1 / 174

Lektorius Saulius Kavaliauskas

2 paskaita. 2 tema. SPORTAS IR KULTŪRA 3 Tema. Socializacija. 4 tema funkcionalistinis sportas. 5 TEMA. Konfliktų teorija 2012 09 19 LKKA NS KKU 5 ir TRS 5. Lektorius Saulius Kavaliauskas

omar-owen
Télécharger la présentation

Lektorius Saulius Kavaliauskas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 2 paskaita. 2 tema. SPORTAS IR KULTŪRA 3 Tema. Socializacija. 4 tema funkcionalistinis sportas. 5 TEMA. Konfliktų teorija2012 09 19 LKKA NS KKU 5 ir TRS 5 Lektorius Saulius Kavaliauskas LKKA, Sporto 6, Kaunas LT-44221SPORTO VADYBOS, EKONOMIKOS IR SOCIOLOGIJOS KATEDRA 308 (c.r.) kab.tel. 8-37 30 26 57 (d) mobilus +370 682 56 270 e-mail: s.kavaliauskas@lkka.lt. Kavaliauskas.saulius@gmail.com Skype: saulius.kavaliauskas61 Paskaitos yra interneto svetainėse http://www.sportofeja.lt/ ir http://www.lkka.lt/PSK

 2. 2 paskaitaSportas ir kultūra 1 dalis Ką Jūs sužinosite šios paskaitos metu? • Pabandysime apibrėžti kultūrą, jos struktūrą. • Modernius ir postmodernius sporto raidos etapus. • Aptarsime sporto vietą vakarų- rytų, vyrų- moterų ir kitose skirtyse.

 3. 2 paskaitaSportas ir kultūra • Literatūra • 1. Broom, Bonjean, Broom (1992) //Kultūra // Sociologija: Esminiai tekstai ir pavyzdžiai, Kaunas.: Littera Universitatis Vytauti Magni, p.p. 35-65 • 2. BergerPeter L. (1995) Sociologija (humanistinis požiūris), V.: Litterae Universitatis, 68-94 p.p • Smelser N. Sociology, (1994) leidimas rusų kalba leidykla „ Feniks” Maskva, 1994 metai (40-69); • Kavolis V (1996) Kultūros dirbtuvė. Baltos lankos, Vilnius p.p 11-29 • Kavolis V. (1995) Kultūrinė psichologija. Baltos lankos, Vilnius p.p 49-96

 4. 2 paskaitaSportas ir kultūra • Literatūra • Matulionis A. (2002) Sociologija. Homo liber, Vilnius, p.p 61-85 • Sodeika T. (1995) Postmodernizmas ir šiuolaikinė vertybių krizė// Darbai ir dienos// 1995.1(10), 9-17 psl. • Harris, M. (1998) Kultūros esmė// Kultūrinė antropologija// Tvermė, Kaunas, 1998, pp.6-19. • Tereškinas A. (2001) Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje. Baltos lankas, Vilnius, p.p.9-21. • Donskis L. (1994) Moderniosios sąmonės konfiguracijos. Kultūra tarp mito ir diskurso.. Baltos lankas, Vilnius, p.p. 36-50. • Tomlinson J. (2002) Globalizacija ir kultūra. Mintis, Vilnius. p.p.11-37

 5. Sociologijoje žodiskultūra – apima visu grupinės veiklos aspektus, - mąstymą, tikėjimą, pažinimą ir jausmus, kurie susikaupė per ilgus socialinių grupių egzistavimo amžius ir buvo perduodami iš kartos į kartą (Kroeber and Kluchohn, 1963, Williamas 1960) Socialinės grupės savo jausmus išreiškia įvairiai. Tai idealai, prietarai, ritualai, stereotipai, žodžio, muzikos, vaizdų menas, grafiti, techninė kūryba. KULTŪROS SĄVOKA IR JOS VARTOSENA

 6. Antropologijoje kultūra yra susijusi su išmoktomis, visuomeniškai įgytomis mąstymo ir elgesio tradicijomis, sutinkamomis žmonių visuomenėse. (M. Haris, 1998) Kultūra prilyginama kompiuterio programai – savotiškai software, kuri visada pasako kaip elgtis įvairiomis aplinkybėmis. Visa laiką visuomenėje iškyla individo prisitaikymo prie kultūrinių pokyčių problema. KULTŪROS SĄVOKA IR JOS VARTOSENA

 7. Sportas ir kultūra • Sporto ir kultūros santykis yra labai įvairus. Kai kurios kultūrologinės koncepcijos mano, kad sportas nėra kultūros dalis (Huizinga), kitos – kūno kultūrą suvokia kaip bendražmogiškos kultūros sudėtinę dalį. (Stonkaus žodynas). • Tokią dviprasmišką kūno kultūros ir sporto situaciją kultūroje iliustruoja tai, kad periodiškai Lietuvoje vykstančiuose kultūros kongresuose sporto problemos niekados nebuvo analizuojamos. Kita vertus, Lietuvos sporto mokslo ar periodinėje spaudoje dar neteko sutikti analitinių straipsnių analizuojančių atskirų sporto šakų ar sporto organizacijų kultūras.

