Download
miksi vammaisten ihmisten oikeudet ovat ajankohtaisia juuri nyt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miksi vammaisten ihmisten oikeudet ovat ajankohtaisia juuri nyt? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miksi vammaisten ihmisten oikeudet ovat ajankohtaisia juuri nyt?

Miksi vammaisten ihmisten oikeudet ovat ajankohtaisia juuri nyt?

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Miksi vammaisten ihmisten oikeudet ovat ajankohtaisia juuri nyt?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Miksi vammaisten ihmisten oikeudet ovat ajankohtaisia juuri nyt? 20.3.2014 Kirkon ihmisoikeusfoorumi Juha-Pekka Konttinen, THL

 2. Esityksen sisältö • THL:n Vammaisuus ja yhteiskunta –tiimi • Suomen vammaispolitiikan lähtökohdat • Vammaisten ihmisten syrjintä käytännössä • Vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita • Vammaislainsäädännön uudistaminen • VAMPO 2010-2015 ja sen seuranta • YK:n vammaissopimuksen (CRPD) ratifiointi Juha-Pekka Konttinen

 3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) • Tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijayhteisö • Tuottaa asiantuntijatietoa terveys- ja hyvinvointialan käytäntöön ja päätöksenteon tueksi • Toimii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuudessa • STM:n toimintaa tukevia viranomais- ja asiantuntijatehtäviä • Perustana laadukas tutkimus, tilasto- ja rekisteritieto sekä yhteistyö kumppaneiden kanssa • Palvelujärjestelmien kehittäminen ja ohjaus –yksikössä toimii Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi 24.10.2014 Juha-Pekka Konttinen

 4. THL:n Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi Juha-Pekka Konttinen

 5. Vammaisten ihmisten syrjintä käytännössä • Esiintyy eri elämänalueilla…. • Koulutus • Työnhaku / työelämä • Asuminen • Palvelut • Osallistuminen yhteiskuntaan • Esteettömyys ja saavutettavuus • Välitön syrjintä • Välillinen/rakenteellinen syrjintä • Ennakkoluulot ja asenteet taakkana Juha-Pekka Konttinen

 6. Suomen vammaispolitiikan lähtökohdat • Vammaistenhenkilöidenoikeusyhdenvertaisuuteen • Vammaistenhenkilöidenoikeusosallisuuteen • Vammaistenhenkilöidenoikeustarpeellisiinpalveluihin ja tukitoimiin • Perus- ja ihmisoikeudellinen lähestymistapa • Valtioneuvoston selonteko Suomen vammaispolitiikasta 2006 • Vammaispoliittinen ohjelma 2010-2015 (VAMPO) • YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) Juha-Pekka Konttinen

 7. SOTE-rintamalla tapahtuu paljon…. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukeva lainsäädäntö Vammaislainsäädännön uudistaminen Kehitysvammaisten asumisohjelma Itsemääräämisoikeuslaki Kuntarakenneuudistus Sosiaalihuoltolakiuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki Asiakasmaksulainsäädäntö Juha-Pekka Konttinen

 8. Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävät • Sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi eri vammaryhmien yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi • Selvittää nykyisen vammaisia henkilöitä koskevan erityislainsäädännön muut uudistamistarpeet ottaen huomioon • toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset • YK:n vammaissopimuksen kansalliselle lainsäädännölle asettamat velvoitteet • kehitysvammaisten asumista ja palveluja koskeva periaatepäätös sekä • sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamisen muu kokonaisuus • Tehdä selvityksen pohjalta ehdotus uudeksi vammaisten henkilöiden palveluja koskevaksi erityislaiksi v. 2014 loppuun mennessä (jatkotyö seuraavalle hallitukselle) Juha-Pekka Konttinen

 9. Miksi uudistus? • Lainsäädännön soveltamisen ongelmat • yleislaki vs. kaksi erityislakia • asiakasryhmien rajaukset • erilaiset maksuperusteet -> ongelmat myös vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta • Lainsäädäntö osin vanhentunut, epäyhtenäinen ja sirpaleinen • Lainsäädäntö on luonut erilliset palvelujärjestelmät • Palvelujen järjestämiseen vamman laatuun perustuvalla jaottelulla ei ole perusteita nykyisen vammaispolitiikan valossa • Lapset ja perheet • Väliinputoajat Juha-Pekka Konttinen

