1 / 11

Formy veřejného stravování

Formy veřejného stravování. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Milena Michnová

pravat
Télécharger la présentation

Formy veřejného stravování

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Formy veřejného stravování Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Milena Michnová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM

 3. Formy veřejného stravování Náplň výuky • Veřejné stravování • Charakteristika jednotlivých forem

 4. Veřejné stravování patří mezi nejstarší a nejrozšířenější soustavy společného stravování. Zařízení zpravidla plní všechny funkce společného stravování – základní, doplňkové, společenskozábavní, ubytovací. Jeho zařízení jsou přístupná široké veřejnosti. Zákazník hradí celou hodnotu poskytovaných služeb. Podniky veřejného stravování si ze získaných tržeb hradí své náklady a dosahují zisku. Služby mají rozdílný charakter který vychází z různorodé poptávky spotřebitelů. Začlenění jednotlivých forem do skupin není stálé a neměnné. V důsledku situace na trhu a vývoje některých forem dochází k jejich postupnému překrývání, některé formy zanikají, jiné zase vznikají. Svoji úlohu má i tradice. Veřejné stravování

 5. s funkcí stravovací: - jídelna se samoobsluhou, restaurace, motorest, pohostinství, … sfunkcí společenskozábavní: - kavárna, vinárna, pivnice, hostinec, noční bar, koliba, salaše, … sfunkcí doplňkového stravování: - bufet, občerstvení, výčep piva, prodej přes ulici, … Formy podniků veřejného stravování

 6. Jídelna se samoobsluhou slouží k uspokojení poptávky spotřebitelů po stravování a občerstvení. Zřizují se v centrech větších měst, v turistických střediscích, nádražích a podobně. Klasické procházejí změnami, zvyšuje se jejich úroveň vybavení, zlepšuje se sortiment. Restauracejsou nejrozšířenější podnik veřejného stravování. Hlavním sortimentem jsou teplé i studené pokrmy. Podle atypického interiéru a zaměření kuchyně na jídla určitého národa rozlišujeme restaurace indické, čínské, italské, ...Novější typy restaurací jsou:couner-servis: host je obsluhován u centrálního prodejního pultu on-line: host si odebírá jídlo u samoobslužné linky s pokladnou na konci free-flow: v prodejní zóně jsou obslužné pulty. Charakteristika jednotlivých forem veřejného stravování

 7. Motoresty: restaurace umístěny při frekventovaných silnicích s parkovací možnostíPohostinství: jednoduché zařízení většinou se zřizují na venkověBary: zřizují se v hotelích a na frekventovaných místech. Kavárny: zřizují se zpravidla v centru velkých měst a lázeňských místech. Mohou být i specializované. Např. taneční, koncertní, se společenskými hrami.Vinárny: zřizují se v centru velkých měst, na sídlištích, v místech cestovního ruchu. Pivnice: úzce specializované zařízeníKoliby a salaše: většinou se zřizuje v horských oblastech.Bufet a občerstvení: střediska, která zajišťuje především rychlé občerstvení, doplňkové stravování a prodej nápojů. Výčep piva: bývá zpravidla součástí jiných zařízení veřejného stravování.Prodej přes ulici: také away prodej pokrmů do speciálních nádob.

 8. Kontrolní otázky Definuj veřejné stravování. Jaké znáš formy podniků veřejného stravování? Vyjmenuj podniky společenskozábavní. Jaké znáš druhy restaurací?

 9. Seznam obrázků: • Obr. 1: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00439536.jpg • Obr. 2: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00423029.jpg • Obr. 3: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00431745.jpg • Obr. 4: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00422385.jpg • Obr. 5: [vid. 21. 11. 2012] dostupné z klipart Microsoft Office 00439536.jpg

 10. Seznam použité literatury: [1] ing. Josef Mach, CSc., Ekonomika pro střední odborná učiliště, Praha, nakladatelství FORTUNA, 2000, ISBN 80-7168-728-6

 11. Děkuji za pozornost

More Related