1 / 19

REACH

REACH. R egistration, E valuation & A uthorization of Ch emicals. הוכן על ידי: הז-מט בע"מ הרצוג, פוקס, נאמן ושות'- עורכי דין. מדוע צריך REACH ?. איחוד התחיקות הקודמות יצירת מידע מורחב על “existing substances” אחידות בדרישות לסיווג חומרים אחריות סיווג החומרים ויצירת מידע על

pepin
Télécharger la présentation

REACH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. REACH Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals הוכן על ידי:הז-מט בע"מ הרצוג, פוקס, נאמן ושות'- עורכי דין

 2. מדוע צריך REACH? • איחוד התחיקות הקודמות • יצירת מידע מורחב על “existing substances” • אחידות בדרישות לסיווג חומרים • אחריות סיווג החומרים ויצירת מידע על החומרים מוטלת על היצרן/יבואן/משתמש הביניים

 3. המטרות העיקריות של REACH • הגנה על בריאות האדם והסביבה • הגברת התחרותיות בתעשייה הכימית במדינות האיחוד הארופי • קידום שיטות מבחן שלא כוללות ניסויים בבעלי חיים • יישור קו עם הדרישות הבינלאומיות של WTO • מניעת פיצול בשוק הארופאי • הגברת השקיפות • השתלבות במאמצים בינלאומיים

 4. Registration כל יצרן או יבואן של חומר המייצר או המייבא חומר (לאירופה) בכמות של 1 טון או יותר בשנה חייב לרשום את החומר בסוכנות הכימיקלים האירופאית European Chemical Agency (ECA)

 5. Registration • בעת רישום החומר יש להגיש לסוכנות תיק מסמכים הכולל מידע על החומר • ניתן למנות נציג אירופאי מטעם החברה לביצוע הרישום • על חומרים המוגדרים כ- Phase-in חלה חובת הרישום המוקדם • יצרנים או יבואנים העתידים לרשום את אותו החומר יכולים להגיש רישום משותף לחומר • שיתוף במידע (SIEF) • אין שינוי בפורמט של גיליון הבטיחות – SDS (עתיד להיות שינוי בהתאם ל GHS) • מעבר מידע בשרשרת האספקה

 6. Evaluation • ההערכה תבוצע בניהול הסוכנות בשיתוף עם הרשויות המוסמכות במדינות החברות • הסוכנות תבדוק את תיק המסמכים: • ( - non phase inעד 3 שבועות מתאריך הרישום,phase in עד 3 חודשים לתאריך הרישום) 1בדיקת תיק הרישום: התאמת מסמכי הרישום לדרישות (לפחות 5% ייבדקו באופן מלא) בדיקת הצעות לניסויים בבעלי חיים 2הערכת חומרים: הערכת הצורך בהשלמת מידע על החומר (בקשה למידע נוסף מהנרשם צריכה להיות בהסכמת כל המדינות, הסוכנות תקבע את תאריך היעד להשלמת המידע)

 7. Evaluation • הסוכנות תציג תכנית פעולה עד ל 1 בדצמבר 2011 להגדרת החומרים להערכה, ומידי שנה בתאריך 28 בפברואר יוגש עדכון לתכנית זו • כתוצאה מביצוע הערכה ייתכן וחומר מסוים יצטרך אישור מיוחד לייצור או לייבוא לאירופה • במקרים בהם אין דרישה נוספת מהסוכנות: חומריםphase in ניתן להמשיך לשווק או לייצר, חומריםnon-phase- in ניתן לשווק או לייצר 3 שבועות מתאריך ההגשה • במקרים מסוימים ישנה אפשרות לערעור על החלטות הסוכנות

 8. Authorization • הסוכנות תחליט אילו חומרים דורשים רישוי מיוחד • הנרשם יכול להגיש בקשה לקבלת הרשאה לשימוש בחומר כולל נימוק • הרשאה הניתנת מטעמים סוציו-אקונומיים הינה זמנית • המשתמשים הבאים בשרשרת האספקה מחויבים לרכוש את החומר מיצרן או יבואן אירופאי שקיבל הרשאה לייצר או לייבא את החומר

 9. Restrictions • הצעות להגבלות יכולות להגיע ממדינות האיחוד או מהסוכנות • במקרים מסוימים קיימת אפשרות ערעור על החלטות הסוכנות • חומר שהוגבל אסור בשימוש

 10. היערכות היצואן הישראלי ל- REACH • עריכת רשימת מצאי לחומרים המיוצאים לאירופה • בדיקה האם החומרים פטורים באופן גורף מתקנת ה- REACH • בדיקה האם חלה על החומרים חובת הרישום המוקדם • סקר פערי מידע הנדרש לרישום (Gap analysis) • איתור מקורות למידע (בסיס הנתונים, SIEF, משתמשי ביניים) • הערכת כמות החומר המיוצר או המיוצא לאירופה (טווח משקלי בטון לשנה) • יצרנים/יצואנים של פולימרים צריכים לבחון מאילו מונומרים עשויים הפולימרים והערכת אחוזם המשקלי בפולימר • עריכת רשימת הצרכנים לחומרים • בחינת אפשרות לשיתוף במידע • הכנת תיק רישום

 11. תיק הרישום • תיק הרישום לחומרים המיוצאים מעל 1 טון יכלול תיק מסמכים טכני שיציג מידע על: פרטי הנרשם, זהות החומר, מידע לגבי השימוש בחומר, סיווג ותיווי החומר, הוראות לשימוש בטוח בחומר, סיכום מחקרי וסיכום מחקרי מקיף, מידע על החשיפה לחומר. • תיק הרישום לחומרים המיוצאים מעל 10 טון יכלול: 1 תיק מסמכים טכני כמפורט לחומרים מעל 1 טון (בסיכום המחקרי יש לכלול מידע נוסף הנדרש מחומרים מעל 10 טון). 2 דוח בטיחות כימי (CSR) שיכלול הערכת בטיחות כימית. 3 תרחישי חשיפה ואפיון סיכונים (לחומרים המוגדרים כ- CMR, PBT, vPvB).

