1 / 48

KANAK-KANAK JALANAN

KANAK-KANAK JALANAN. Disediakan Oleh :- FARIZAN BT CHE MUSA KALAI THANGAVELU. SIAPAKAH DIA?????. APAKAH YANG DILAKUKAN OLEH KANAK-KANAK INI???. MENGAPAKAH?????. APAKAH YANG DAPAT KAMU PERHATIKAN???. VIDEO…. Plight Of Street Children.FLV. DEFINISI KANAK-KANAK JALANAN.

ronli
Télécharger la présentation

KANAK-KANAK JALANAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KANAK-KANAK JALANAN DisediakanOleh:- FARIZAN BT CHE MUSA KALAI THANGAVELU

 2. SIAPAKAH DIA?????

 3. APAKAH YANG DILAKUKAN OLEH KANAK-KANAK INI???

 4. MENGAPAKAH?????

 5. APAKAH YANG DAPAT KAMU PERHATIKAN???

 6. VIDEO….. Plight Of Street Children.FLV

 7. DEFINISI KANAK-KANAK JALANAN • Children on street • Kanak-kanak yang mempunyaikeluarga yang menjagamereka. Kanak-kanakinimengemisatauberkerja di jalanantetapitidur di “mana-mana” rumah. • Kanak-kanakjalanan yang hidup di jalanan / tidakmempunyaikeluarga. • GOSSLING & RAKAN dlm RISALHAH (2011)

 8. KATEGORI KANAK-KANAK • Kanak-kanakjalanan di bandar • Kanak-kanakjalanan di atasjalanraya • Kanak-kanakjalanan di tepijalanraya RITCHER & TSOSESI (1988)

 9. Kanak-kanakbandar • Kanak-kanakterbuang • Kanak-kanakpelarian • Kanak-kanakkawasankotor • Kanak-kanakjalanan di atasjalanraya • Kanak-kanak yang berkerja di jalanrayaatasdasarkemiskinankeluarga, pulangkerumahpadawaktusenja. • Kanak-kanakjalanan di tepijalanraya • kanak-kanak yang tinggal & berkerja di jalanrayauntukmendapatkanmakanandanpelindungan. • RITCHER, dlm RISALHAH & RAKAN (2011)

 10. United Nation Children Fund (UNICEF) • Kanak-kanak yang tinggaldanmendapatkanperlindungan di jalanan • Kanak-kanak yang tidakberhubungdengankeluargadantinggalsementara di jalanan/ darisaturumahkesaturumah • Kanak-kanak yang masihberhubungdengankeluargatetapidisebabkanmasalahkemiskinan, penderaanfizikaldanseksualtinggal di jalananpadawaktusiangdanbeberapamalam di jalanan • Anak-anak yang tinggal di tempatjagaan yang berasaldarikeluarga yang tidakberumahatauberisikountuktinggal di rumah. • E.M.SALEM & ABD EL-LATIF (2002)

 11. ISU KAJIAN • Siva • 11 tahun • Melarikandiridaripusatjagaan (sekolah) • Hasiltemubualinterview.mp4

 12. CIRI-CIRI

 13. PUNCA • Kemiskinanhidup • Keruntuhansistemkekeluargaan • Anakyatim • Ditinggalkansejakkecil • Dihalaudarirumah • Kehilangantempatbergantungdanrumahdisebabkanmigrasi

 14. PuncadanPenyebab PuncadanPenyebabFenomenaKanakJalanan Hasil tinjauan yang dilaksanakan oleh Depsos RI (Departemen Sosial Republik Indonesia) dan ADB (Asian Development Bank) tahun 1999

 15. MASALAH

 16. JENIS-JENIS PEKERJAAN • Berniaga di pasar, kedaiataugerai • Mencucikereta • Mengemis • Mengutipkotak-kotak, tin-tin dankertasuntukdijual • Terlibatdengansindiketpenjualandadah • Pelacurankanak-kanak

 17. Child Rights Coalition (CRC) Malaysia terdiridaripadaorganisasi-organisasibukankerajaan yang bekerjauntukmenghormatidanmenegakkanhakkanak-kanakdi Malaysia.

 18. DASAR KANAK-KANAK NEGARA • satudasarmengenaihakkelangsunganhidup, perlindungan, perkembangandanpenyertaankanak-kanak agar dapatmenikmatipeluangdanruanguntukmencapaiperkembanganholistikdalampersekitaran yang kondusif. • Matlamat • Untukmelahirkanindividu yang sihat, cergas, berilmu, inovatif, kreatif, berjatidiri, berdayasaing, progresifdanmempunyainilai-nilaimurni.

