Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COMMUNICATIEPLANNING IN THEORIE EN PRAKTIJK PowerPoint Presentation
Download Presentation
COMMUNICATIEPLANNING IN THEORIE EN PRAKTIJK

COMMUNICATIEPLANNING IN THEORIE EN PRAKTIJK

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

COMMUNICATIEPLANNING IN THEORIE EN PRAKTIJK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COMMUNICATIEPLANNING IN THEORIE EN PRAKTIJK

 2. FORMULE VAN LASSWELL WIE zegt WAT aan WIE via welk KANAAL met welk EFFECT? = 5 vragen als eerste basis van een communicatieplan:

 3. RUIS = elke storende factor die op gelijkwelk moment in het communicatieproces optreedt ruis ontstaat op alle niveaus waar er sprake is van een communicatieoverdracht

 4. WATwil je bereiken? WAAROMzet je een bepaalde communicatie op?

 5. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN = AFGELEID VAN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

 6. Een doelstelling is SMART: • Specifiek: eenduidig uit te leggen; • Meetbaar; • Actiegericht: er moeten acties aan vast zitten; • Realistisch: de doelstelling moet haalbaar zijn; • Tijdsgebonden: met een begin en een eindpunt.

 7. Rekening houden met de RANDVOORWAARDEN: - tijd, personeel, middelen. Leg PRIORITEITENvast binnen de gestelde doelstellingen: - wat is belangrijken wat minder? En ten slotte: denk in TERMIJNEN. - welke doelstelling(en) wil je binnenwelke termijn(en) realiseren?

 8. PUBLIEKSBELEID Publieksbinding Publieksverdieping Publieksvernieuwing Publieksverloop

 9. WIE wil je bereiken? Wat is je BELANGRIJKSTE DOELGROEP?

 10. PUBLIEKSKENNIS in kaart brengen van de publieksinformatie waaroverje beschikt en deze die je ontbreekt eigen beeldvorming van je publiek en waarop deze gebaseerd is: registratie, onderzoek, face-to-face-contact, meemaken van het publiektijdens de artistieke beleving,….

 11. PUBLIEKSSEGMENTATIE • homogene vs. heterogene reacties • de segmenten moeten groot genoeg zijn om een aparte benadering terechtvaardigen • de segmenten moeten identificeerbaar zijn en ze moeten kunnen bereikt worden (de adressen ofalternatieve contactmogelijkheden moeten bekend zijn) • per segment moet een adequate en beoordeelbare communicatiebenaderingkunnen worden ontwikkeld • de segmenten moeten gedurende een bepaalde periode een stabiele samenstelling hebben

 12. Voorbeelden van SEGMENTATIECRITERIA: • sociaal-demografische kenmerken: leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau,beroep, gezinssamenstelling • consumptieprofielen: frequentie en aard van de deelname; • mediagebruik: welke media consulteert uw publiek; • motivatie van je publiek om al dan niet (in hoge mate) deel te nemenaan cultuur • factoren die cultuurparticipatie beïnvloeden: leeftijd, opleidingsniveau,culturele competentie en cultureel kapitaal, inkomen, beschikbare vrije tijd,ruimtelijke afstand,… • psychografische factoren: levensstijl, waarden & normen,levensbeschouwingen.

 13. PUBLIEKSONDERZOEK • TWEE CRUCIALE BASISVRAGEN: • HOE HEB JE JE GEÏNFORMEERD? • WAT HEEFT JE AANGEZET TOT DEELNAME?

 14. WAT ga je communiceren?

 15. INTENTIES gaan uit van de communicator Wat voor EFFECTwil je bij het publiek realiseren? • het vermeerderen van kennis en inzicht bij je doelgroep(en) • het beïnvloeden van meningen, houding en gedrag van je doelgroep(en) • het streven naar ontspanning bij je doelgroep(en)

 16. GEVOLGFUNCTIES de beoogde reactiewijze van de ontvangers • berichtgeving of nieuws (informeren) • opinievorming en commentaar (interpreteren) • cultuuroverdracht en educatie (socialiseren) • amusement en ontspanning

 17. AANDACHTSPUNTEN • bij het samenstellenvan de boodschap • TE ONDERSCHEIDEN • COHERENT • GELOOFWAARDIG • HERKENBAAR • BEGRIJPBAAR • ZICHTBAAR • DUURZAAM • AANPASBAAR

 18. Het AIDA-principe Attention Interest Desire Action

 19. HOE ga je communiceren?

 20. EEN COMMUNICATIEPLAN IS GEEN MEDIAPLAN

 21. SAMENSTELLEN VAN DE COMMUNICATIEMIX • DOELSTELLINGEN • DOELGROEPEN • BOODSCHAP • TIMING • FREQUENTIE • BEREIK

 22. MEDIAKENMERKEN Statisch versus dynamisch Internal en external pacing Persoonlijke media versus massamedia Vluchtig versus duurzaam Promotioneel versus redactioneel Communicatievermogen

 23. KOSTEN - BATEN EFFECTIVITEIT afwegen (bereik, ticketverkoop, imago) tegen KOSTPRIJS (financiëel, tijd, personeel)

 24. WANNEER ga je communiceren?

 25. • WANNEER ga je WELKE MIDDELEN inzetten? • HOE ga je je boodschap OPBOUWEN? • korte of lange TERMIJN / SPREIDING? • wat moet WANNEERKLAAR zijn en VERSPREID worden?

 26. HOE SNEL KRIJG JE IETS GECOMMUNICEERD? HOE LANG HEEFT EEN BOODSCHAP NODIG OM GECOMMUNICEERD EN OPGEVANGEN TE WORDEN?

 27. WIE doet WAT?

 28. KOSTPRIJS VAN JE COMMUNICATIE BEPALEN

 29. METEN = WETEN

 30. DOELSTELLINGEN BEREIKT?

 31. COMMUNICATIE = een zich voortdurendherhalend en evoluerend proces, waarin in elke fase teruggeblikt wordt op de vorigefase en vooruitgekeken wordt naar de volgende fasen.