 12. תיק הרישום • תיק המסמכים לחומרים המיוצאים מעל 100 טון יכלול: 1 תיק מסמכים טכני כמפורט לחומרים מעל 1 טון (בסיכום המחקרי יש לכלול מידע הנדרש מחומרים מעל 100 טון). 2 תרחישי חשיפה ואפיון סיכונים (לחומרים המוגדרים כ- CMR, PBT, vPvB). • תיק המסמכים לחומרים המיוצאים מעל 1000 טון יכלול: 1 תיק מסמכים טכני כמפורט לחומרים מעל 1 טון (בסיכום המחקרי יש לכלול מידע נוסף הנדרש מחומרים מעל 1000 טון). 2 תרחישי חשיפה ואפיון סיכונים (לחומרים המוגדרים כ- CMR, PBT, vPvB).

 13. מסלולי פטור מה- REACH • פטורים מה- REACH באופן גורף: 1 חומרים המיוצרים/מיוצאים בכמות הנמוכה מ- 1 טון בשנה 2 חומרים רדיואקטיביים 3 חומרים תחת השגחת המכס 4 חומרי ביניים לא מבודדים 5 פולימרים

 14. מסלולי פטור מה- REACH • חומרים הפטורים מרישום: 1 רשימת החומרים בנספח IV (בעיקר חומרים לתעשיית המזון) 2 רשימת המאפיינים לפטור המופיעה בנספח V כגון: חומרים הנוצרים בטבע ושלא עברו מודיפיקציה כימית כלל (בתנאי שהם לא מסווגים כמסוכניםעל פי 67/548/EEC), חומרים שנוצרים באופן מקרי כתוצאה מחשיפה לחומר אחר, גזים שיש עליהם מספיק מידע (מימן, חמצן, חנקן וגזים אצילים) 3 חומרים המיובאים מאירופה ומיוצאים מחדש לאירופה שלא עברו מודיפיקציה כימית כלל 4 מונומרים או כל חומר אחר בפולימר שהוא פחות מ- 2% (משקלי)

 15. מסלולי פטור מה- REACH • חומרים הקשורים לתעשיית המזון והפארמצבטיקה: 1 מוצרים רפואיים לשימוש בבני אדם או בעלי חיים 2 תוספי מזון 3 חומרי טעם במצרכי מזון 4 תוספים במוצרי האכלה לבעלי חיים 5 חומרים בתזונת בעלי חיים

 16. מסלולי פטור מה- REACH • חומרים הנחשבים רשומים: 1 חומרים מדווחים (notified) בהתאם ל- 67/548/EEC 2 מוצרים המכילים חומרים פעילים ותוספים (co-formulants), המיוצאים לשימוש לצורך הגנת הצומח בלבד 3 חומרים המיוצאים לשימוש במוצרי קוטלי מזיקים

 17. רישום חומרים טווח זמן רישום מוקדם יוני 2008- 1 דצמבר 2008 חומרים מיוצרים/מיובאים בכמות מעל 1000 טון לשנה יוני 2008 – נובמבר 2010 חומרים מסוכנים בעלי R50/53 המיוצרים/מיובאים בכמות העולה על 100 טון לשנה חומרים CMRהמיוצרים/מיובאים בכמות העולה על 1 טון לשנה חומרים המיוצרים/מיובאים בכמות שבין 100- 1000 טון לשנה נובמבר 2010 – יוני 2013 חומרים המיוצרים מיובאים בכמות שבין 10-100 טון לשנה יוני 2013 – יוני 2018 חומרים המיוצרים מיובאים בכמות שבין 1 – 10 טון לשנה לוח זמנים ליישום ה- REACH

 18. מקרי בוחן ליישום ה- REACH Active Pharmaceutical Ingredients מוצר API המיוצא לשימוש פרמצבטי באירופה ובכמות העולה על 10 טון בשנה, כאשר חומר הגלם מיוצר בארץ: • מסווג כחומר non-phase-in • אינו פטור באופן גורף מה- REACH • לא חלה עליו חובת הרישום המוקדם • חייב להגיש תיק רישום בין יוני 2008 - יוני 2009 (שנה לאחר כניסת החקיקה לתוקף) • תיק הרישום יכלול תיק מסמכים טכני ודוח בטיחות כימי

 19. מקרי בוחן ליישום ה- REACH Exporting of Mineral Acids חומצה גופרתית (H2SO4) מעל 100 טון לשנה • מוגדרת כחומר phase-in • חייב ברישום מוקדם (אם לא ביצע רישום מוקדם מחוייב רישום מיידי): שם החומר, זיהוי החומר (CAS, EINECS), זהות היצרן/נציג מטעמו, תאריך צפי לרישום, טווח משקלי (טון) • טווח מועדי הרישום מוקדם: 1 ביוני 2008 עד 1 בדצמבר 2008 • איתור נרשמים נוספים באמצעות אתר שיוקם על ידי ה- ECA • הערכות לרישום (איסוף מידע, אפשרויות לרישום משותף)

More Related