1 / 8

Er wordt als groep gereden, dus: Samen uit, samen thuis!

gedragsregels. Er wordt als groep gereden, dus: Samen uit, samen thuis! Cycletime is een toerfietsvereniging, de tochten zijn geen wedstrijd ledereen houdt zich aan de verkeersregels Bij een kruispunt steken de voorrijders pas over als de hele groep ook kan oversteken

ova
Télécharger la présentation

Er wordt als groep gereden, dus: Samen uit, samen thuis!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. gedragsregels • Er wordt als groep gereden, dus: Samen uit, samen thuis! • Cycletime is een toerfietsvereniging, de tochten zijn geen wedstrijd • ledereen houdt zich aan de verkeersregels • Bij een kruispunt steken de voorrijders pas over als de hele groep ook kan oversteken • De voorste fietsers bepalen de richting en geven dat duidelijk aan: Richting aangeven met arm én roepen • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk) • Het dragen van een helm is verplicht • We houden rekening met elkaar, dus: • Bij een klim wachten we zichtbaar bovenaan tot de laatste boven is • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie, danwel worden speciale afspraken gemaakt

  2. gedragsregels • ledereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets • Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid • ledereen doet een deel van het kopwerk en krijgt daar ook de kans voor • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast (kies juiste groep) • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt betreffende persoon hierop aangesproken • Beschermde rijders (vermoeid/geblesseerd) worden op de 2e/3e rij uit de wind gehouden • Het tempo van de groep wordt alleen door de groepsleider bepaald, niet door de snelste fietsers. De betere fietseres ‘knechten’ voor mindere fietsers met name achterin de groep • Houd je aan regels van ‘kop over kop’. Houd rekening met wind.

  3. gedragsregels • Obstakels (paal, gat) worden duidelijk aangeven door de voorste rijders en daarna doorgeven. Rijders achterin de groep geven problemen door naar voren • 'Auto tegen' en ‘auto achter' worden duidelijk hoorbaar doorgeven • De voorste fietsers ‘waarschuwen’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk, het bevordert de veiligheid en komt ons imago ten goede. In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie • Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid • Bij trainingen (zeker op zondag) en georganiseerde tochten wordt er altijd in de nieuwste/laatste versie clubkleding gefietst • Fietsen in groep is voor je kijken,……….. maar meer nog rekening houden wat er achter je gebeurt (voldoende ruimte, gaten, ...)

  4. 1 8 1 2 1 2 8 1 2 7 2 3 8 3 7 8 3 6 3 4 7 4 6 7 4 5 4 6 6 5 5 6 1 2 3 4 kop over kop in tweetallen

  5. 1 1 8 2 1 8 2 2 7 7 6 7 3 6 3 6 6 3 4 5 4 5 5 4 3 2 1 kop over kop deelgroep

  6. 8 8 7 1 8 7 1 1 6 2 7 6 2 2 5 3 6 3 5 4 3 4 5 4 waaier met knecht achterin (uit de wind naar voren, door de wind terug let op

  7. 8 1 1 8 1 2 7 2 7 2 3 6 3 6 3 4 5 5 4 5 4 6 7 8 nooit binnendoor wind van rechts tweede waaier

  8. 8 1 1 2 2 3 3 4 8 7 4 5 5 6 6 7

More Related