 8. Sportas ir kultūra(apibendrinimas) • Apibendrintai galima teigti, kad sportas, būdamas jauna socialinė institucija dar neišsikovojo vietos po kultūros saule. • Kultūros ministerijoje, savivaldybių kultūrų padalinių veikloje sportas dažniausiai nefigūruoja. • Postmoderniose mokslo tyrimuose sportas analizuojamas kaip ypatingos kūno raiškos forma, kaip tam tikra subkultūra (pokultūris), kaip socialinių atskirčių integracijos būdas, kaip politinių manipuliavimo technologijos.

 9. Kultūros ir sporto rėmimo fondo veikla Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos skiriamos profesionaliajam ir liaudies menui bei kūno kultūrai ir sportui remti. Fondą steigia ir jo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.Fondas nėra juridinis asmuo. Jo lėšos laikomos specialioje Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sąskaitoje. Fondo lėšomis pagal Fondo tarybos priimtus sprendimus disponuoja Kūno kultūros ir sporto departamentas. Fondo lėšas sudaro: • dalis akcizo pajamų, gautų už alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius; • 20 procentų lėšų, gautų iš lošimų mokesčio; • valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai; • juridinių ir fizinių asmenų dovanotos (paaukotos) lėšos; • palūkanos už bankuose saugomas Fondo lėšas; • kitos teisėtai įgytos lėšos.

 10. Kultūros ir sporto rėmimo fondo veikla • Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto išlaidas, Fondui numatoma: • 2 procentai praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius; • *20 procentų praėjusių metų faktinių įplaukų iš azartinių lošimų mokesčio. • *Pastaba. 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d. • Straipsnio pakeitimai: • Nr. IX-1364, 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 32-1311 (2003-04-02) • Fondas reorganizuojamas ir likviduojamas Vyriausybės sprendimu. Fondą likvidavus, jo lėšos pervedamos į valstybės biudžetą. • http://www.ksrf.lt/index.php/m/Meniu/a/MeniuKlik/

 11. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo veikla Fondo lėšas sudaro: • 1) 1 procentas akcizo pajamų, gautų už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką; • 2) 10 procentų lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio; • 3) kitos teisėtais būdais įgytos lėšos. • 2. Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, Fondui numatoma: • 1) 1 procentas praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir • apdorotą tabaką; • 2) 10 procentų praėjusių metų faktinių įplaukų iš loterijų ir azartinių lošimų • mokesčio.

 12. Postmodernioji kultūra (XX a. 7-9, paskutinis XX a. dešimtmečiai) Postmoderniojoje kultūroje išryškėja pažangos, paremtos gamybos ir žmonių manipuliavimo technologijomis ir atžangos priešpriešos Moderniojo sporto kritika Sportinės veiklos decentralizacija Valstybinio sporto krizė. Neformalūs sporto judėjimai, extreme sportai, sveikuolių sąjūdis, socialinių atskirčių (pvz. homoseksualų) sportiniai judėjimai. Ieškoma nacionalinių sporto šaknų, grįžtama prie pirminių sporto šaltinių, fechtavimas, šokiai, tautiniai žaidimai. Moksliškumo sporte neigimas – sportas yra sportas. Stipri sporto kaip verslo ir vartotojiškos kultūros kritika Moderniojo sporto tąsa Sportinės veiklos centralizacija Universalus sportinės veiklos vertinimas (kelių sporto šakų, regionų žaidynės, reitingai, medaliai) Sportinis reginys tampa vartojimo objektu, nereikalaujančiu gilesnio kultūrinio išprusimo. Sportinė treniruotė, pasirengimas varžyboms, varžybinė veikla aiškinama moksliškai. Atsiranda sporto mokslas. Sportas tampa profesionaliu verslu

 13. Multimedia kultūra (XX a. paskutinis dešimtmetis-XXI amžiaus pradžia) • Sporto centre– sporto šakos, publikuojamos multimedia (žiniasklaidos priemonėmis). Periodo startas - masinis interneto sporto informacijos vartotojų sluoksnio atsiradimas. • Diskursas apie sporto pasiekimus, sportininkų gyvenimą, sportininkų reitingo nustatymus iš natūralios aplinkos perkeliamas į žiniasklaidą. Diskusijose dalyvauja įvairūs visuomenės sluoksniai, dažnai sus sportu neturintys nieko bendrą • Sporto socialiniai sluoksniai iš dalies grindžiami įgytomis padėtimis, (laimėtos vietos, rekordai), tačiau lieka dar dau socialinių atskirčių diskriminacijos (lytis, rasė, nacionalinė priklausomybė, lytinė orientacija). • Sporto technologijos – ypač kompiuterizuotos, pradedant rezultatų apskaita, baigiant treniruočių proceso organizavimu.

