1 / 24

Hovedplan vei og trafikk 2013-2017

Hovedplan vei og trafikk 2013-2017. Orientering til bystyrekomiteen 5. februar 2013 Formål Innhold Behandling og oppføling. Hovedplan vei og trafikksikkerhet 2007. Behandlet i Bystyret 2007

piper
Télécharger la présentation

Hovedplan vei og trafikk 2013-2017

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hovedplan vei og trafikk 2013-2017 Orientering til bystyrekomiteen 5. februar 2013 Formål Innhold Behandling og oppføling

 2. Hovedplan vei og trafikksikkerhet 2007 • Behandlet i Bystyret 2007 • Referanse for vei- og trafikk i etterfølgende år, fulgt opp gjennom årsmeldinger og annen rapportering samt i rullerende økonomiplaner • Tilhørende drifts- og vedlikeholdsstandard lagt til grunn for kontraktene.

 3. Hovedplan vei og trafikk 2013 - 2017 • Rullering av 2007-planen • Skal være basis for framtidig forvaltning av byens vei- og trafikkarealer, sentrum, torg og plasser osv. • Omfatter veiansvaret innenfor virksomhet VNI • Tilpasses nye mål (MRS) og rammebetingelser

 4. Forslag til hovedinnhold i plandokumentet • Resultatvurdering av tiltak foreslått i forrige plan • Veikapital og etterslep • Bystrategi 2036 og utfordringer for vei- og trafikk • Nye mål og rammebetingelser (styringssystem) • Standard for drift og vedlikehold • Forholdet til andre planer – samordningsbehov og spesielle problemstillinger

 5. Rullering Hovedplan 2007 innebærer • Ser først litt tilbake • Hvilke mål ble satt? • Hva er oppnådd i perioden? • Hvorfor gikk det ”galt” eller • Hvorfor gikk det bra • Behov for endring av kurs i forhold til nye mål? • Nye rammebetingelser og nye utfordringer?

 6. Resultatvurdering 2007 - 2012

 7. Veikapital og etterslep 2013-2017 • Oppfølging av 2007-planen • Ajourføring av tidligere beregninger • Komplettering og nye beregninger • Drøfter mulige strategier • Bystyrets vedtak om framlegging av etterslepsstrategi baseres på Hovedplanens dokumentasjon

 8. Veikapital og etterslep En strategi som skiller mellom gang/sykkelveier, boligveier og sentrumsgater?

 9. Etterslep og veikapital – negativ utvikling

 10. Etterslep og veikapital – mulig prioritering Eksempel på to vedlikeholdstiltak som gir vesentlig effekt: • Høy standard på dekkene holder veidekket tett og hindrer vann i veikonstruksjonen • Fungerende drenering med sluk og grøfter holder veikonstruksjonen stabil

 11. Status • Byutvikling og nye sentrumsområder er bygget med høy standard • Tilført mange nye anlegg med til dels komplisert drift

 12. Liv i byen – et godt sted å være Forutsetter tilgjengelighet og høyt servicenivå – den grå infrastrukturen må fungere…..

 13. Drøfting i forhold til hovedplanens strategi • Byrommene (sentrum) må framstå med høy kvalitet også i fremtiden? • Høyt driftsnivå på for eksempel renhold, gatevarme, snørydding med mer? • Også nye anlegg med høy kvalitet har begrenset levetid • 0-toleranse for etterslep vil kreve rask utbedring av feil for å forhindre utvikling av forfall

 14. Betydelig økning av arealer med gatevarme…..

 15. Bildetittel Vestibulum ante ipsum primis

 16. Sammenheng drift, vedlikehold, rehabilitering

 17. Drøfting av standard for drift og vedlikehold • Levert standard til brukere i dag • Høy driftsstandard i forhold til andre kommuner • Sikret gjennom kontrakt, kontroll bekrefter høyt nivå i forhold til kravene • Kontraktene sikrer høy driftsstandard men når denne er betalt er det lite til vedlikehold innenfor dagens rammer • Må dagens standard endres? • Reduksjon av standard men for hvilke grupper? • Større forskjell bydel – sentrum • Vedlikehold på bekostning av drift

 18. Sammenlikning av standard for brøyting/strøing/salting av veger mellom utvalgte kommuner

 19. Hva skal framtidig standard være? Det vil bli lagt fram egen sak for bystyret om fremtidig standard

 20. Mål og resultatkrav til VNI – Vei (økonomiplan)

 21. Utfordringer framover På den ene siden: • Høye mål og store forventninger. • Økt mengde infrastruktur. • Byrom med krevende installasjoner. Må avveies mot • Stramme økonomiske rammer • Større forskjeller i standard? • Etterslep også i byrommene?

 22. Andre utfordringer • Strategi for overvannshåndtering i Drammen • Spiraltunnelen • Belysningsanlegg – over til lavenergi • Samordning av ulike tiltak i veinettet innenfor Byutviklingsområdet – miljøvennlig transport • Nye driftskontrakter fra 2014 – standard og form • Videre ”opprydding” i veinett

 23. Framdrift behandling og oppfølging • Hovedplan legges fram til behandling våren 2013 • Delutredninger for behandling før sommeren: • Strategi for etterslep (fra Bystyrets budsjettvedtak) • Tilpasning av drifts- og vedlikeholdsstandard til økonomiske rammer • Strategier for nye kontrakter 2014-2019

More Related