 10. Lähtökohtia ja tavoitteita työryhmän työlle • Yleisen lainsäädännön palvelut ensisijaisia myös vammaisille henkilöille - asiakkaan etu huomioiden • Erityislainsäädäntö edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisesti yhteiskunnassa (positiivinen erityiskohtelu) • Tavoitteena turvata vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus, välttämätön huolenpito ja osallisuus - palvelujen kokonaisuus, eheys, jatkuvuus • Lain soveltamisala - vammaisuudesta johtuva palvelun, tuen ja avun tarpeen pitkäaikaisuus, jatkuvaluonteisuus ja välttämättömyys – tarvelähtöisyys (soveltamisalan mahdolliset rajaukset) • Yleisen lainsäädännön ja sosiaalihuollon erityislainsäädännön välisen suhteen selkiyttäminen Juha-Pekka Konttinen

 11. Lasten ja nuorten tarpeet, perheiden tuki, lyhytaikainen apu ja tuki Sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus Päiväaikainen toiminta Liikkumisen tuki Hengityshalvauspotilaat Välttämätön huolenpito, hoito, valvonta Henkilökohtainen apu Asuminen ja palvelut erikseen Juha-Pekka Konttinen

 12. Seuraa vammaislainsäädännön uudistamista (ja vaikuta…) • Vammaispalvelujen käsikirjaan on avattu sivu lainsäädännön uudistustyöstä • www.vammaispalvelujenkäsikirja.fi • Laki & oikeuskäytäntö -osiossa Vammaislainsäädännön uudistus • www.handbokförhandikappservice.fi • i delen Lagstiftning Reform av speciallagstiftningen • Innokylän Vammaisasioiden oppimisverkosto toteuttaa Innopajoja uudistustyön tueksi 2013-2014 aikana. • Vammaislainsäädännön uudistuksen kuulemistilaisuus 20.8.2014 Helsingissä • Näkökulmia ja kommentteja lainsäädäntötyöstä työn eri vaiheissa www.otakantaa.fi palvelun kautta (tällä hetkellä suljettu) Juha-Pekka Konttinen

 13. Sosiaalihuoltolain uudistus • SHL-väliraportti 6/2010: STM selvityksiä 2010:19. • SHL-loppuraportti 9/2012: STM raportteja ja muistioita 2012:21. • Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta annettu lausuntoja yhteensä 130 kpl. • Käynnissä virkamiesvalmistelu lausuntojen ja muun aineiston pohjalta. • Tuen tarpeet  tarpeisiin vastaavat palvelut / kokonaisuus • Asiakaslähtöisyyden turvaava asiakasprosessi • Hallituksen esitys ja lausuntokierros keväällä 2014… Juha-Pekka Konttinen

 14. Henkilökuljetusten uudistaminen • Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamista valmistelevan ohjausryhmän • Esitys kesällä 2014 Juha-Pekka Konttinen

 15. Itsemääräämisoikeuslain valmistelu • Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. • Tavoitteena on edistää asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta sekä ehkäistä ennalta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. • Laki on tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn keväällä 2014 ja se tulisi voimaan vuoden 2014 loppupuolella. • Lain toimeenpanoon tueksi aletaan valmistella kattavaa toimeenpano-ohjelmaa Juha-Pekka Konttinen

 16. Kehitysvammaisten asumisohjelma KEHAS Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta 2012  Tavoitteena on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu laitoksessa. Toimenpiteet: • Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen • Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen • Palvelujen kehittäminen • Laitosasumisen lakkauttaminen • Osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö Juha-Pekka Konttinen

 17. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat 20002011 kunkin vuoden lopussa Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Juha-Pekka Konttinen

