1 / 26

ORDE VAN ADVOCATEN ST. MAARTEN “NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT IN SINT MAARTEN”

ORDE VAN ADVOCATEN ST. MAARTEN “NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT IN SINT MAARTEN”. Mr . K. Frielink Woensdag 21 mei 2014 Gerechtsgebouw, St. Maarten 17.00 – 19.00 uur. II Algemene bepalingen (Titel 1 Boek 2 BW).

percy
Télécharger la présentation

ORDE VAN ADVOCATEN ST. MAARTEN “NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT IN SINT MAARTEN”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ORDE VAN ADVOCATEN ST. MAARTEN“NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT IN SINT MAARTEN” Mr. K. Frielink Woensdag 21 mei 2014 Gerechtsgebouw, St. Maarten 17.00 – 19.00 uur

 2. IIAlgemene bepalingen (Titel 1 Boek 2 BW) • Art. 2:1 lid 3 BW  vastlegging rangorde van hoog tot laag: wet, statuten, vennootschappelijke overeenkomst en reglement • Art. 2:1 lid 4 BW  nietigheid bij strijd met hogere regeling • Art. 2:1 leden 5 en 6  omschrijving statuten en reglement • Art. 2:10 BW  nieuwe regeling vertegenwoordiging • Art. 2:11 BW  nieuwe regeling tegenstrijdig belang sterk vereenvoudigd

 3. IIIAlgemene bepalingen (Titel 1 Boek 2 BW) - vervolg • Art. 2:13 BW  statutaire uitsluiting beroep op doeloverschrijding bij de stichting niet meer mogelijk / bij andere rechtspersonen: algemene vergadering mag besluit bevestigen of afstand van de mogelijkheid van beroep doen / vervaltermijn van 6 maanden is vervallen • Art. 2:16 BW  regeling bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement is verbeterd • Art. 2:19 lid 1 BW  verbod om commissarissen aan te stellen naast een ‘one-tier board’ geschrapt • Art. 2:19 lid 3 BW  commissarissen die rechtspersoon zijn worden op beperkte schaal toegelaten • Art. 2:36 lid 1 BW  mogelijkheid opgenomen om gebruik van elektronische communicatiemiddelen te beperken

 4. IVJaarrekeningregime grote rechtspersoon • Regeling gold reeds voor de grote NV als aan bepaalde criteria is voldaan (art. 2:119 lid 2 BW): dat blijft zo • De regeling gold reeds voor de NV met een onafhankelijke Raad van Commissarissen (art. 2:143 lid 1 BW): dat blijft zo • De regeling gold voor (de gewone) NV en BV ingeval van vrijwillige toepassing (artt. 2:119 lid 3 en 2:219 BW): dat blijft zo • Geldt nu ook voor grote stichting met een onderneming (art. 2:58 BW), de grote vereniging met een onderneming (art. 2:89 lid 3 BW), de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:94 lid 7 BW).

 5. VJaarrekeningregime grote rechtspersoon - vervolg • De criteria: minimaal 20 fulltime werknemers, waarde activa minimaal ANG 5 miljoen en een netto-omzet van minimaal ANG 10 miljoen • De regeling is van toepassing verklaard op de vereniging en stichting waaraan een onderneming is verbonden: dus is het bijzondere regime nu van toepassing op alle commerciële rechtspersonen als aan de criteria is voldaan • Gevolgen toepassing van dit regime: onder andere striktere regels inzake de jaarrekening (jaarrekening moet worden opgesteld volgens de door de International Accounting Standards Board vastgestelde normen; art. 2:120 BW); inzagerecht belanghebbenden inzake de jaarrekening; bestuur moet een jaarverslag opstellen

 6. VIVerplichtingen van verbintenisrechtelijke aard Nieuw art. 2:108a/208a BW voor de NV en BV Verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard in de statuten Verplichtingen jegens NV/BV, jegens derden, of tussen aandeelhouders onderling Beperkt tot aandelen op naam, eventueel van een bepaalde soort

 7. VIIVerplichtingen van verbintenisrechtelijke aard - vervolg • Soorten verplichtingen: • Verbod (bepaalde) concurrerende activiteiten • Verplichting tot aangaan aandeelhoudersovereenkomst • Verplichting tot het verschaffen van bepaalde informatie • Verplichting tot het tezamen met de rechtspersoon met derden contracteren in duidelijk omschreven gevallen

 8. VIIIDe vennootschappelijke overeenkomst Betreft de overeenkomst met vennootschapsrechtelijke werking Toevoeging leden 3 tot en met 6 aan de artt. 2:127/227 BW Vereist is dat alle aandeelhouders én de NV of BV partij zijn

 9. IX Vergaderen en besluiten bij de NV en BV Invoering begrip “vergaderrecht” (artt. 2:129/229 BW) Vereenvoudiging besluitvorming buiten vergadering (artt. 2:135/235 BW) Invoering regeling als voor geen van de aandelen stem kan worden uitgebracht (artt. 2:135a/235a BW)

 10. XAandeelhouder-bestuurde BV Destijds ontworpen als eenvoudig functionerend model Hoofdregel: alle aandeelhouders gelden als bestuurder (art. 2:240 lid 1 BW) Beperkt aantal uitzonderingen (art. 2:240 lid 2 BW)

 11. XIEnquêterecht • Regeling geldt nu voor alle (commerciële) rechtspersonen (art. 2:270 BW); voor 1 april 2014 alleen de mini-enquête bij de stichting • Geldt dus bij: commerciële stichting, commerciële vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV en BV ... en bij de SPF • Bevoegde rechter: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (art. 2:271 BW).

