riadenie dopravn ka pomocou plc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riadenie dopravníka pomocou PLC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riadenie dopravníka pomocou PLC

play fullscreen
1 / 16

Riadenie dopravníka pomocou PLC

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Riadenie dopravníka pomocou PLC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Riadenie dopravníka pomocou PLC

 2. Úloha: Vytvorenie programu pre automatické riadenie modelu dopravníka s pneumatickým ramenom, prostredníctvom časovačov, spúšťaných programom PLC automatu.

 3. Dopravník PETRA Petra je automatizačná učebná pomôcka s elektro-pneumatickými ventilmi, ktoré riadia uchytenie výrobkov a motormi, slúžiacimi na pohyb dopravníkových pásov a ramena. Obsahuje snímače, ktoré sme ale v našej úlohe nevyužili.

 4. PLC Hitachi HIZAC D-28 Automat s 18 vstupmi a 12 výstupmi. Výstupy je možné riadiť prostredníctvom programu, ktorým vytvárame logické funkcie na základe blokových schém. Jednotlivé príkazy sú zadávané prostredníctvom klávesnice formou: Príkaz logická premenná (hodnota). Príkazom môže byť napr. uloženie hodnoty vstupu, logický súčin, nastavenie časovača.

 5. Program 00. STR NOT 0 01. OUT TMR 003.0 02. STR NOT 0 03. OUT TMR 012.0 04. STR NOT 0 05. OUT TMR 035.0 06. STR NOT 0 07. OUT TMR 048.0 08. STR NOT 0 09. OUT TMR 0516 10. STR NOT 0 11. OUT TMR 0618 12. STR NOT 0 13. OUT TMR 0719 14. STR NOT 0 15. OUT TMR 1127 • STR NOT TMR 0 • OUT 50 • STR TMR 01 • AND NOT TMR 04 • OUT 51 • STR TMR 03 • AND NOT TMR 04 • OUT 52 • STR TMR 04 • AND NOT TMR 05 • OUT 53 • STR TMR 05 • AND NOT TMR 06 • OUT 54 • STR TMR 05 • AND NOT TMR 07 • OUT 55 • STR TMR 06 • AND NOT TMR 11 • OUT 56

 6. Spojenie PLC - PETRA Output PLC -> Input PETRA 50 GA Vertikálny pohyb piestu 51 PV Prisatie piestu 52 CPL Horizontálny pohyb piestu 53 C1 Pohyb pásu 1 54 PA Uchytenie ramena prekladača 55 AA Pohyb ramena 56 C2 Pohyb pásu 2

 7. Grafické znázornenia časovačov Timer T00 Timer T01 Timer T03 Timer T04

 8. Timer T05 Timer T06 Timer T07 Timer T11

 9. Časové postupnosti jednotlivých krokov riadenia dopravníka

 10. Vertikálny pohyb piestu nadol a uchytenie objektu pomocou prísavky Vertikálny pohyb piestu nahor Začiatočná pozícia piestu

 11. Presunutie objektu nad prvý pás a jeho spustenie Pohyb objektu po pase 1. Uchytenie objektu pomocou nástavca na pneumatickom ramene

 12. Presun objektu pneumatickým ramenom z 1.pásu na pás 2. Upustenie objektu na pas číslo 2.

 13. Posun obejktu po pase čislo 2 Ukončenie transportu objektu

 14. The End - Loppua