1 / 52

PATENT

PATENT. İSMAİL YILMAZ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS. Buluşların Patent İle Korunmasının Amaçları Şunlardır:. Buluş faaliyetinin özendirme , Zihni yaratıcılıktan faydalanma, Araştırma Geliştirme ve Teknik Bilgiyi Yaygınlaştırma.

petula
Télécharger la présentation

PATENT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PATENT İSMAİL YILMAZ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

 2. Buluşların Patent İle Korunmasının Amaçları Şunlardır: • Buluş faaliyetinin özendirme, • Zihni yaratıcılıktan faydalanma, • Araştırma Geliştirme ve Teknik Bilgiyi Yaygınlaştırma.

 3. Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilmeyecek konular hangileridir? • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

 4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

 5. Patent Nedir? Patent, bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme ve kullanma hakkıdır.

 6. Bu hakkı kullanabileceğini gösteren belgeye ise, patent belgesi denir.

 7. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir.

 8. Buluşu yapılan bir aygıtın bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz.

 9. Eğer böyle bir durum varsa, patent sahibi ilgili kurum veya tüzel kişiye dava açarak hakkını alabilir.

 10. Her ülkenin kanunlarında belirtilmiş olan patent yasaları ile yaratıcı fikirler ve bunların geliştirilmesini teşvik etmek için gereken koruma sağlanır.

 11. Bir ülkede verilmiş olan patent sayısının yüksekliği, o ülkenin gelişmişliğinin net bir göstergesidir.

 12. Patent Nasıl Alınır? Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent araştırması yapmasıdır.

 13. Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni bir şeyler katıyor veya onlardan ciddi farklarla ayrılıyorsa, başvurunun reddedilme ihtimali azalır.

 14. Patent başvurusu için gerekli olanlar: Başvuru dilekçesi (1nüsha), patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler (3nüsha), buluş konusunu anlatan açıklama (3nüsha), isteme ait resimler (3nüsha), özet (3nüsha) ve tarifname olarak sıralanabilir.

 15. Mevcut patentleri aratmak ve detaylarını görmek için, Google Patent Search servisinden yararlanabilir, Türk Patent Enstitüsü’nün resmi web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz: www.turkpatent.gov.tr

 16. Bir sanayi veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belge, “buluş belgesi”, “uyrukluk belgesi” veya “ihtira beratı”.

 17. Patent hakkı, çoğunlukla buluş sonucu olan mamullerle sınırlı tutulur. Patent, sınai mülkiyet haklarından biridir.

 18. Seri halinde imal edilecek olan malın belli standartlara uygun olarak yalnız ilk imalatçı tarafından üretilmesi hakkını temsil ettiği gibi, buluşun çalınmasından ve taklitlerinden korunmasını da sağlar.

 19. Patent hakkı, genellikle her ülkenin kendi sınırları içinde geçerlidir

 20. Patent sahibi, imal edeceği mamulün başka ülkeler için de patent hakkını isterse, ayrı ayrı o ülkelere müracaat etmesi gerekir.

 21. Bazı ülkeler, başka ülkede alınan patent hakkının belli şartlar dahilinde kendilerinde de geçerli olmasına izin verirler. Uluslararası patent hakkı mevcut değildir.

 22. Tarihçesi Patent verme uygulaması 15. yüzyılda İtalya’da başladı. Sonraki 200 yıl içinde Avrupa ülkelerine de yayıldı.

 23. Resmi patent tescili 1790’da Amerika’da, 1791’de Fransa’da başladı. Sonraki yıllarda birçok ülkede patent kanunları çıkarıldı.

 24. Bir buluşa patent verilirken bazı şartlar aranır. Başkası tarafından tasarlanmış olmaması, genellikle bir yenilik taşıması, ilgili olduğu alanda önemli bir ilerleme getirmiş olması arzu edilir.

 25. Temelsiz buluşlara patent verilmez. Patentli mamüllerinde değişiklik yapan kaşifler, müracaat etmek suretiyle “ek patent” alabilirler.

 26. Patent, bir çeşit şahsi mülktür. Satılabilir, ipotek edilebilir ve miras olarak kalabilir. Patent sahibi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına sahiptir.

 27. Dilediği kimselere buluşunun imal, kullanım veya satış haklarından herhangi birini bir lisans aracılığı ile devredebilir. Buna karşılık imtiyaz hakkı veya başka çeşit karşılık alır.

 28. Patentli bir mamülden yetkisiz olarak faydalanmaya kalkışanlar mahkeme kararıyla tazminat ödemek zorunda kalırlar.

 29. Buluşların kalitesine göre patent süreleri farklı olmakla birlikte çoğu ülkede 16-20 yıl arasında değişir.

 30. Sosyalist ülkelerde patent uygulaması yoktur. Ancak buluş sahibine bazı tavizler sağlayan bir “sertifika” verilmektedir.