 12. XIIEnquêterecht - vervolg • Situaties waarin de mogelijkheid van (snel) ingrijpen via de rechter gewenst kan zijn: • De benoeming van Lord Crazy a.k.a.GaGa tot bestuurder • De bestuurder blijkt een zakkenvuller te zijn die weigert te verantwoorden wat hij doet • De Raad van Commissarissen pleegt obstructie • Het dividendbeleid is al jarenlang onredelijk • Een president-commissaris die last heeft van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) maakt het functioneren van de bestuurder onmogelijk • Door allerlei ruzies bestaat er een deadlock-situatie in een orgaan van de rechtspersoon

 13. XIIIEnquêterecht - vervolg • Bevoegd tot indienen enquêteverzoek (art. 2:271 BW): • Commerciële stichting: iedere belanghebbende • OWM/Coop/Commerciële vereniging: minimaal 10% van de leden • NV/BV: aandeelhouders die (alleen of tezamen) minimaal 10% van het eigen vermogen vertegenwoordigen of minimaal 10% van het aantal stemmen t.a.v. alle onderwerpen kunnen uitbrengen • Openbaar ministerie al dan niet op verzoek van een belanghebbende op dringende gronden (denk aan overheidsvennootschappen en SPF) • De curator in geval van faillissement van de rechtspersoon • Degenen aan wie deze bevoegdheid in de statuten of bij overeenkomst met de rechtspersoon is gegeven • Houders van certificaten van aandelen? De rechtspersoon zelf?

 14. XIVEnquêterecht - vervolg • Bezwaren moeten eerst aan de rechtspersoon kenbaar zijn gemaakt met redelijke termijn om te reageren/maatregelen te nemen (art. 2:273 BW) • Hof wijst het verzoek slechts toe wanneer blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen (art. 2:274 lid 1 BW) • Hof kan verzoek afwijzen omdat het niet op redelijke gronden is gedaan: het Hof kan in dat geval op verzoek van de rechtspersoon vergoeding toekennen wat betreft directe kosten (art. 2:274 lid 2 BW)

 15. XVEnquêterecht - vervolg Toewijzing verzoek en benoeming onderzoekers (art. 2:274 BW) Kosten van het onderzoek en zekerheid daarvoor (art. 2:274 lid 3 BW) Aanwijzingen van het Hof aan de onderzoekers (art. 2:275 lid 1 BW)

 16. XVIEnquêterecht - vervolg • In iedere stand van een geding kan het Hof desverzocht een voorlopige voorziening treffen (art. 2:276 lid 1 BW). Het gaat om (art. 2:276 lid 3 BW): • schorsing van de werking van een besluit van een orgaan van de rechtspersoon, dan wel een bevel om een besluit geheel of ten dele in te trekken, de uitvoering daarvan geheel of ten dele op te schorten of de gevolgen daarvan geheel of ten dele ongedaan te maken; • schorsing van een of meer bestuurders of commissarissen; • tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen, met of zonder toekenning van een ten laste van de rechtspersoon komende beloning; • tijdelijke afwijking van daarbij aangegeven bepalingen van de statuten, een vennootschappelijke overeenkomst als bedoeld in lid 3 van de artt. 2:127/227 BW of een reglement; • tijdelijke ontneming van stemrecht; • tijdelijke overgang van aandelen ten titel van beheer; en • een tot de rechtspersoon of andere persoon als bedoeld in art. 2:7 lid 1 BW gericht bevel om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten.

 17. XVIIEnquêterecht - vervolg • Enkele bepalingen inzake het onderzoek zelf. • Art. 2:277 BW: • Verplichting tot medewerking (voormalige) bestuurders etc. • Toegang tot alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers • Hof kan bevelen geven (met dwangsom voor de rechtspersoon) • Relatieve geheimhoudingsplicht onderzoekers • Art. 2:278 BW: • Onderzoekers maken een verslag dat ter griffie wordt gedeponeerd • Het verslag moet eerst in concept zijn voorgelegd aan de bestuurders van de rechtspersoon en aan de RvC als die er is • De onderzoekers moeten in het eindverslag gemotiveerd reageren op de gemaakte opmerkingen • Het Hof kan bepalen dat het verslag geheel of gedeeltelijk ter inzake ligt voor door het Hof aan te wijzen personen of voor een ieder