 14. Turtingiausių pasaulio sportininkų dešimtukas(2007 m. pajamos JAV dol.) Šaltinis Veidas http://www.veidas.lt/lt/leidinys.nr/48e07ed99d941 1. Tigeris Woodsas (golfas) 100 mln. 2. Oscaras De La Hoya (boksas) 43 mln. 3. Philas Mickelsonas (golfas) 42 mln. 4. Kimi Raikkonenas ("Formulė-1") 40 mln. 5. Michaelis Schumacheris ("Formulė-1") 36 mln. 6. Davidas Beckamas (futbolas) 33 mln. 7. Kobe Bryantas (krepšinis) 33 mln. 8. Shaquille'as O'Nealas (krepšinis) 32 mln. 9. Ronaldinho (futbolas) 31 mln. 10. Michaelas Jordanas (krepšinis) 31 mln.

 15. ŠVIETIMO GAIRĖSSveikatos politika • Švietimo ir sveikatos politikos sąveikos uždavinys – sustiprinti bendrąjį visuomenės sveikatingumą. • To siekiant reikia: • - visose švietimo grandyse ugdyti nuostatą, kad sveikata yra brangintina gyvenimo vertybė, kad žmogus už sveiką gyvenseną yra pats asmeniškai atsakingas; • - užtikrinti visapusišką profilaktinę visų vaikų ir jaunuolių sveikatos priežiūrą mokyklose arba pirminės sveikatos priežiūros institucijose; • - suteikti sveikos gyvensenos ir lytinės sveikatos pagrindus visiems bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, tokiam darbui kryptingai rengiant mokytojus, nuosekliai kuriant visuotinį „sveikų ir saugių mokyklų“ tinklą;

 16. - sukurti veiksmingą tarpžinybinę narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos sistemą; • - visose mokyklose įgyvendinti ilgalaikes narkomanijos ir savižudybių prevencijos, psichinės sveikatos tausojimo ir stiprinimo programas; • - remiantis žiniasklaida bei kitomis informalaus ir neformalaus švietimo priemonėmis išplėtoti visuotinio suaugusiųjų sveikatingumo ugdymo sistemą; • - išplėtoti neformalias vaikų ir suaugusiųjų kūno kultūros bei sporto, aktyvaus laisvalaikio formas, • tam maksimaliai panaudojant mokyklų sporto sales ir aikštynus; • - išplėtoti sisteminius visuomenės, sykiu vaikų ir jaunimo, sveikatos mokslinius tyrimus, jais remiantis kurti ir įgyvendinti konkrečias visuomenės sveikatos politikos programas.

 17. RECOMMENDATIONS FOR SCHOOL AND COMMUNITY PROGRAMS PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY AMONG YOUNG PEOPLE • Listed below are 10 broad recommendations for school and community programs to promote physical activity among young people. Following this list, each recommendation is described in detail. • 1. Policy: Establish policies that promote enjoyable, lifelong physical activity among young people. • 2. Environment: Provide physical and social environments that encourage and enable safe and enjoyable physical activity. • 3. Physical education: Implement physical education curricula and instruction that emphasize enjoyable participation in physical activity and that help students develop the knowledge, attitudes, motor skills, behavioral skills, and confidence needed to adopt and maintain physically active lifestyles. • 4. Health education: Implement health education curricula and instruction that help students develop the knowledge, attitudes, behavioral skills, and confidence needed to adopt and maintain physically active lifestyles.

 18. Extracurricular activities: Provide extracurricular physical activity programs that meet the needs and interests of all students. • Parental involvement: Include parents and guardians in physical activity instruction and in extracurricular and community physical activity programs, and encourage them to support their children's participation in enjoyable physical activities. • Personnel training: Provide training for education, coaching, recreation, health-care, and other school and community personnel that imparts the knowledge and skills needed to effectively promote enjoyable, lifelong physical activity among young people. • Health services: Assess physical activity patterns among young people, counsel them about physical activity, refer them to appropriate programs, and advocate for physical activity instruction and programs for young people. • Community programs: Provide a range of developmentally appropriate community sports and recreation programs that are attractive to all young people. • Evaluation: Regularly evaluate school and community physical activity instruction, programs, and facilities.

