html5-img
1 / 28

Dlaczego w Krakowie łatwo jest założyć działalność gospodarczą?

Dlaczego w Krakowie łatwo jest założyć działalność gospodarczą?. Wojciech Łaptaś Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa. PUNKT OBSŁUGI RZEDSIĘBIORCY. W dniu 01.09.2004 r . z inicjatywy PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA PROFESORA JACKA MAJCHROWSKIEGO

phil
Télécharger la présentation

Dlaczego w Krakowie łatwo jest założyć działalność gospodarczą?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dlaczego w Krakowie łatwo jest założyć działalność gospodarczą? Wojciech Łaptaś Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa

 2. PUNKT OBSŁUGI RZEDSIĘBIORCY W dniu 01.09.2004 r. z inicjatywy PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA PROFESORA JACKA MAJCHROWSKIEGO zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędem Statystycznym , Izbą Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ,dzięki któremu zaistniała możliwość stworzenia pierwszego w Polsce w takiej formie i zakresie działania - Punktu Obsługi Przedsiębiorcy. .

 3. PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY URZĘDU MIASTA KRAKOWA Celem powstania Punktu Obsługi Przedsiębiorcy było wspieranie przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm , a zwłaszcza osób rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy, w sposób ukierunkowany na ich obsługę.W jednym miejscu, krakowscy przedsiębiorcy mogą załatwić większość spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

 4. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej 1. Urząd Gminy - złożenie : - wspólnego wniosku EDG-1 będącego wnioskiem o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy, wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgłoszeniem płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 2. Właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego - złożenie : - oświadczenia o sposobie opodatkowania - wniosku VAT- R wraz z opłatą ( w przypadku rejestracji w zakresie podatków od towarów i usług) 3. Właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - złożenie : - formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA ( zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych , ubezpieczenia zdrowotnego)

 5. 4. Uzyskanie wymaganych zezwoleń, licencji lub koncesji. • Powiadomienie właściwego inspektora sanitarnego - w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Zgłoszenie jest konieczne tylko w przypadku gdy zatrudniamy lub planujemy zatrudnić pracownika , rozpoczynamy działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością oraz przy prowadzeniu : • ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ • INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ • APTEKI , PUNKTU APTECZNEGO • SKLEPU ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO • ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO, KOSMETYCZNEGO, TATUAŻU i ODNOWY BIOLOGICZNEJ • HOTELU I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE • MAGAZYNOWANIU I SPRZEDAŻY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN • PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY I PLACÓWKI • PRALNI I FARBIARNI 6.Powiadomienie właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności w ciągu 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika. .

 6. PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY URZĘDU MIASTA KRAKOWA Przedsiębiorca rejestrujący jednoosobową działalność gospodarczą w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMKma do dyspozycji w jednym miejscu pracowników Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Statystycznego , Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to pierwsze i jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce !

 7.  PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY STANOWISKA INFORMACYJNE 1,2 poniedziałek - piątek 7:40-18:00 • pomoc przy wypełnianiu formularzy EDG. • informacja dotycząca przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej. • informacja dotycząca wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. • informacja na temat procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców. • zgłoszenie przedsiębiorcy-pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. • wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

 8. Urząd StatystycznyPokój nr 315pon. 8:00 -18:00 , wt. - pt. 8:00-17:00 • obsługa przedsiębiorców związana z możliwością nadania, zmiany i likwidacji numeru REGON; • udostępnianie materiałów i druków informacyjnych; • informowanie o przydatności i wykorzystaniu numerów statystycznych REGON w prowadzonych badaniach statystycznych i udostępnianiu informacji zgodnie z ustawą o statystyce publicznej na potrzeby innych odbiorców.

 9. Urząd SkarbowyStanowiska nr 2-3 pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 17:00 • udzielanie informacji o zasadach wypełniania i wydawania druków identyfikacyjnych; • informowanie o wymaganych ustawą o NIP załącznikach; • udzielanie podstawowych informacji z zakresu zasad rejestracji w podatku VAT; • udzielanie podstawowych informacji o formach opodatkowania w podatku dochodowym; • przyjmowanie zgłoszeń NIP-2, NIP-D; • przyjmowanie zgłoszeń VAT-R wraz z opłatą wysokości 170 zł. (w przypadku rejestracji w zakresie podatków od towarów i usług); • Przyjmowanie oświadczeń o wyborze rodzaju opodatkowania.