 18. XVIIIEnquêterecht - vervolg • De tweede fase: op verzoek kan het Hof vaststellen dat uit het verslag blijkt dat er sprake is geweest van wanbeleid (art. 2:282 lid 1 BW). • Het Hof kan vervolgens, op verzoek, een of meer voorzieningen treffen als het Hof op grond van de uitkomst van het onderzoek geboden acht (art. 2:282 lid 2 BW). • Definitieve voorzieningen (art. 2:283 BW): • De voorlopige voorzieningen van art. 2:276 lid 3 BW (of de verlenging daarvan) • De vernietiging van een besluit van een orgaan van de rechtspersoon • Het ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen • Ontbinding of splitsing van de rechtspersoon

 19. XIXGrensoverschrijdende (cross-border) omzetting • Omzetting in een buitenlandse rechtspersoon of omgekeerd werd vroeger zetelverplaatsing genoemd • De NV en BV kunnen door middel van omzetting emigereren (art. 2:304 lid 1 BW); de stichting alleen onder voorwaarden (art. 2:306 BW) • Bij emigratie: vereiste van persoonlijke aansprakelijkstelling door bestuurders en aandeelhouders is geschrapt • Eén uitzondering: ingeval de omzetting plaatsvindt zonder dat daarvan op voorhand officieel mededeling is gedaan (art. 2:304 lid 5 BW) • Introductie verzetregeling voor schuldeisers of contractuele wederpartijen (art. 2:305 BW) • Zie voor interregionale omzetting: Grensoverschrijdende fusie en omzetting sinds 10-10-‘10, Caribisch Juristenblad 4 (2013), blz. 3-9

 20. XXGrensoverschrijdende (cross-border) fusie • Inboundfusie (immigratie) bestond al: buitenlandse rechtspersoon fuseert als verdwijnende rechtspersoon met een vergelijkbare rechtsvorm van Boek 2 BW (art. 2:323a BW) • Introductie van de outbound fusie (emigratie): rechtspersoon in de zin van Boek 2 BW als verdwijnende rechtspersoon fuseert met een verkrijgende rechtspersoon naar buitenlands recht (art. 2:323b BW) • Voorwaarde bij inbound en outbound: het recht dat die buitenlandse rechtspersoon beheerst mag zich niet tegen de fusie en de wijze waarop deze tot stand komt verzetten

 21. XXIDe personenvennootschap • Grondige herziening: maatschap en VOF afgeschaft • Personenvennootschappen nu geregeld in één wetboek • Openbare vennootschap (art. 7:801 lid 1 BW) • Stille vennootschap (art. 7:801 lid 2 BW) • Commanditaire vennootschap (art. 7:836 lid1 BW)

 22. XXIIDe personenvennootschap - vervolg • Openbare vennootschap als aan drie cumulatieve criteria is voldaan: (i) beroep of bedrijf; (ii) voor derden op duidelijk kenbare wijze naar buiten optreden en (iii) optreden onder een door haar als zodanig gevoerde naam • Stille vennootschap: elke personenvennootschap die niet aan alle drie de criteria voldoet • Commanditaire vennootschap: als zodanig optredende openbare vennootschap die naast één of meer gewone vennoten, ook één of meer commanditaire vennoten heeft • Commanditaire vennoot: (i) mag arbeid inbrengen, maar moet (daarnaast) geld en/of genot van goederen inbrengen én (ii) moet zijn uitgesloten van de bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten (art. 7:836 lid 2 BW)

 23. XXIIIDe personenvennootschap - vervolg • Vennoten van een openbare vennootschap zijn hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen (art. 7:813 BW) • Vennoten van een stille vennootschap zijn ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij in de overeenkomst met de derde is bepaald dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn (art. 7:813 lid 3 BW). • De commanditaire vennoot deelt niet verder in het verlies dan het bedrag dat hij heeft ingebracht of moet inbrengen (art. 7:836a BW)

 24. XXIVDe personenvennootschap - vervolg • Continuïteit vennootschap bij uittreding vennoot is uitgangspunt • Relatieve ontbinding (art. 7:818 lid 1 BW) • Goederenrechtelijke afwikkeling uittreding (art. 7:821 BW) • Opvolging door erfgenaam/erfgenamen (art. 7:822 BW)

 25. XXVDe personenvennootschap – vervolg • Omzetting openbare vennootschap in NV of BV (art. 7:832 lid1 BW) • Notariële akte van omzetting vereist (art . 7:832 lid 3 BW) • Omzettingsbalans moet aan de akte worden gehecht (art. 7:833 lid 1 BW) • Door omzetting wordt de openbare vennootschap ontbonden (art. 7:834 lid 1 BW) • Bijzondere regeling aansprakelijkheid vennoten die aandeelhouder worden (art. 7:834 lid 3 BW) • Aansprakelijkheid oude schulden blijft bestaan (art. 7:834 lid 4 BW)

 26. SPIGT DUTCH CARIBBEAN • KAREL FRIELINK • Advocaat/ Partnert: +5999 4618700 • e:karel.frielink@spigtdc.com • Op Karel’sLegal Blog • (http://www.curacao-law.com) • Wordt uitvoerig verhaald over het recht van het caribische deel van het koninkrijk. • Voor vragen en opmerkingen: • karel.frielink@spigtdc.com

More Related