 19. OBJEKTIF • Setiapkanak-kanakmempunyaihakuntukhidupdengandiberijagaan, pemeliharaan, kasihsayang, perkhidmatankesihatan, sokongandanbantuansosial; • Setiapkanak-kanaktermasukkanak-kanakkurangupayamempunyaihakuntukdilindungidaripadasebarangbentukpengabaian, penderaan, keganasandaneksploitasi; danseterusnyadiberihabilitasi, rehabilitasidandiintegrasikedalamkeluargadanmasyarakat; • Setiapkanak-kanakmempunyaihakuntukperkembanganholistikdarisegifizikal, kognitif, bahasa, sosio-emosi, sahsiahdankerohanian;

 20. Setiapkanak-kanakmempunyaihakuntukbersuara, menyertai (turutserta) danmelibatkandirimengikuttahapkeupayaandalamperkara-perkara yang berkaitandengankepentinganterbaikdankesejahteraanmereka; • Kanak-kanak, ibubapa, penjaga, komunitidanmasyarakatsedarakanhakkanak-kanakuntukkelangsunganhidup, perlindungan, perkembangandanpenyertaan; dan • Penyelidikandanpembangunanmengenaikelangsunganhidup, perlindungan, perkembangandanpenyertaankanak-kanakdilaksanakandarisemasakesemasa

 21. STRATEGI

 22. DASAR PERLINDUNGAN KANAK-KANAK • Satudasar yang mengandungipernyataanmengenaiprinsipperlindungankanak-kanakselarasdenganKonvensyenMengenaiHakKanak-kanak (CRC) danAktaKanak-Kanak 2001. Dasarinimemberitumpuankepadaaspekadvokasi, pencegahan, khidmatsokongandanpenyelidikandanpembangunanbagimelindungikanak-kanak. • MATLAMAT • bertujuanuntukmemastikansetiapkanak-kanakmendapatperlindungandaripadapengabaian, penderaan, keganasandaneksploitasi. Dasarinijugamenjadipemangkinkepadakesedarandankomitmensemuapihak, termasuksetiapanggotamasyarakatdalammelindungikanak-kanak.

 23. OBJEKTIF • meningkatkankesedarandankomitmenpelbagaipihakterhadapusahamelindungikanak-kanaksebagaitanggungjawabbersama; • mewujudkanpersekitaran yang selamatdanmesrakanak-kanak; • menggalakkanorganisasi yang berhubungsecaralangsungdantidaklangsungdengankanak-kanakmewujudkandasarperlindungankanak-kanakorganisasimasing-masing

 24. melindungisetiapkanak-kanakdaripadasebarangbentukpengabaian, penderaan, keganasandaneksploitasi; • menetapkanhanyaindividu yang bersesuaiansahajabolehberurusansecaralangsungdengankanak-kanak; • meningkatkankhidmatsokonganbagimenanganipengabaian, penderaan, keganasandaneksploitasiterhadapkanak-kanak; dan • meningkatkanpenyelidikandanpembangunanbagimenambahbaikperlindunganterhadapkanak-kanak

 25. STRATEGI • Advokasi • Menerapdanmemupukkesedarantentangpentingnyatanggungjawabmelindungikanak-kanakkepadasemualapisanmasyarakattermasukmewujudkanperkongsianpintar (smart partnership) denganpihak media danpertubuhanbukankerajaan (NGO) termasuksektorswastadanorganisasimasyarakat. • Pencegahan • Mewujudkanmekanismeamaranawaldanmengukuhkanmekanismeperlindungankanak-kanak di peringkatnasionaldanantarabangsa. • Khidmatsokongan • Memperluasdanmeningkatkanperkhidmatankaunselingkepadamangsa, keluarga, pesalahdewasa, pesalahkanak-kanakdankomunitisetempat. • Penyeidikan & pembangunan • Menggalakkanpenyelidikandanpembangunanmengenaiperlindungankanak-kanaksertamenyebarluashasilpenyelidikanuntuktindakanpenambahbaikan.

