1 / 6

Melindungi Hak Kanak-kanak

Melindungi Hak Kanak-kanak. DEFINISI Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991, Setiap individu yang kurang daripada 18 tahun diketegorikan sebagai kanak-kanak. Peta konsep.

race
Télécharger la présentation

Melindungi Hak Kanak-kanak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MelindungiHakKanak-kanak DEFINISI Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991, Setiap individu yang kurang daripada 18 tahun diketegorikan sebagai kanak-kanak

  2. Petakonsep Melindungi hak kanak-kanak Memelihara hak kanak-kanak Memberi naungan Membela • Kanak-kanak perlu dibimbing • Badan-badan swasta menjaga kanak-kanak • Kanak-kanak diiktiraf : berkat, imej,fikiran • Sediakan rumah kebajikan untuk kanak-kanak • yang terbiar dan teraniaya • Menyayangi anak-anak • Kanak-kanak tidak boleh jadi buruh

  3. PETA KONSEP • BENTUK • Lisan • Bertulis • TUJUAN • Melindungi hak kanak-kanak • Satu motivasi • Memperkembangkan bakat • Mewujudkan persaingan PENGIKTIRAFAN • BENTUK ANUGERAH • Anugerah Tunas Jaya Kebangsaan • Anugerah Kanak-kanak Khas Terbaik • Kebangsaan • Anugerah-anugerah ini diberikan • kepada kanak-kanak yang berjaya • dalam semua bidang, berpotensi, • berbakat dan menjadi contoh • kepada kanak-kanak lain. • PERINGKAT • Sekolah • Daerah • Negeri • Kebangsaan

  4. Hak kanak-kanak menurut Deklarasi Hak Asasi Kanak-kanak 20 November 1989,PBB. • Menikmatisepenuhnyasemuahaktanpaperbezaandandiskriminasi. • Mendapatpelindungan, peluang, dankemudahanistimewa. • Mempunyainamadankewarganegaraan. • Makanan yang cukup, keselamatansosial, tempatkediaman, rekreasi, dankemudahanperubatan. • Mendapatperlindunganistimewaapabilacacat. • Mendapatkasihsayangibubapa, jagaan, danperlindungan. • Mendapatperlindungandaripadakezaliman, eksploitasidandiskriminasi.

  5. KAD SOALAN STRUKTUR Kanak-kanakmerupakananugerahTuhan yang berhargadanamat bermaknakehadirannyadiduniaini. Belaian, kasihsayang, dan perhatianamatdiperlukanolehkanak-kanak. • Nyatakannilai yang diamalkanolehidividu yang memberikanbelaian, • kasihsayangdanperhatiankepadakanak-kanak. • b. Berikandefinasibaginilai yang andanyatakandiatas. • Pengiktirafanjugaperludiberikankepadakanak-kanak. Berikanduatujuan • memberikanpengiktirafankepadakanak-kanak. • Jelaskanbentukpengiktirafan yang diberikankepadakanak-kanakdalam • bentuk • i. lisan ii. bertulis • e. Satuhakkanak-kanakadalahuntukmendapatkanpendidikan. • Huraikanduakepentinganbagikanak-kanakmendapatpendidikan.

  6. Lembaran Kerja • “keadaan di kem pelarian amat menyedihkan, terutamanya kanak-kanak. Mereka berebut makanan dan minuman, tidak berpeluang untuk bermain dan lebih malang lagi mereka tercicir tidak kesekolah. • Nyatakan dua hak kanak-kanak di kem pelarian ini yang telah diabaikan. • b. Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh sukarelawan yang sanggup berkhidmat memberikan perlindungankepada kanak-kanak tersebut. • c. Jelaskan kesan kepada kanak-kanak ini jika mereka tidak mendapat • i. makanan yang berzat • ii. Pendidikan yang sempurna. • d. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam menjaga kebajikan anak mereka dengan sempurna. Huraikan nilai yang perlu diamalkan oleh ibu bapa berdasarkan pernyataan di atas.

More Related