálu 3. PODKLADY (ZADÁNÍ, ZÁSADY) PRO ZPRACOVÁNÍ BP - naformulovat, prokonzultovat, příp. upravit strukturu BP + základní literaturu s vedoucím BP, • Zadat do Portálu v sekci VÝUKA – KVALIFIKAČNÍ PRÁCE • Vytisknout, podepsat (vedoucí a autor BP) a odevzdat na sekretariátu nebo M. Juříkové do 30. 1. 2015 4. ZÁPOČET ZE Semináře k BP ZA ZS - podmínky: 3 konzultace zapsané na http://konzultace.fmk.utb.cz/ + Odevzdané vytištěné a podepsané „Zásady..“ Zápočet zapisuje M. Juříková k 30. 1. 2015 5.

 8. Postup – letní semestr 1. SEPSÁNÍ BP V DANÉ STRUKTUŘE – VIZ DÁLE + konzultace s vedoucím BP 2. ODEVZDÁNÍ BP do 30. 4. 2015: - 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách), -  1x na CD s popisem (Autor, název, rok) - 1x „nahrána“ do Portálu v PDF + údaje o ní  3. PŘIHLÁŠENÍ K SZZ do 8. 5. 2015    4. HODNOCENÍ BP vedoucím a oponentem bude v Portálu 5. OBHAJOBA BP v termínu 18. 5. – 29. 5. 2015

 9. Zpracování bakalářské práce Struktura bakalářské práce Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

 10. Zpracování bakalářské práce Obsah – zásady: • standardně se používá desetinné číslování, zvykem je používat maximálně tři úrovně; za poslední číslicí se nedělá tečka (nejde o pořadí); oddíl římskou číslicí • ve školních pracích dáno šablonou • jedna kapitola by měla mít vždy více odstavců

 11. Úvod • nečíslovaná kapitola, rozsah cca 1 strana • Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu • Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k čemu budou využity výsledky?) • Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) • Tzn. • Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

 12. Úvod Cílem NEMŮŽE BÝT: • Seznámit čtenáře se základními pojmy z oblasti XY • Seznámit se (tedy sám sebe) s problematikou XY Cílem MŮŽE BÝT: • Porovnat teoretické koncepce nějakého jevu • Ověřit teoretické předpoklady na praktické situaci • Analyzovat efektivitu marketingové komunikace firmy XY • Navrhnout kampaň pro firmu XY

 13. Bakalářská práce Teoretická část • teoretická východiska SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly • NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje • Teoretická část odpovídá na otázky: • kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat • jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? • který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? • Hlavní prameny informací • 1) knihy (sborníkové práce a monografie), 4) internetové zdroje • 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), 5) normotvorné zdroje • 3) databáze, HELP: Služba knihovny UTB: IVA

 14. Metodika práce – tj. formulace: • Cíle práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? • Výzkumné otázky • Pokud práce obsahuje analýzu / výzkum, stanovují se výzkumné otázky. Na výzkumné otázky odpovídá daná analýza / výzkum. Je třeba formulovat výzkumné otázky a zvolit metody analýzy / výzkumu tak, aby byly vzájemně kompatibilní • Pokud se provádí kvantitativní výzkum, který se vyhodnocuje pomocí statistických ukazatelů, je možno stanovit také hypotézy. Hypotézy se stanovují na základě předběžné znalosti problému (např. teorie nebo předešlých výzkumů) a především zkoumají souvislosti dvou jevů • Ve většině prací vystačíme s VO • Metod: • jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? • proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému?