 26. KONVENSYEN HAK KANAK-KANAK • Menekankanbahawakanak-kanakmempunyaihak:- • Untukhidup, membesardengansihat, menikmatitarafhidupdanpemeliharaan yang sempurnasertabelaiankasihsayangdalamsuasanakekeluargaan. • Untukmendapatidentitisebagaiindividudanwarganegara. • Untukmendapatperlindungandarikesukaranataurintangandalamhidupsemasadalamkecemasan, peperangan, dalampelarian, dalamkeadaantidakberupayadandariexploitasiataujenayah

 27. Mengambilkiraaspek-aspek;- • Kerjasamaantarabangsadalamusahamemberiperlindungankepadakanak-kanak. • Peranandantanggungjawabkeluargadannegaradalammemberiperlindungandanmenjagakepentingankanak-kanak. • Memberitekanankepadahakkanak-kanakmembesarmengikutbudaya, kepercayaanatau agama, keluarganya. • Memberiperlindungankepadakanak-kanaksebatangkara yang memerlukankeluargaganti / pelihara. • Memberihaktarafkewarganegaraankepadasemuakanak-kanak

 28. Hakkanak-kanakdi Malaysia telahberkembangdenganketarasejak Malaysia bersetujumengikuti CRC padatahun 1995 danmemperkenalkanAktaKanak-kanakpadatahun 2001

 29. “Ukuransebenarsesebuahnegaraadalahbagaimanaiamenjagakanak-kanaknya — kesihatan, keselamatan, dankeselamatanasasmereka, pendidikandansosialisasimereka, dancaramereka rasa disayangi, dihargai, dandisertakankedalamkeluargadanmasyarakatdimanamerekadilahirkan” - UNICEF, KadLaporanInnocenti 7, 2007

 30. AKTA-AKTA BERKAITAN… • AktaKanak-kanak 2001 • KanunAcaraJenayah (Sek 173A, 293 & 294) • AktaPendaftaranPengangkatan 1952 • AktaPengangkatan 1952 • AktaKeganasanRumahtangga 1994 • Akta TASKA (Pindaan) 2007 • AktaPusatJagaan (Pindaan) 2007 • Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007

 31. PERATURAN YANG BERKAITAN.. • AktaKanak-kanak 2001 - Peraturan-peraturanKanak-kanak (TempatSelamat) 2007 • AktaMahkamahJuvana 1947 - Peraturan-peraturanAsramaAkhlak 1982 • AktaPerlindunganWanitadanGadis 1973 - Kaedah-kaedahPerlindunganWanitadanGadis (TempatPerlindungan) 1982

 32. AktaPerlindunganKanak-kanak 1991 - Peraturan-peraturanPasukanPerlindunganKanak-kanak (Prosedur & Amalan) 1995 • Peraturan-peraturanJawatankuasaKebajikanJuvana (PerlindungandanKewajipan 1976) • Akta Taman AsuhanKanak-kanak 1984 - Peraturan-peraturan Taman AsuhanKanak-kanakKomuniti 2007

 33. PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN • 1.Perlindungan • a. PerkhidmatanInstitusi >> RumahKanak-Kanak>> Rumah Tunas Harapan>> PusatPerlindunganKhas (Kanak-Kanak)>> RumahPerlindunganEhsan (Kanak-KanakJalanan) Kota Kinabalu • b. PerkhidmatanLuar >> AnakPelihara>> PasukanPerlindunganKanak-kanak (PPKK) danPusatAktivitiKanak-kanak (PAKK)>> Program KhidmatSaksi

 34. 2. Pemulihan • a. PerkhidmatanInstitusi >> Sekolah Tunas Bakti>> Taman Seri Puteri>> AsramaAkhlak • b. PerkhidmatanLuar >> JawatankuasaKebajikanKanak-kanak>> Kanak-kanaktidakterkawal • 3. Pembangunan >> KejohananSukanInstitusiKanak-kanak>> PertandinganPancaragamInstitusiKanak-kanak>> LatihanKemahiranVokasional>> PendidikanKanak-kanak>> Pembangunan Modal Insan>> TASKA Komuniti

 35. JABATAN PEMBANGUNAN WANITA & MASYARAKAT • Mewajibkansemuainstitusi di bawa JKM danpertubuhanbukankerajaanmewujudkandasarperlindungankanak-kankamasing-masingberpandukan template yang telahdibangunkan • Mewujudkan child helpline bagimembolehkankanak-kanakdan orang ramaimembuatlaporansecaraterukepadapelindungataupihakberkuasakeselamatanmengenaisebarangbentukpenderaan, pengabaian, keganasandaneksploitasiterhadapkanak-kanak • Laman web rasmi JPWM

