Download
regjeringen foresl r arbeidstillatelse til irakere n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regjeringen foreslår arbeidstillatelse til irakere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regjeringen foreslår arbeidstillatelse til irakere

Regjeringen foreslår arbeidstillatelse til irakere

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Regjeringen foreslår arbeidstillatelse til irakere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Regjeringen foreslår arbeidstillatelse til irakere

  2. Bakgrunn: • Fra 1998 - 2002 søkte en stor gruppe kurdere fra Irak asyl i Norge • Fikk avslag på asyl da de ikke fylte vilkårene i flyktningkonvensjonen • Kunne imidlertid ikke tvangsmessig returneres til Irak

  3. Såkalte MUF-tillatelser: • Fra 2000-2001 fikk kurderne midlertidig oppholdstillatelse (såkalt MUF-tillatelse) • Tillatelsene var begrenset til 1 år • Tillatelsene dannet ikke grunnlag for familiegjenforening eller bosettingstillatelse • Tillatelsene ble ikke fornyet

  4. Regjeringens forslag: • Regjeringen vil nå åpne for at såkalte MUFere som er i arbeid kan: • få ordinær arbeidstillatelse i Norge • få søke om slik tillatelse fra Norge • Gjelder både spesialister og ufaglærte • Forutsetning at de kan forsørge seg selv • Omfatter ikke kriminelle eller personer som har ukjent identitet

  5. Hvorfor særbehandling: • Har tidligere hatt tillatelser i Norge • Ble bosatt og integrert i kommunene i 2000/2001 • Sakene ble i en periode stilt i bero på grunn av sikkerhetssituasjonen i Irak • Har fått anledning til å jobbe i påvente av uttransport • Ikke mulig å tvangsreturnere til Irak i dag

  6. Regjeringens videre arbeid: • Forslaget krever forskriftsendring • Høringsbrev vil bli sendt ut i februar/mars • Dersom forslaget får tilslutning i høringen vil endringen tre i kraft i juni • Tidligere forslag til forskrift om begrepet ”særlig tilknytning til riket” for MUFere, opprettholdes og trer i kraft i løpet av februar.