 19. Antimodernizmo pavyzdžiai ATARI TEENAGE RIOT yra tam, kad sugriautų tą apsimestinę žiniasklaidos ir šou biznio stumiamą harmoniją. Ši sistema kuria rasizmą. Valdžiai ji yra labai naudinga, ją lengva parduoti, net muzikos scena yra tos "harmonijos" persmelkta. ATARI TEENAGE RIOT yra mūsų atsakas į šią situaciją. Kovok prieš sistemą, valdžią ir vieną dieną rasizmas bus įveiktas.. Mes sakome: Nebalsuok. Pradėk maištus. Degink policijos mašinas. Gerbk mergaites ir teroristus. Daužyk televizorius. Sugriauk visus kalėjimus. Seksas, graffiti, narkotikai ir Foucault. Atgyk.. Ko dar lauki. Tai užims tik kelias sekundes. PAVARYK. Pakeiskime pasaulį . Ištrink save. Ištrink save reiškia - ištrink oficialią informaciją apie save. Tapk nelegalu. Dabar aš nebesu jokios šalies gyventojas, tai manęs ir nepagauna policija. Valdžia ir policija, kuo toliau tuo daugiau technologijos naudos žmonių kontrolei, ir kartais, kaip Singapūre jie to net ir neslepia. Bet, kita vertus "ištrink save" tai ir ženklas priešams, kurie turi mirti.. aš jų visai negerbiu. http://www.ore.lt/atr/atr03.html

 20. Postmodernizmo pavyzdžiai Daktaras Tomas Waddellas, 1968-aisiais dalyvavęs Meksikos Olimpinėse žaidynėse, pastebėjo, kad žaidynės yra toks renginys, kurio metu gali pasireikšti ne vien tik įprastos lytinės orientacijos sportininkai, bet ir gėjai bei lesbietės. Pamanęs, kad žaidynės gali padėti visuomenei atsikratyti susidariusių neigiamų homoseksualumo stereotipų, jis nutarė bet kokia kaina surengti tokias žaidynes. T. Waddellas manė, kad tokio tipo žaidynėse turėtų būtų siekiama ne pasaulio rekordų, visi žaidynių dalyviai tiesiog turėtų parodyti savo geriausius laimėjimus. Nacionalizmas buvo ir tebėra didelė žmonių bendravimo kliūtis. T. Waddellas tai puikiai suprato, todėl vienas žaidynių principų yra tai, kad atletas atstovauja ne savo šaliai, bet savo miestui (taip, kaip ir senovės Graikijoje). Nėra jokio amžiaus ir lyties cenzo: vyrai ir moterys gali varžytis kaip lygūs su lygiais, nesvarbu, kiek jiems metų. Ketvirtosios Gėjų žaidynės Niujorke „Vienybė '94

 21. Postmodernizmo pavyzdžiai 1998-siais Amsterdame, neoficialioje Pasaulio gėjų sostinėje, įvyko penktosios žaidynės „Draugystė '98“. Sulaukta ir rekordinio dalyvių skaičiaus: 14 715 dalyvių iš 68 šalių visuose penkiuose kontinentuose, iš jų 42 % – moterys. Beje, žaidynėse dalyvavo ir Lietuvos delegacija. Amsterdamas nuo seno garsėja draugiška atmosfera, todėl miesto meras Schelto Patijnas palaimino šį renginį ir dalyvavo atidarymo ceremonijoje. Žaidynių biudžetas siekė 7 milijonus dolerių, dalis (2,5 milijono) jų buvo skirta iš Amsterdamo biudžeto. Renginį rėmė ir „KLM Karališkosios Olandijos oro linijos“, „Bacardi“, „Kodak“, „Levi Strauss“ bei kitos žymios kompanijos. Tai tik dar kartą parodo milžinišką susidomėjimą žaidynėmis. Daugiausiai dėmesio sulaukė ne sporto varžybos, bet itin spalvingi kultūriniai renginiai, gėjų fiesta Amsterdamo kanaluose ir gėjų kvartale. Amsterdamo Gėjų žaidynių „Draugystė '98“ atidarymas Buvo surengtas ir unikalus gėjų ir lesbiečių chorų konkursas, kuriame dalyvavo apie 2 000 dainininkų