 18. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010-2015 ja ohjelman seuranta • Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) "Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle" 2010–2015 julkistettiin elokuussa 2010. • Lähtökohtana perus- ja ihmisoikeudet ja yhteiskunnan kehittäminen valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti (YK:n vammaissopimus CRPD ja VN selonteko Suomen vammaispolitiikasta 2006) • Tavoitteena turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen yhteiskunnallinen asema ja linjata seuraavien vuosien vammaispolitiikan keskeiset toimenpiteet (122 kpl 14 eri sisältöaluetta). • Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää aktiivista toimeenpanoa, yhteistyötä ja seurantaa • VAMPO-seurantaraportti I - Katsaus Suomen vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanon tilanteeseen julkaistiin kesällä 2013: • http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-955-8 Juha-Pekka Konttinen

 19. Ministeriöiden pää- ja osavastuiden määrät VAMPO-toimenpiteistä Juha-Pekka Konttinen

 20. VAMPO-toimenpiteiden toteutusprosessin aikajana Juha-Pekka Konttinen

 21. Käynnistetyt toimenpiteet Juha-Pekka Konttinen

 22. VAMPOn kärjet / erityisteemat • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voimaansaattaminen • Vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta (2012) • Erityispalvelujen ja tukitoiminen saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla (2013) • Yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen (2014) • Vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi (2015) Juha-Pekka Konttinen

 23. YK:n vammaissopimus (CRPD) • Paradigman muutos • Sitova ja velvoittava yleissopimus • Suomi allekirjoittanut 2007 • Hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus ratifioida tällä hallituskaudella • UM:n koordinoima ratifiointityöryhmä luovutti mietintönsä 17.1.2014 ulkoministeri Erkki Tuomiojalle • Suunnannäyttäjä  lainsäädäntö, politiikat, käytännöt Juha-Pekka Konttinen

 24. Keskeistä YK:n vammaissopimuksessa • Laaja-alainen syrjinnän kielto ja vammaisasioiden valtavirtaistaminen ja vastuu eri hallinnonaloille • Esteettömyyden vaatimus ja kohtuulliset mukautukset • Vammaisten tosiasiallinen osallisuus ja osallistuminen, itsemääräämisoikeus • Tietoisuuden lisääminen vammaisuudesta ja asenneilmapiirin muuttaminen • Tehokas seuranta- ja valvontajärjestelmä Juha-Pekka Konttinen

 25. KIITOS!! juha-pekka.konttinen@thl.fi Puh. 029 524 6896 www.vammaispalvelujenkasikirja.fi Juha-Pekka Konttinen

 26. Miksi vammaisten ihmisten oikeudet ovat ajankohtaisia juuri nyt? 20.3.2014 Kirkon ihmisoikeusfoorumi Juha-Pekka Konttinen, THL

 27. Esityksen sisältö • THL:n Vammaisuus ja yhteiskunta –tiimi • Suomen vammaispolitiikan lähtökohdat • Vammaisten ihmisten syrjintä käytännössä • Vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita • Vammaislainsäädännön uudistaminen • VAMPO 2010-2015 ja sen seuranta • YK:n vammaissopimuksen (CRPD) ratifiointi Juha-Pekka Konttinen

 28. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) • Tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijayhteisö • Tuottaa asiantuntijatietoa terveys- ja hyvinvointialan käytäntöön ja päätöksenteon tueksi • Toimii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuudessa • STM:n toimintaa tukevia viranomais- ja asiantuntijatehtäviä • Perustana laadukas tutkimus, tilasto- ja rekisteritieto sekä yhteistyö kumppaneiden kanssa • Palvelujärjestelmien kehittäminen ja ohjaus –yksikössä toimii Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi 24.10.2014 Juha-Pekka Konttinen

 29. THL:n Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi Juha-Pekka Konttinen

 30. Vammaisten ihmisten syrjintä käytännössä • Esiintyy eri elämänalueilla…. • Koulutus • Työnhaku / työelämä • Asuminen • Palvelut • Osallistuminen yhteiskuntaan • Esteettömyys ja saavutettavuus • Välitön syrjintä • Välillinen/rakenteellinen syrjintä • Ennakkoluulot ja asenteet taakkana Juha-Pekka Konttinen