 15. II. Praktická (analytická) část • charakteristika firmy a/či řešené situace • objektivní (podložená) analýza dle nastavených kritérií a výzkumné otázky – viz další snímek • popis a interpretace výsledků • návrhy a doporučení

 16. II. Praktická (analytická) část • u srovnávací metody – nastavení kritérií a jejich objektivní hodnocení, např. posouzení komunikačních nástrojů dle zacílení, timingu, ek. efektivity, návratnosti, souladu s korporátním designem atd. • U kvalitativního i kvantitativního výzkumu - metodika průzkumu - velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven + vyhodnocení stěžejních otázek • Za každou analýzou dílčí závěr, na konci praktické části hlavní zjištění analýz(y) – např. shrnutí do SWOT problému, situace… • vhodné je uvést i limity použitých metod (finanční, personální, jiné..) • Výsledky analýz + interpretace! • z OBJEKTIVNÍCH (podložených) analýz je třeba vyvodit závěry a doporučení

 17. Závěr práce • Tj. odpovědi na otázky: • Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? • Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? • Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? • V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? • Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? • Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

 18. Seznam použité literatury • soupis všech zdrojů, které byly při zpracování využity, dle příslušné normy (viz dále) • zdroje, které jsou přímo citovány nebo parafrázovány • zdroje, které byly využity, byť se na ně přímo neodkazuje (např. metodologická literatura k výzkumu) • vše, na co se odkazuje v textu, zde musí být uvedeno

 19. Seznam příloh • příloha = to, co je nad rámec práce samotné, nedá se zařadit do textu, text rozšiřuje ALE je potřeba sem dávat opravdu jen to, co je k práci relevantní • dotazník, scénář strukturovaného rozhovoru • obrázky, grafy, tabulky, pokud je jich hodně a text by zatěžovaly • dokumenty – smlouvy, formuláře – to, co se analyzuje • přílohy nejsou povinné a u velké části prací je vlastně zbytečné je dávat

 20. CITACE PARAFRÁZE X DOSLOVNÁ CITACE CO TO JE A JAK NA TO?

 21. Práce se zdroji – doporučení: • Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů • Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra, konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …) • Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma • www.knihovna.utb.cz (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB) • Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný, ne? Wikipedia) • Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů • Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře 21

 22. Metody citování literatury • Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. • Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. • Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!!

 23. Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476

 24. Citace odborných zdrojů • Každý zdroj citujte! • Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně • Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu • Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili!  • Generátor citací: http://www.citace.com/generator.php Nové trendy v marketingu, 21. 11. 2007 6. prosince 2007 24 2

 25. Citace – užitečné odkazy: • Citační tahák: http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 • Odkazy v textu a bibliografický záznam: http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476 • Harvardský systém: http://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/harvardsky-system.pdf

 26. Formální úprava RP dle Směrnice rektora č. 7/2014Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupněníPříloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 7/2014 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování Příloha č. 1A_1 - Manuál a šablony pro Microsoft Word Příloha č. 1A_2 - Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer Příloha č. 1A_3 - Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX Příloha č. 1A_4 - Šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word Příloha č. 2 - Anglická terminologie Příloha č. 3 - Licenční smlouva o podmínkách užití školního díla (vzor) [MS Word] Doporučuji psát přímo do šablony…

 27. Neméně důležité: Odbornost jazyka stylistika logická návaznost

 28. HARMONOGRAM BP • 1. 10. 2014    Zveřejnění témat BP • Do 24. 10. 2014 výběr tématu a vedoucího • do 30. 1. 2015    Odevzdání podkladů pro BP – MKS • 13. 2. 2015    Zveřejnění okruhů ke státním závěrečným zkouškám • od 6. 4. 2015  do 10. 4. 2015 Vyzvednutí oficiálního zadání BP v sekretariátu ústavu – MKS • do 30. 4. 2015    Odevzdání BP - MKS • do 8. 5. 2015    Přihlášení k SZZ • 18. 5. 2015  - 29. 5. 2015 Státní závěrečné zkoušky • 2. a 3. 7. 2015 Promoce

 29. Zpracování bakalářské práce Dotazy, konzultace: Martina Juříková jurikova@fmk.utb.cz mobil: 725 549 822 Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova