html5-img
1 / 15

Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS

Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS. Trøndelagskartdagan 2007 Olav Vestøl. Geoide. NN1954. Geoide- modell. Høydereferanse- modell. Ellipsoide. EUREF89. Geoidemodell eller Høydereferansemodell. Beregning av en HREF. Baseres på en geoidemodell f.eks NKG89

odin
Télécharger la présentation

Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bruk av Geoidemodell m/RTK/CPOS Trøndelagskartdagan 2007 Olav Vestøl

 2. Geoide NN1954 Geoide- modell Høydereferanse- modell Ellipsoide EUREF89 Geoidemodell eller Høydereferansemodell

 3. Beregning av en HREF • Baseres på en geoidemodell f.eks NKG89 • Geoidemodellen modifiseres ved hjelp av justeringspunkt • Justeringspunkt er nivellerte landsnett- eller stamnettspunkt • Beregnes ved kollokasjon der geoidemodellen utgjør trendflata • Beregnes i flere trinn • Halveringsdistansen til kovariansfunksjonen endres fra trinn til trinn • Øvrige nivellerte landsnetts- eller stamnettspunkt fungerer som kontrollpunkt • HREF2006B har 448 justeringspunkt og 1660 kontrollpunkt

 4. Prinsippskisse Terreng Ellipsoidisk høyde Høyde i NN1954 HREF-modell Geoidemodell ’Geoidehøyde’ Ellipsoide

 5. Utenfor kovariansfunksjonens virningsområde HREF Prinsippskisse II Hell-HNN1954 Geoidemodell Ellipsoide

 6. Hvordan varierer geoiden Hele landet

 7. Hvordan varierer geoiden Østlandet

 8. Hvordan varierer geoiden Vestlandet

 9. Nøyaktighet/pålitelighet • Avhenger av avstanden til nærmeste kontrollpunkt eller justeringspunkt • Erfaringstall for å oppnå avvik mindre enn 3 cm: • 10-15 km på Vestlandet • 15-20 km på Østlandet • Foreløpig oversikt viser at 70 kommuner ikke har tilstrekkelig med GPS/NIV-punkter

 10. Justeringspunkt i Nord-Trøndelag • Før overgang til NN2000 er det planlagt 205 km med nivellement i Trondelag. • 180 i Nord-Trødelag • 25 i Sør Trøndelag

 11. Relativ nøyaktighet • Selv om den ’absolutt nøyaktigheten’ er dårlig, kan den relative nøyaktigheten innenfor 10-20 km være bedre enn 3 cm. • RTK-utstyr som har lokal base: • Den ellipsoidiske høyden i referansestasjonen må være avledet fra kjent NN1954-høyde og HREF-verdi • I praksis er dette ofte vanskelig ettersom referansestasjonen er på rådhustaket og har ukjent eller usikker NN1954-høyde.

 12. Høydereferansemodellenes filformat • Standardisert binær- eller tekst-fil • Grid-fil med fast bredde- og lengdeintervall • Verdiene for hver breddeverdi listes fortløpene fra vest til øst • I stedet for geografiske koordinater, som antatt over, kan en benytte UTM-koordinater • Formatbeskrivelsen er tilgjengelig fra Statens Kartverk

 13. Bruk av HREF i sanntidsutstyr • Sende HREF-verdien sammen med korreksjonsdataene • Foreløpig umulig ettersom en slik verdi ikke er definert i RTCM-formatet. • Ha HREF-modellen i måleboka • Leica (GPS500 og GPS1200) • Omformaterer modellen til internt format • Ved geografisk uttrekk kan modellen lagres i minne. • Blinken (TOPCON og Psion) • Bruker modellen uten omformatering • Nåværende versjon av Psion kan ennå ikke lese HREF-modellen • NorGeodesi(Trimble) • Omformaterer til GGF-format • Kan gjøre geografisk uttrekk, men uvanlig med dagens raske prosessorer i målebøkene.

 14. HREF og kommunale nett • Landsnettetableringen har brukt HREF-modellen for å beregne NN1954 høyder • Også gamle trekantpunkter har fått nye høyder • Kommuner kan ha kommunale nett og polygondrag som baseres på ’gamle’ høyder til trekantpunktene • Resultatet kan bli at sanntidsutsyret gir systematiske avvik i høyde på punkter som ikke er en del av landsnettet. • Homogene høydenett gir enklere og nøyaktigere utnyttelse av sanntidsutstyr

 15. Forvaltningspolitikk • Høydereferansemodellene er avgiftsbelagt • kr 2500 pr kunde • Leverandører av måleutstyr eller programvare kan inngå avtaler med SK som gir dem rett til å gi/selge modellen til sine kunder.

More Related