1 / 16

Serveis de Formació

www.colpis.cat. Serveis de Formació. El Col· legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. És una organització professional sense afany de lucre, constituïda l’any 1989 com a corporació de dret públic, per aplicació de la disposició transitòria 2 de la Llei 13/1982 de Col·legis Professionals.

payton
Télécharger la présentation

Serveis de Formació

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. www.colpis.cat Serveis de Formació

 2. El Col· legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya • És una organització professional sense afany de lucre, constituïda l’any 1989 com a corporació de dret públic, per aplicació de la disposició transitòria 2 de la Llei 13/1982 de Col·legis Professionals. • El seu àmbit principal d’actuació és el territori català, però en l’actualitat compta amb més de 1.500 professionals d’arreu de Catalunya, Espanya i Europa.

 3. La nostra MISSIÓ • Donar a conèixer i promoure la professió de sociòleg i politòleg, però també la d’assistir a entitats, empreses, institucions i a la societat en general a través dels professionals que conformen el nostre col·lectiu. • Des de l’any 2002 l’Àrea de Formació del Col·legi s’ha caracteritzat per presentar una oferta formativa àmplia i especialitzada.

 4. Formació a Mida Aquest servei està a disposició de qualsevol organització que desitgi detectar les necessitats formatives dels seus treballadors/es, i que cregui necessari desenvolupar un pla de formació específic. El Col·legi participa tant en la detecció de necessitats com en el disseny i implementació de les accions formatives.

 5. Algunes entitats que han sol·licitat aquest servei:

 6. Àrees Formatives INVESTIGACIÓ SOCIAL Aquesta àrea recull les principals tècniques d’investigació social tant quantitatives com qualitatives, així com d’investigació aplicada. Algunes de les accions formatives més descades són les següents: - Tractament i anàlisi de dades amb SPSS - Investigació per enquesta - Fonts d’informació estadística per a l’estudi de la població - Construcció d’Indicadors Socials - Tècniques qualitatives d’investigació social: metodologia i aplicacions - Anàlisi de xarxes socials - Investigació-Acció Participativa

 7. DESENVOLUPAMENT LOCAL El Desenvolupament Econòmic Local s’ha convertit en un objectiu prioritari per part dels ens locals. Això ha comportat una creixent demanda de professionals especialitzats en aquest àmbit. Les accions formatives presentades en aquest camp pretenen donar resposta a aquesta realitat: - Introducció al Desenvolupament Econòmic Local - Planificació estratègica del territori - Tècnic/a en creació d’empreses - Tècnic/a en orientació i intermediació laboral

 8. GESTIÓ DE PROJECTES El treball per projectes és cada vegada més comú a totes les organitzacions. Tanmateix existeixen tècniques i instruments per a millorar la seva planificació, el seu disseny i el seu impacte: - Captació de fons per a la gestió de projectes - Planificació i gestió de projectes - El Marc Lògic per a la planificació i gestió de projectes - Planificació i gestió de projectes internacionals

 9. UNIÓ EUROPEA La complexitat de l’organització de la Unió Europea, els organismes que la composen i la gerència i gestió dels seus fons de finançament són els eixos dels cursos que conformen aquesta àrea. - Què cal conèixer per treballar en projectes europeus? - Eines pràctiques per a la planificació i gestió de projectes europeus

 10. IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA Les accions formatives desenvolupades en aquesta àrea pretenen fomentar la reflexió conceptual del fenomen migratori i facilitar eines d’actuació adaptades a l’experiència catalana. - L’estat de la qüestió de les migracions a Catalunya - Habilitats professionals per a la comprensió i la gestió de la immigració a l’àmbit local - Avaluació de polítiques i plans locals d’immigració

 11. MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES Per facilitar la gestió positiva del conflicte que es dóna entre diferents actors i agents socials, aquesta àrea recull tant les tècniques més avançades com algunes de les experiències comunitàries més destacades. - Els processos de mediació ciutadana: la gestió alternativa dels conflictes socials - Mediació i resolució de conflictes a les entitats del Tercer Sector - Mediació intercultural sociosanitària: pont de comunicació entre cultures

 12. PARTICIPACIÓ CIUTADANA Aquesta àrea dóna a conèixer les metodologies que desenvolupen accions en l’àmbit de la participació ciutadana així com les experiències més innovadores que s’estan duent a terme. - Metodologia i planificació d’un procés participatiu - Processos participatius en un marc professional - La gestió de la participació ciutadana en projectes urbanístics - Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a eina de participació ciutadana

 13. GESTIÓ PÚBLICA Aquesta àrea agrupa les accions formatives tant pel que fa al disseny de polítiques públiques com també la seva avaluació. - Introducció al disseny de polítiques públiques - Avaluació de polítiques públiques i serveis d’atenció al ciutadà - Avaluació de polítiques i plans local d’immigració

 14. GESTIÓ D’ENTITATS NO LUCRATIVES Les ONL necessiten professionals qualificats per aconseguir que les seves organitzacions arribin a ser competitives. Des d’aquesta àrea formativa es pretén proporcionar les eines necessàries per tal de gestionar adequadament aquest tipus d’entitats. - Captació de fons per a la gestió de projectes - Com fer un estudi de mercat de qualitat amb pocs recursos - Comunicació, captació i fidelització a través d’Internet per a ONL’s

 15. HABILITATS PROFESSIONALS Tant important com els coneixements i les capacitats de qualsevol tipus de professional, també ho són les habilitats per a desenvolupar les funcions i tasques pròpies del seu lloc de treball - Negociació i resolució de conflictes - Màrqueting personal o com millorar la nostra imatge professional - Com fer presentacions en públic - Lideratge i gestió d’equips

 16. MÉS INFORMACIÓ COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA Roger de Llúria, 155-157 entresòl 1ª 08037 Barcelona T. 932414122 F. 932002209 colpis@colpis.cat www.colpis.cat

More Related