 31. İncelemeli Patent Tescili Patent çeşitleri arasında yer alan incelemeli patent tescili başvurusu ve alınması için izlenen yol. Araştırma raporunun yayınından sonra, üçüncü kişiler, patent verilebilirlik kıstaslarından dolayı itiraz edebilir.

 32. Başvuru sahibi, incelenerek patent verilmesini tercih ederek esas inceleme başlatılır.

 33. İnceleme raporunun olumlu olması ya da var olan olumsuzlukların giderilmesi halinde incelemeli patente hak kazanılarak 20 yıl geçerli olan incelemeli patent tescili gerçekleşir.

 34. İncelemesiz bir patent ise, koruma süresinin bitiminde kadar incelemeli patente dönüşebilirler.

 35. Başvuru sahibinin patent başvurusunun, şekli şartlara uygun olması ve patent verilebilirlik özelliklerini taşıması halinde başvuru sahibi araştırma otoritesini seçerek Türk Patent Enstitüsüne bildirir.

 36. Araştırma otoritesinden olumlu rapor gelirse veya gelen rapordaki olumsuzluklar değiştirilip düzeltilmiş ise tekrar aynı ya da farklı bir kuruluşa inceleme dosyası olarak sunulur.

 37. Gelen inceleme raporunun olumlu olması durumunda buluşa incelemeli patent belgesi verilir ve 20 yıl sürecinde patent konusunun tüm hakları başvuruyu yapan kişiye ait olur.

 38. Olumsuzluğun giderilemediğinin tespit edilmesi durumunda, başvuru sahibi 2. ve hatta 3. kez inceleme için revize edilmiş yeni dosyayı TPE (Türk Patent Enstitüsü) aracılığı ile kuruluşa tekrar gönderme hakkı vardır.

 39. İncelemeli patent belgesinin alınmasına dek geçen süre; başvuru sahibinin seçeceği araştırma ve inceleme kuruluşunun yoğunluğu ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik göstermektedir

 40. Bu süreç içinde Türk Patent Enstitüsü (TPE) 3.şahsın dikkatine, itiraz için 6 aylığına ilan etmektedir. Belgenin verilmesinden sonra, patent verildiğine dair 1 aylık yayın yapılır.

 41. Patent çeşidi olan incelemeli patent tescili hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için yukarıda yazanları dikkatlice okuyup daha detaylı bir bilgiye patent ofisinden ulaşabilirsiniz.

 42. İncelemesiz Patent Patent çeşitleri arasında yer alan bir patent çeşidi incelemesiz patent tescili hakkında bilmemiz gerekenler: Yayınlanan bir başvuru ve/veya araştırma raporu ile ilgili olarak üçüncü şahısların itirazları başvuru sahibine bildirilir.

 43. Ancak belirlenen sürenin dolmasıyla birlikte, üçüncü kişilerin görüşleri dikkate alınmadan, 7 yıl süreyle geçerli olan İncelemesiz Patent hakkı verilir. İncelemesiz patent sisteminde, patent verilebilirlik şartları açısından esas inceleme yapılmaz.

 44. Tescil başvurusu ardından araştırma kuruluşunun gönderdiği rapor başvuru sahibine TPE tarafından iletilirken sistem tercihi öğrenilir, eğer raporda bir sorun yoksa ya da olumsuzluk var ama başvuru sahibi inceleme talep etmiyorsa 7 yıllığına koruma sağlayan incelemesiz patent belgesi verilir.

 45. İncelemesiz patent süreci, incelemeli patent ile kıyaslandığında daha kısa ve daha az masraflı olmaktadır. Süreç, seçilen kuruluşun yoğunluğuna ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik gösterebilir.

 46. Bu süreç içinde TPE 3.şahsın dikkatine, itiraz için 6 aylığına ilan etmektedir. Belgenin verilmesinden sonra, patent verildiğine dair 1 aylık yayın yapılır.

 47. Patent çeşitlerinden biri olan incelemesiz patent tescili hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için yukarıda yazanları dikkatlice okuyup daha detaylı bir bilgiye patent ofisinden ulaşabilirsiniz.

 48. Faydalı Model Tescili Faydalı model başvurularında, araştırma ve inceleme raporları yapılmaz. Başvuru sonrasında, 18 ay içerisinde resmi patent bülteninde yayınlanarak itiraza açılır.

 49. Muhtemel itirazlara gereken cevaplar verildikten sonra, itirazlara itibar etmeksizin bu belge düzenlenir. Faydalı model belgesi ile söz konusu buluşun koruma hakkı 10 yıllığına başvuru sahibine verilir.

 50. Faydalı model başvurusu yapacakların en çok dikkat etmesi gereken şey, yeni olmayan bir buluş için başvuru yapmamaları gerektiğidir. Daha önce bulunmuş bir ürün için faydalı model belgesi alınsa da, yeni olmadığını ispatlayacak kişilerce mahkeme yolu ile faydalı model belgesi iptal ettirilebilir.

More Related