 31. Suomen vammaispolitiikan lähtökohdat • Vammaistenhenkilöidenoikeusyhdenvertaisuuteen • Vammaistenhenkilöidenoikeusosallisuuteen • Vammaistenhenkilöidenoikeustarpeellisiinpalveluihin ja tukitoimiin • Perus- ja ihmisoikeudellinen lähestymistapa • Valtioneuvoston selonteko Suomen vammaispolitiikasta 2006 • Vammaispoliittinen ohjelma 2010-2015 (VAMPO) • YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) Juha-Pekka Konttinen

 32. SOTE-rintamalla tapahtuu paljon…. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukeva lainsäädäntö Vammaislainsäädännön uudistaminen Kehitysvammaisten asumisohjelma Itsemääräämisoikeuslaki Kuntarakenneuudistus Sosiaalihuoltolakiuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki Asiakasmaksulainsäädäntö Juha-Pekka Konttinen

 33. Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävät • Sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi eri vammaryhmien yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi • Selvittää nykyisen vammaisia henkilöitä koskevan erityislainsäädännön muut uudistamistarpeet ottaen huomioon • toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset • YK:n vammaissopimuksen kansalliselle lainsäädännölle asettamat velvoitteet • kehitysvammaisten asumista ja palveluja koskeva periaatepäätös sekä • sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamisen muu kokonaisuus • Tehdä selvityksen pohjalta ehdotus uudeksi vammaisten henkilöiden palveluja koskevaksi erityislaiksi v. 2014 loppuun mennessä (jatkotyö seuraavalle hallitukselle) Juha-Pekka Konttinen

 34. Miksi uudistus? • Lainsäädännön soveltamisen ongelmat • yleislaki vs. kaksi erityislakia • asiakasryhmien rajaukset • erilaiset maksuperusteet -> ongelmat myös vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta • Lainsäädäntö osin vanhentunut, epäyhtenäinen ja sirpaleinen • Lainsäädäntö on luonut erilliset palvelujärjestelmät • Palvelujen järjestämiseen vamman laatuun perustuvalla jaottelulla ei ole perusteita nykyisen vammaispolitiikan valossa • Lapset ja perheet • Väliinputoajat Juha-Pekka Konttinen

 35. Lähtökohtia ja tavoitteita työryhmän työlle • Yleisen lainsäädännön palvelut ensisijaisia myös vammaisille henkilöille - asiakkaan etu huomioiden • Erityislainsäädäntö edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisesti yhteiskunnassa (positiivinen erityiskohtelu) • Tavoitteena turvata vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus, välttämätön huolenpito ja osallisuus - palvelujen kokonaisuus, eheys, jatkuvuus • Lain soveltamisala - vammaisuudesta johtuva palvelun, tuen ja avun tarpeen pitkäaikaisuus, jatkuvaluonteisuus ja välttämättömyys – tarvelähtöisyys (soveltamisalan mahdolliset rajaukset) • Yleisen lainsäädännön ja sosiaalihuollon erityislainsäädännön välisen suhteen selkiyttäminen Juha-Pekka Konttinen

 36. Lasten ja nuorten tarpeet, perheiden tuki, lyhytaikainen apu ja tuki Sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus Päiväaikainen toiminta Liikkumisen tuki Hengityshalvauspotilaat Välttämätön huolenpito, hoito, valvonta Henkilökohtainen apu Asuminen ja palvelut erikseen Juha-Pekka Konttinen

 37. Seuraa vammaislainsäädännön uudistamista (ja vaikuta…) • Vammaispalvelujen käsikirjaan on avattu sivu lainsäädännön uudistustyöstä • www.vammaispalvelujenkäsikirja.fi • Laki & oikeuskäytäntö -osiossa Vammaislainsäädännön uudistus • www.handbokförhandikappservice.fi • i delen Lagstiftning Reform av speciallagstiftningen • Innokylän Vammaisasioiden oppimisverkosto toteuttaa Innopajoja uudistustyön tueksi 2013-2014 aikana. • Vammaislainsäädännön uudistuksen kuulemistilaisuus 20.8.2014 Helsingissä • Näkökulmia ja kommentteja lainsäädäntötyöstä työn eri vaiheissa www.otakantaa.fi palvelun kautta (tällä hetkellä suljettu) Juha-Pekka Konttinen

 38. Sosiaalihuoltolain uudistus • SHL-väliraportti 6/2010: STM selvityksiä 2010:19. • SHL-loppuraportti 9/2012: STM raportteja ja muistioita 2012:21. • Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta annettu lausuntoja yhteensä 130 kpl. • Käynnissä virkamiesvalmistelu lausuntojen ja muun aineiston pohjalta. • Tuen tarpeet  tarpeisiin vastaavat palvelut / kokonaisuus • Asiakaslähtöisyyden turvaava asiakasprosessi • Hallituksen esitys ja lausuntokierros keväällä 2014… Juha-Pekka Konttinen

 39. Henkilökuljetusten uudistaminen • Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamista valmistelevan ohjausryhmän • Esitys kesällä 2014 Juha-Pekka Konttinen

 40. Itsemääräämisoikeuslain valmistelu • Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. • Tavoitteena on edistää asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta sekä ehkäistä ennalta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. • Laki on tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn keväällä 2014 ja se tulisi voimaan vuoden 2014 loppupuolella. • Lain toimeenpanoon tueksi aletaan valmistella kattavaa toimeenpano-ohjelmaa Juha-Pekka Konttinen

 41. Kehitysvammaisten asumisohjelma KEHAS Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta 2012  Tavoitteena on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu laitoksessa. Toimenpiteet: • Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen • Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen • Palvelujen kehittäminen • Laitosasumisen lakkauttaminen • Osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö Juha-Pekka Konttinen

 42. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat 20002011 kunkin vuoden lopussa Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Juha-Pekka Konttinen

 43. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010-2015 ja ohjelman seuranta • Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) "Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle" 2010–2015 julkistettiin elokuussa 2010. • Lähtökohtana perus- ja ihmisoikeudet ja yhteiskunnan kehittäminen valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti (YK:n vammaissopimus CRPD ja VN selonteko Suomen vammaispolitiikasta 2006) • Tavoitteena turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen yhteiskunnallinen asema ja linjata seuraavien vuosien vammaispolitiikan keskeiset toimenpiteet (122 kpl 14 eri sisältöaluetta). • Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää aktiivista toimeenpanoa, yhteistyötä ja seurantaa • VAMPO-seurantaraportti I - Katsaus Suomen vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanon tilanteeseen julkaistiin kesällä 2013: • http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-955-8 Juha-Pekka Konttinen

 44. Ministeriöiden pää- ja osavastuiden määrät VAMPO-toimenpiteistä Juha-Pekka Konttinen

 45. VAMPO-toimenpiteiden toteutusprosessin aikajana Juha-Pekka Konttinen

 46. Käynnistetyt toimenpiteet Juha-Pekka Konttinen

 47. VAMPOn kärjet / erityisteemat • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voimaansaattaminen • Vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta (2012) • Erityispalvelujen ja tukitoiminen saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla (2013) • Yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen (2014) • Vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi (2015) Juha-Pekka Konttinen

 48. YK:n vammaissopimus (CRPD) • Paradigman muutos • Sitova ja velvoittava yleissopimus • Suomi allekirjoittanut 2007 • Hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus ratifioida tällä hallituskaudella • UM:n koordinoima ratifiointityöryhmä luovutti mietintönsä 17.1.2014 ulkoministeri Erkki Tuomiojalle • Suunnannäyttäjä  lainsäädäntö, politiikat, käytännöt Juha-Pekka Konttinen

 49. Keskeistä YK:n vammaissopimuksessa • Laaja-alainen syrjinnän kielto ja vammaisasioiden valtavirtaistaminen ja vastuu eri hallinnonaloille • Esteettömyyden vaatimus ja kohtuulliset mukautukset • Vammaisten tosiasiallinen osallisuus ja osallistuminen, itsemääräämisoikeus • Tietoisuuden lisääminen vammaisuudesta ja asenneilmapiirin muuttaminen • Tehokas seuranta- ja valvontajärjestelmä Juha-Pekka Konttinen

 50. KIITOS!! juha-pekka.konttinen@thl.fi Puh. 029 524 6896 www.vammaispalvelujenkasikirja.fi Juha-Pekka Konttinen