 22. MODERNIOS KULTŪROS RAIDA • Multimedia kultūra (XX a. paskutinis dešimtmetis-XXI amžiaus pradžia) ir sportas • Sporto visuomenės centre išlieka natūralios bendruomenės grupės ir biurokratinės organizacijos, tačiau taip pat formuojasi ir virtualios bendruomenės (pokalbių svetainės, blog’ai, fanų klubai. Žiniasklaida tampa sporto raidos ašimi, ji pradeda vis labiau reguliuoti varžybų organizavimą, galimybę gauti rėmėjus, daro įtaką sporto organizacijų valdymui • Diskusijose dalyvauja įvairios sporto mėgėjų grupės, dažnai labai paviršutiniškai suprantančios sporto specifiką • Sporte stratifikacija vyksta dviem ašimis – elitarizmo ir atskirčių formavimosi bei atskirčių integracijos • Vis labiau sporto treniravimo, varžybų organizavimo, jų perteikimo masinėms auditorijoms grindžiamos multimedia technologijomis.

 23. Postpostmodernizmo bruožai Postmodernism, characteristics of: 1) Mediatization: media messages only speak about signs, not about what they mean. - 2) Hyperreality (Baudrillard's term) Gyvenimas perkeliamas į hyperrealią erdvę. 3) Textualization. 4) Style over substance. 5) Irony. 6) Pastiche. Malonumų vaikymasis 7) McLuhan's "Global village", combining and merging cultures. 8) Depthlessness. – Seklumas, paviršutiniškumas 9) Confusion of time and space. ** There are still elements of modernism in certain fields but superimposed on that is an element of postmodernism. Various countries & cultural fields (eg art, architecture, music) develop at different speeds.** Šaltinis: http://carmen.artsci.washington.edu/panop/subject_P.htm#POSTMODERNISM

 24. KULTŪROS STRUKTŪRA • N. Smelser išskiria konceptus (sąvokas), kuriomis kalboje tvarkoma žmonių sukaupta patirtis; santykius (relations), tarp kultūras sudarančių dalių. šie santykiai atspindi pagrindines laiko ir erdvės charakteristikas, tų dalių reikšmę kultūroje, reiškinių determinuotumą. Trečia sudėtinė kultūros dalis - vertybes. Jomis žmonės vadovaujasi siekdami visuomenėje priimtų tikslų (siekių).

 25. KULTŪROS STRUKTŪRA • Vertybės, sudarydamos dorovinius principus, tampa pagrindu normų, reguliuojančių visuomenės gyvenimą. Visi kultūros sistemos elementai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. W. Goudenough taip susiejo šiuos elementus: “Kultūra turi savyje pavyzdžius leidžiančius suprasti kas egzistuoja (supančio pasaulio vaizdiniai ir sąvokos), kas gali įvykti (tarpusavio ryšiai - santykiai), kaip vertinama tai kas yra ir kas galėtų būti (vertybės), ir ką reikia daryti ir kaip elgtis (normos). (Goudenough, 1981).

 26. KULTŪROS STRUKTŪRA Konceptai Vertybės Santykiai Normos • Kultūros struktūra (pagal N. Smelser,1988)

 27. L. Broom, Ch. Bonjean ir D. Broom apibrėždami kultūros struktūrą nurodo tokius jos elementus: kalbą; simbolius, vertybes ir normas. Simbolis (daiktinis vaizdinis ar garsinis ženklas, primenantis kurią nors sąvoką) Referentiniai simboliai tam tikrų dalykų nuorodos ( vėliava) Ekspresyviniai simboliai sukelia ekspresyvias asociacijas (tautinė vėliava) Vertybės (bendri veikimo principai, viešai priimti įsitikinimai, susiję su tikslais, kurių reikia siekti Vertybių konfliktas įvyksta tada, kai viena vertybė prieštarauja kitai arba ją riboja KULTŪROS STRUKTŪRA

 28. Normos (ekspektacijos lūkesčiai ir standartai, realizuojami žmonių tarpusavio sąveikų metu) Socialinės bausmės arba skatinimai skiriami už normų laikymąsi ar jų nesilaikymą vadinami sankcijomis Gali būti skiriamos negatyvios sankcijos (bausmės) ir pozityvios sankcijos (premijos, pareigos, aukštesnis socialinis statusas) KULTŪROS STRUKTŪRA

 29. Simbolis (daiktinis vaizdinis ar garsinis ženklas, primenantis kurią nors sąvoką) Graikiškai symbolon - ženklas. Todėl galime sakyti, kad simboliai - sutartiniai ženklai, daiktai ar idėjos, lydintys mus visą gyvenimą. Simbolio prigimtis ar vaizdas atspindi arba vaizduoja daugiau, nei jis pats yra. Pvz., ugnis gali simbolizuoti saulę, o kadangi saulei būdinga šiluma, šviesa ir kuriamosios galios, ji tapatinama su gyvybine jėga ir vyriška kūrimo galia. Amžiams bėgant simbolių reikšmė plėtėsi, jie darėsi vis sudėtingesni, kito nuo priklausomo kultūrinio konteksto. Simboliai, greičiausiai, pradžioje buvę neatsiejami nuo religinių ritualų, paplito visose žmogaus gyvenimo sferose: muzikos, mokslo, buities ir t. t SIMBOLIO REIKŠMĖ KULTŪROJE

