Download
oprav renstv a diagnostika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opravárenství a diagnostika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opravárenství a diagnostika

Opravárenství a diagnostika

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Opravárenství a diagnostika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opravárenství a diagnostika Inovativní metoda výuky č. 253 2. ročník tříletého učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) Třída A2.B  Mgr.Bc.František Fliegel, č. 253 „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.”

 2. Opravárenství a diagnostika Téma: DIFERENCIÁL Rozsah: 4 vyučovací hodiny Realizace průřezových témat v rámci ŠVP: Člověk a svět práce Občan v demokratické společnosti

 3. Použité metody: • Skupinová (teoretická) výuka • Rozhovor • Názorná výuka • Spojení teorie s praxí • Diskuse

 4. Pohled na otevřený diferenciál1-vstupní hřídel, 2-klec satelitních kol, 3-satelitní kola, 4-kolo výstupní hřídele

 5. Popis diferenciálu • Skříň, (2) klec, (3) talířové kolo, (4) pastorek [hruška], (5) satelitové ozubené kolo, • (6) podpěra ozubeného kola, (7) kuželová ložiska, (8) těsnění, (9) zalisovaný čep, • (10) planetové ozubené kolo

 6. Zjistit princip činnosti diferenciálu, výhody - nevýhody použití diferenciálu ve vozidle. Pojmenovat základní části. Diferenciál demontovat. Kontrola označení pastorku a talířového kola (montážní vzdálenost, údaje výrobní, údaje montážní). Kontrola záběrového pole čelního soukolí – plocha skutečného styku zubů (signální barvou). Změřit posuvným měřítkem vzdálenost čela pastorku od osy talířového kola. Nakreslit kuželové soukolí, správný záběr, případně chybnou osovou vzdálenost. Zadaný úkol:

 7. Použité pomůcky: • Diferenciál. • Montážní nářadí. • Signální barva. • Posuvné měřítko. • Papír formátu A4. • Rýsovací pomůcky ( tužky, guma, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko).

 8. Průběh 1. vyučovací hodiny • Žáci se seznámili s diferenciálem (model) v učebně školy. Na modelu diferenciálu jim byl učitelem předveden a vysvětlen princip činnosti a užití v praxi. • Žáci viděli správnou funkci diferenciálu na videu. • Žáci se seznámili s preventivní údržbou, poruchami a jednotlivými druhy diferenciálů. • Žáci získali konkrétní představu, z čeho se skládá diferenciál, seznámili se s principem činnosti, údržbou a opravami.

 9. Průběh 2. a 3. vyučovací hodiny • Žáci se seznámili s diferenciálem na pracovišti OV (ul.Dubická). Na skutečném diferenciálu s rozvodovkou byl učitelem OV předveden princip činnosti, popsány jednotlivé části a užití v praxi. • V dílnách OV naší školy žáci provedli demontáž diferenciálu, kontrolu záběrového pole (signální barvou) a provedli zkoušku nastavení soukolí (pastorku a talířového kola). • Žáci získali konkrétní představu, z čeho se skládá diferenciál, systém označení, měření, nastavení a princip činnosti diferenciálu s rozvodovkou.

 10. Průběh 4. vyučovací hodiny • Žáci rýsovali kuželové soukolí s přímými zuby. • Žáci si také nakreslili nevyhovující záběry ozubení. • Žáci získali jasnou představu o správného záběru kuželového soukolí s přímými zuby. • Žáci také získali představu o nesprávného záběru kuželového soukolí (otisk na bocích zubů).

 11. Žáci v dílnách OV Demontáž:

 12. Žáci v dílnách OV Demontáž:

 13. Žáci v dílnách OV Demontáž:

 14. Žáci s vyučujícím v dílnách OV

 15. Diferenciál s rozvodovkou Princip činnosti:

 16. Žáci v dílnách OV Kontrola záběrového pole čelního soukolí – plocha skutečného styku zubů (signální barvou):

 17. Žáci v dílnách OV Kontrola vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem a kontrola označení soukolí:

 18. Žáci v dílnách OV Kontrola vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem, nastavení posuvného měřítka:

 19. Průběh 2. a 3. vyučovací hodiny • Studenti jsou na pracovišti rozděleni do 2 skupin. • Obě skupiny se podílí na přípravě nářadí, pomůcek, měřidel a demontáži přineseného diferenciálu. • 1. skupina provádí kontrolu záběrového pole čelního soukolí – plocha skutečného styku zubů (signální barvou). • 2. skupina provádí kontrolu vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem a kontrolu označení soukolí.

 20. Průběh 4. vyučovací hodiny • Každý žák rýsuje samostatně výkres kuželového soukolí s přímými zuby na papír formátu A4. • V párové diskusi hodnotili své výkresy, učili se pracovat s chybou. • Učili se také vyjádřit a přijímat pochvalu a kritiku. • Při rýsování mohou žáci diskutovat o správnosti svého rýsování se spolužáky nebo s pedagogem.

 21. 4. vyučovací hodina • Žáci rýsují kuželové soukolí s přímými zuby:

 22. 4. vyučovací hodina Žáci rýsují kuželové soukolí s přímými zuby:

 23. 4. vyučovací hodina Žáci rýsují kuželové soukolí s přímými zuby:

 24. 4. vyučovací hodina Výkres kuželové soukolí s přímými zuby:

 25. 4. vyučovací hodina Výkres kuželové soukolí s přímými zuby:

 26. Výkres kuželového soukolí

 27. Obrázek popisu ozubení

 28. Ukázka interference* boků zubů * vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty

 29. Ukázka ozubeného kola s malými jamkami na bocích zubů

 30. Ukázka ozubeného kola s velkými jamkami na bocích zubů

 31. Ukázka ozubeného kola s odloupnutými částmi na bocích zubů

 32. Ukázka unaveného lomu zubu ozubení

 33. Cíl inovativní výuky: • Skloubení vzdělávání a pracovních povinností. • Seznámení žáků s principem činnosti a použitím diferenciálu. • Zručnost při demontáži diferenciálu. • Určování rozměrů při použití posuvného měřítka. • Praktická dovednost při odečítání z posuvného měřítka a kontroly záběrového pole čelního soukolí. • Technická diskuse. • Výkres kuželového soukolí diferenciálu.

 34. Žáci se zájmem sledovali princip činnosti na modelu diferenciálu a ukázce na videu. Vzhledem k pochopení funkce v praxi bylo jednodušší jednoznačně identifikovat všechny části diferenciálu. Žáci výborně ovládali práci s posuvným měřítkem. Výhodou k určování rozměrů byla možnost kdykoliv si přeměřit diferenciál při výuce. Žáci byli schopni zdárně načrtnout kuželové soukolí diferenciálu. Závěr:

 35. POUŽITÁ LITERATURA: • Pabst.J., Pilárik M. : Automobily, Praha 2002, Informatorium, ISBN 9788073330354. • Posta J.: Opravárenství a diagnostika, Praha 2002, Informatorium, ISBN 80-86073-88-2.