1 / 19

Ogólne założenia projektu

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”. Ogólne założenia projektu. Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli.

piper
Télécharger la présentation

Ogólne założenia projektu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”

 2. Ogólne założenia projektu • Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli. • Założenia merytoryczne - opracowane w ramach projektu ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

 3. Główny cel projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim, poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania szkół i przedszkoli.

 4. Podstawowe informacje • Źródło finansowania: PO KL • Instytucja Pośrednicząca I stopnia: MEN • Instytucja Pośrednicząca II stopnia: ORE • Projektodawca: Powiat Brzeski • Okres realizacji: grudzień 2012 r. – sierpień 2014 r. • Kwota dofinansowania: ponad 2,5 mln PLN

 5. Cele szczegółowe: • Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli poprzez opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania; • Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli przez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania szkoły/przedszkola;

 6. Cele szczegółowe • Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie prowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli; • Poprawa współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia ;

 7. Beneficjenci ostateczni • Szkoły – szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe – 76; • Przedszkola – 14; • Nauczyciele/lki przedmiotowe; • Dyrektorzy/dyrektorki szkół/przedszkoli;

 8. ZADANIA W PROJEKCIE: • Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania • Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach • Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

 9. Zadanie - Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach Realizacja zadania będzie polegała na przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieli w oparciu o dwie różne oferty w każdej ze zgłoszonych szkół.

 10. Przykładowe roczne oferty doskonalenia realizowane w szkołach w ramach projektu • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? • Ocenianie kształtujące • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki • Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. • Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły • Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej • Szkoła promuje wartość edukacji • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

 11. Budowa koncepcji pracy szkoły • Praca z uczniem młodszym • Praca z uczniem zdolnym • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych • Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet • Projekt edukacyjny w szkole • Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym • Rodzice są partnerami szkoły • Nauczyciel 45+

 12. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich • Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych • Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? • Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? • Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły • Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła • Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

 13. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) • Specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania. • Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu Rocznego Planu Wspomagania (RPW) szkoły. • W ramach realizacji RPW organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. • SORE ma pod opieką kilkanaście szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania (rok szkolny).

 14. Zadanie - Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia • Sieć to zespół nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. • Członkowie sieci spotykają się 3–5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). • Pracami sieci kieruje koordynator sieci.

 15. Propozycje przykładowych tematów sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół: • Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu); • Pozapedagogiczne zadania dyrektora szkoły; • Organizacja pomocy pedagogiczno – psychologicznej w szkole; • Rola dyrektora w promocji szkoły.

 16. Propozycje przykładowych tematów przedmiotowych sieci współpracy i samokształcenia: • Sieć polonistów – edukacja czytelnicza; • Sieć polonistów – edukacja filmowa; • Sieć matematyków - jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki; • Sieć matematyków – edukacja wczesnoszkolna; • Sieć historyków – praca ze źródłami; • Sieć przyrodników – doświadczenia i eksperymenty na zajęciach lekcyjnych; • Sieć przyrodników – wycieczki jako forma nauczania.

 17. Założenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli: www.ore.edu.pl/wspieranie

 18. Informacje o projekcie • Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Brzesku e-mail: edukacja@powiatbrzeski.pl • Tel. (14) 66 32 482 • Dyrektor Wydziału Edukacji: Janina Motak • Monika Kurowska • www.edukacja.powiatbrzeski.pl

 19. Dziękuję za uwagę!

More Related