 30. Visame pasaulyje simboliai žmonėms labai svarbūs, nes jie turi gilią prasmę. Simboliai naudojami visur. Labai daug simbolių galime rasti gamtos ir jos reiškinių aiškinime: saulės, mėnulio, žemės, brangakmenių, metalų, medžių, gėlių, gyvūnų, gamtos gėrybių ir t. t. Kitą didelę simbolių dalį sudaro žmogaus aplinka ir jis pats: žmogaus lytis, kūno dalys, šokis, teatras, magija, burtai, apranga, papuošalai, įrankiai, ginklai, kasdieniniai daiktai, meilė ir santuoka, mirtis ir gedulas, valdžia. Labai svarbios yra ir simbolių sistemos. SIMBOLIO REIKŠMĖ KULTŪROJE

 31. Prie jų galima priskirti raštą, gestus, stilizuotus paveikslėlius ir spalvas, kuriuos naudojame kaip tiesiogines bendravimo priemones. Technikos laimėjimams sutrumpinus atstumus pasaulyje, ženklai ir simboliai keliauja iš vienos vietos į kitą labai greitai. Galima būtų drąsiai sakyti, kad šiandieniniame pasaulyje be jų (simbolių) gyventi negalėtumėme. SIMBOLIO REIKŠMĖ KULTŪROJE

 32. Postmodernybės bruožai • 1) Mediazacija. Žiniasklaidos ir interneto įsigalėjimas ir informacijos perteklius; • 2) Hyper realumas (Baudrillard'o terminas). Realybė perkeliama į virtualią erdvę. Kaip pavyzdys galėtų būti kompiuteriniai sportiniai žaidimai; • 3) Tekstualizacija. Visų žmonių veiklų patirties ir perdavimo būdų užrašymas tekstais. Netgi savo vaikus tėvai moko pasiskaitę vadovėlius, o ne iš savo patirties; Sportinę patirtį reikalaujama užrašyti moksliniais terminais. • 4) Stilius nugali esmę, forma nugali turinį. Dar aštresnis terminas čia galėtų būti pritaikomas tai Simulacrum kopijos ir originalas tampa tiek panašūs, kad bemaž neįmanoma jų atskirti, simbolis tampa nuoroda į simbolį, t.y., į nieką; Sportas tampa ne ugdymo priemonė, bet bravūriškas pasipuikavimas, Potlach, žaidimas dėl žaidimo.

 33. Postmodernybės bruožai • 5) Ironija. Čia labai tiktų P. Berger (1963) mintis, kad socialiniams mokslams dar labai trūksta autoironijos, kad į savo veiklą žiūrima perdaug rimtai, suabsoliutinant tiek pačius metodus, tiek tyrimų metu gautus rezultatus; • 6) Malonumų siekimas. Malonumų vartojimas ne tik nesmerkiamas, bet, priešingai, skatinamas, kaip ir lėkštumas, paviršutiniškumas; • 7) „Global village", McLuhan'o terminas, nusakantis, kad žemė tapo globaliu kaimu.t.y procesus galima organizuoti tame pačiame laiko ir sukurti vieningos erdvės iliuzija, laikas ir erdvė susispaudžia; Giddens (2000) čia panaudoja „Laiko ir erdvės atskyrimo" sąvoką.; • 8) Iškūnijimo mechanizmus sudarantys simboliniai ženklai ir ekspertinės sistemos leidžia atskirti socialines sąveikas nuo aplinkos įtakos. • 9) Institucinis refleksyvumas kelia pasitikėjimo ir abejonės esama tvarka problemą. Postmodernybė - tai tik tik socialinių bei kultūrinių struktūrų kokybiškai pakitusio raidos etapo mokslinis, o labai dažnai ir žiniasklaidinis, pavadinimas. Tai tik sąvoka, įrankis, padedantis pasirinktam analizės procesui.

 34. Kūnas ir postmodernumas • Kūno galimybių išbandymas, tam tikro etapo įveikimas (įdėjimas į krepšį, pirmas pasimatymas, pirmasis pavairavimas, pirmieji lytiniai santykiai, šuolis parašiutu ir t.t) • Eksperimentai su kūno funkcijomis (kas daugiau išbus nekvėpavęs, kas greičiau nubėgs, kas daugiau išgers, suvalgys ir t.t.) • Savo kūno puošimas, sukeliantis „senių” nepasitenkinimą (Drabužiai, tatuiruotės, auskarai įvairiose kūno vietose, plaukai); • Savo kūno žalojimas (kerštas „seniams” – žalingos priklausomybės, anoreksija, bulimija, kūno žalojimas, savižudybės). Sportas taip pat tam tikra savo kūno žalojimo metodika?