 10. Zakład Ubezpieczeń SpołecznychStanowisko nr 1 , pon. 8:00 – 17:30 , wt. 8.00 - 16.00 , śr. –pt. 8.00 - 15.30 • informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą; • udostępnianie i udzielanie pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny; • przyjmowanie formularzy ZUS_ZUA albo ZUS_ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne), a także w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika - staje się jego płatnikiem składek - ZUS_ZPA; • udostępnianie materiałów i wydawnictw informacyjnych.

 11. Małopolska Agencja Rozwoju RegionalnegoStanowisko nr 8 pon. – pt. 8:00 - 15:30 Załatwianie spraw przedsiębiorców związanych z możliwością otrzymania wsparcia finansowego w ramach udzielanych przez Departament Instrumentów Finansowych MARR pożyczek i poręczeń.

 12. Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Stanowisko nr 9pon. –pt. 8:00 – 14:00 Udzielanie informacji o unijnych programach realizowanych w Polsce oraz programach Europejskich dostępnych dla polskich firm oraz instytucji.

 13. INTERAKTYWNY FORMULARZ EDG1 Od dnia 14 października 2009 r. pod adresem ww.bip.krakow.pl/pop/edg1 został uruchomiony specjalny formularz interaktywny wniosku EDG1 opracowany przez pracowników Punktu Obsługi Przedsiębiorcy UMK • porządkuje kolejność wypełniania wniosku • eliminuje najczęstsze błędy popełniane przez osoby wypełniające wniosek • podpowiada co przedsiębiorca powinien wpisać w odpowiednich rubrykach. • Na zakończenie wypełniania wniosku można zarezerwować sobie (z miesięcznym wyprzedzeniem ) termin wizyty mając pewność, że ominie nas konieczność ustawiania się w ewentualnej kolejce.

 14.  PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY STANOWISKA NR 3 poniedziałek - piątek 7:40-18:00 • obsługa przedsiębiorców umówionych przez internet • pomoc przy wypełnianiu formularzy EDG. • informacja dotycząca przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności

 15. Wzór wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Załącznik ten jest wypełniany wyłącznie jeżeli w rubryce 13 wniosku EDG-1 albo w rubryce 7 lub 8 pole 18 części załącznika EDG-MW zabraknie miejsca na wyszczególnienie rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

 16. Zgłoszenia w formie elektronicznej można dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego ePUAP znajdującego się na stronie POP. Identyfikacja użytkownika następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

 17. Urządzenia Multimedialne Punkt Obsługi Przedsiębiorcy wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców uruchomił specjalne urządzenia multimedialne mające na celu miedzy innymi ułatwienie przedsiębiorcom odszukanie konkretnych kodów PKD.

 18. www.bip.krakow.pl/pop

 19. KONTAKT ON-LINE Za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorcy mają możliwość zadawania pytań z dziedziny ewidencji działalności gospodarczej pracownikom POP. Odpowiedź na zadane pytanie przedsiębiorca otrzymuje w ciągu 7 dni. Dla ułatwienia opublikowana jest również lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

 20. STATYSTYKA codziennie około 250 !osób załatwia swoje sprawy w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa. 87,95% ankietowanych przedsiębiorców jest zadowolonych ze sposobu obsługi w POP 93,75 % ankietowanych przedsiębiorców jest zadowolonych z informacji które uzyskali w POP

 21. STATYSTYKA Punkt Obsługi Przedsiębiorcy cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Poniższy wykres przedstawia ilość spraw załatwionych w POP w 2009 r.

 22. INNE DZIAŁANIA POP Pracownicy POP prowadzą także działania które mają w przyszłości zwiększyć potencjał gospodarczy naszego miasta.Na mocy porozumień zawartych przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego z przedstawicielami 14 uczelni krakowskich pracownicy POP od roku akademickiego 2007 – 2008 uczestniczą w spotkaniach dydaktycznych na krakowskich uczelniach, ze specjalnie przygotowaną prezentacją: „ 6 powodów dla których warto otworzyć działalność gospodarczą w Krakowie”,.

 23. STATYSTYKA Celem prezentacji jest ułatwienie niezdecydowanym studentom podjęcia decyzji o otwarciu własnej firmy w Krakowie. W latach 2008 - 2009 przeprowadzono: - 163 takich prezentacji w których uczestniczyło- 4296 studentów. Działania te będą kontynuowane cyklicznie do 2013 roku.

 24. Ilość osób rejestrujących działalność gospodarczą w EDG w Krakowie (IV kwartał poszczególnych lat) Źródło: opracowanie własne POP

 25. Ilość nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej dokonanych przez osoby w przedziale wiekowym 20-25 Źródło: opracowanie własne POP.

 26. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojciech Łaptaś Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa laptaswo@um.krakow.pl

More Related