 35. Evoliucija Vaikų ir paauglių folkloriniai žaidimai Sporto šakos (Lietuvoje – Lietuviškas ritinys, Baskų krašte - Pelote) Kultūriniai pertrūkiai Pasikeitus kultūrinei situacijai išnykęs riterių ugdymas, Lietuva nebeatstovauja Sovietų Sąjungos, išnykęs PDG kompleksas KULTŪRŲ KINTAMUMAS DIFUZIJA- AKULTŪRACIJA Kitose kultūrose atsiradę žaidimai; Kitose šalyse atsiradę sporto šakos (Futbolas, krepšinis, ledo ritulys ir kt). Su sportu susiję pavyzdžiai

 36. KULTŪRŲ SKIRTUMAI • Išorinė kultūrų diferenciacija • Rytų-Vakarų • Miesto - kaimo • Vyrų - moterų • Jaunimo - vyresnio amžiaus žmonių • Baltųjų - spalvotųjų • Elitinė - masinė

 37. Rytų-Vakarų Sportas beveik 100 proc. laikomas Vakarų kultūros produktu. Ne vien, kad jo tėvynė laikoma Anglija, bet ir dėl to, kad sportas įsitvirtino tik tokiose šalyse, kurios perėmė vakarietišką visuomenės sanklodą bei pagrindines vertybes. Jei galime sakyti, kad Japonija ir Kinija ir sporto elito valstybės, tai Indija bei absoliuti dauguma musulmoniškų šalių neturi jokių pasiekimų tarptautinėje sporto arenoje

 38. Rytų-Vakarų Lietuvos kūno kultūros ir sporto raidą taip pat formavo dviejų galingų kultūrų sandūros. Vakarietiškas sporto modelis atkeliavo per reemigrantus iš JAV. Taip atkeliavo krepšinis, beisbolas, ledo ritulys, tinklinis. Tačiau V. Dineika ne tik iš Rusijos (šiuo atveju rytuose) atvežė kelias sporto šakas, bet taip pat pagrindė šiuo metu labai populiarią sveikatingumo kūno kultūrą, kurią kultivuoja keliolika tūkstančių Lietuvos gyventojų. Jo pasiūlytos psichofizinės treniruotės grindžiamos tiek Jogos pratimais, tiek vakaruose savo laiku labai populiariomis autogeninemis treniruotėmis. Daugelis rytų kovos menų taip pat atkeliavo per Rusiją , o kai kurie net išlaiko savo nesportiškumą t.y. viešų varžybų ir rezultatų siekimo nepropagavimą

 39. Miesto - kaimo Kad sportas yra tipiškas miesto kultūros produktas jau buvo pasakyta, kalbant apie kultūros raidos etapus. L. Donskis teigia, kad šiuolaikinė kultūra tegali egzistuoti tik mieste. Kaimiškoji kultūra ilgą laiką sporto nepripažino kaip betikslio fizinių jėgų švaistymo. Sporto organizacijos gali veikti taip pat ten kur yra didelė žmonių koncentracija, kur veikia modernios transporto ir ryšių sistemos, todėl didžioji jų dalis savo veiklą būtent ir plėtoja miestuose.

 40. Sportuojančiųjų skaičius Lietuvos miestuose ir rajonuose(Šaltinis: Lietuvos sporto statistika 2001)

 41. Sporto organizacijų skaičius Lietuvos miestuose ir rajonuose(Šaltinis: Lietuvos sporto statistika 2001)

 42. Miesto - kaimo Tokia sportuojančiųjų ir sporto organizacijų struktūra gerai iliustruoja Lietuvos sporto „jaunumą” bei tolimesnės raidos kryptis: aukštos kokybės paslaugų koncentracija miestuose, sporto talentų (trenerių bei sportininkų) „nutekėjimą” į miestus. Tačiau galimos ir kitos tendencijos, susijusios su svarbiausiasis urbanizacijos procesais: sporto paslaugų „išvežimu“ už miesto savaitgaliais bei atostogų metu, paslaugų diferenciacija atskiruose didžiųjų miestų kvartaluose ar priemiesčiuose

 43. Vyrų - moterų Feministiniai sąjūdžiai įtvirtino nuomonę, kad vyrų ir moterų kūno fiziologiniai skirtumai negali įtakoti veiklos pasirinkimo. Šiandien niekas nesistebi, kai moterys vairuoja automobilį, lėktuvą, dėvi kariūno uniformą, nors prieš 100-60 metų toks moterų elgesys buvo viešai smerkiamas. Sporto sfera čia ne išimtis. Moterys dalyvauja beveik visų sporto šakų varžybose. Jos imtiniauja, kelia svarmenys, boksuojasi, lenktyniauja automobiliais ar motociklais. Kiek šis procesas yra natūralus ir kiek jis yra dirbtinai skatinamas ir kaip jis gali būti skatinamas dirbtinai.

 44. Vyrų - moterų Visų pirma patys feministiniai sąjūdžiai būrėsi kaip opozicija vyriškam visuomenės valdymo modeliui. Narių pritraukimui šokiruojantys moterų dalyvavimas sporte buvo itin efektyvus. Antra vertus, sportuojančio asmens lyties nustatymas kaip jau buvo minėta ilgą laiką buvo ne biologinė, bet socialinė problema, tuo labiau, kad prasidėjusi medalių medžioklė skatino sporto organizacijų veiklą moterų sporto srityse. Suveikė elementari rinkos taisyklė, jei už tą pačią paslaugą atsilyginimą tuo pačiu atlygiu, paslauga kuriama ten kur mažesnė konkurencija bei mažesnės sportininko parengimo sąnaudos.

 45. Sportuojančiųjų moterų dalis tarp visų sportuojančiųjų atitinkamose sporto mokymo įstaigose 2001 metais(Šaltinis: Lietuvos sporto statistika 2001)

 46. Sporto trenerių moterų dalis tarp visų trenerių atitinkamose sporto mokymo įstaigose 2001 metais(Šaltinis: Lietuvos sporto statistika 2001)

 47. Jaunimo – vyresnio amžiaus žmonių kultūra Sportas savo raidos pradžioje buvo tapatinamas su jaunų žmonių elgsenos būdų. Čia galima įžvelgti tokio požiūrio biologines ir sociokultūrines prielaidas. Sportinės treniruotės ir varžybos reikalauja maksimalių psichofiziologinių gebėjimų., todėl daugelyje sporto šakų maksimalūs rezultatai pasiekimai iki 40 metų, kai, tuo tarpu kitose žmonių veiklos formose (moksle, mene, švietime, politikoje) toks amžius toli gražu nėra riba.

 48. Jaunimo – vyresnio amžiaus žmonių kultūra Sporto, kaip sociokultūrinio reiškinio domėjimosi pradžia sutampa daugeliu atveju paauglystės pradžia. Vaikas dažnai dar negali suvokti sporto šakos kaip visumos, su jos simbolika, elgesio vertybėmis, normomis, sukauptu paveldu. Jaunimo kultūra itin pasižymi subkultūrų gausa. Jaunimas tarsi revizionuoja vyresniųjų sukauptą ir propaguojamą kultūrinę patirtį, ieškodami naujų išraiškos būdų.

 49. Jaunimo – vyresnio amžiaus žmonių kultūra E. Ramanauskaitės atliekama jaunimo subkultūrų analizė rodo tokių subkultūrų gausą muzikinio gyvenimo srityje, tačiau ne mažiau gausu jaunimo subkultūrų, kurios save išreiškia įvairių varžybų metu. pastaruoju metu sparčiai plintantis ekstremalus sportas tą puikiai iliustruoja. Riedutininkai, riedlentininkai, snieglentininkai, įvairių auto-moto ekstremalių potyrių mėgėjai dažniausiai jauni žmonės. Jiems jau nebepakanka Lietuvoje egzistuojančiu beveik 100 sporto šakų, bei suaugusių sporto pedagogų teikiamų treniravimo paslaugų. Dažniausiai jie nepatenka į jokią sporto statistiką, dar nėra susikūrę jokių formalių sporto valdymo struktūrų

 50. Klausimai apmąstymui+20 tšk. • http://www.culturelive.lt/lt/main/ svetainėje atraskite, kokios veiklos buvo svarbiausios renginyje Eurobasket 2011 ir Hansa dienos 2011 kultūros sostinė? Kiek čia buvo sporto veiklų? • Kaip plėtojasi gėjų sportas pasaulyje. Kokios postmodernios sporto apraiškos būdingos šiai socialinei grupei? Išsamiau: http://www.gaysports.com/page.cfm?sectionid=1 • Kokią diskriminaciją patiria moterys sporte? http://www.wsf.org.uk/ • Kaip sportuoja Lietuvos moterys? Kokie didžiausi skirtumai yra tarp vyrų ir moterų sporto Lietuvoje?

More Related