 36. YAYASAN KEBAJIKAN NEGARA (YKN) • ProjekAnjungSinggah YKN dilaksanakandengansokonganpihakkerajaandalamusahamembantugolongangelandanganbagimemberiruangdanpeluangkepadamerekauntukhidupberdikari. AnjungSinggah YKN menyediakankemudahantempattinggalsementara, makanminumdansebagaipusatintervensibagimempersiapsediakanmerekamenempuhicabaranhidup agar tidakterpinggirdaripadaaruspembangunannegara • AnjungSinggahkiniberoperasi di BangunanEhsan, Jalan Hang Lekiu, Kuala Lumpur dan di Sarawak • Sumber: Laman web rasmi YKN

 37. PasukanPerlindunganKanak-Kanak (PPKK) danPusatAktivitiKanak-kanak (PAKK) • Tempatperlindungan : • Menyediakanpelbagaiaktiviti yang sesuaidenganperingkatumurkanak-kanak. • Pusatadvokasi: • Mengadakanceramah / kursuspendekkepadamasyarakat, ibubapadankanak-kanak. • Pusatsumber : • Menyediakanbahanbacaan / rujukanuntukkanak-kanak.

 38. PusatPembelajaran : • Kelasbimbingan / komputer / kelaskeagamaan / kelaslukisan / kelas drama / pidato / deklamasisajak. • PusatIntervensiKrisis : • Menyediakansesikaunseling. • PusatSosial / Sukan / Rekreasi: • Sukan / riadah / program kebudayaan / keseniandansebagainya • Laman web rasmi JKM

 39. KES-KES KANAK-KANAK JALANAN YANG TELAH DISELAMATKAN • Johor Bahru- remaja 13 tahundiselamatkanoleh JKM apabilanyarisdijadikanpelacurolehibunya yang menghidap HIV+ • Seramai 23 kanak-kanakjalanandisekitar Johor Bahruiniberjayadiselamatkandalamtempohduatahun di mana 11 kespada 2011, manakala 12 lagipada 2010 • Seramai 50 kanak-kanakjalanandiselamatkan di sekitar Chow Kit sejaktahun 2006 ; kiniberjumlah 1500 orang.

 40. BANTUAN KERAJAAN • Sebanyak RM250,000 diperuntukkanolehkerajaankepadaJabatanPerkhidmatan Am Sabah untukmenyediakankemudahanmesrakanak-kanak di RumahPerlindunganEhsan di PusatTahananSementaraMenggatal, Sabah padatahun 2012 • KetuaPengarahJabatanPendaftaran Negara, menyatakandaripada 50 orang kanak-kanakjalanan yang dikenalpasti, 19 sijilkelahirnatelahpundikeluarkan, sementaraselebihnyasedangmenungguurusandokumentasi

 41. CABARAN DLM PEND…. • MURID :- • Mengalamimasalahemosi :- tahapkemurungandankeresahantinggi, - perasaanmalu • Tiadamotivasidalaman :- minatbelajar • Tidakmempunyaitempattinggal yang tetap.- selalubertukarsekolah • Sikapnegatif- hiperaktif, sukapotengsekolah, • Nutrisipemakanan • Keadaantempattinggal yang bising – mendorongmasalahkognitif- konsentrasibelajar

 42. GURU:- • Muridselalubertukarsekolahkeranatiadatempattinggal yang tetap. • Tidakdapatmengikutirekodkesihatanmuridjikamuridselalubertukarsekolah • Tidakdapatmembekalkankenderaankesekolah.

 43. Terdapattigapendekatan yang dapatdigunakanbagimenanganimasalahkanak jalanan yang melepak dan berpeleseran di tengah-tengah kesibukan bandar, iaitu: pendekatanberpusatkanjalanan(street based), pendekatanberpusatkanrumahasuhan (centre based), danpendekatanberpusatkanmasyarakat (community based) (Silva, 1996).

 44. CONTOH PUSAT AKTIVITI KANAK-KANAK YANG MEMBANTU KANAK-KANAK JALANAN SekolahBimbinganJalinanKasih – BhgPengurusanSekolahRendah RumahNur Salam Chow Kit, Kuala Lumpur

 45. ObjektifSekolahBimbinganJalinanKasih. 1. Provide homeless & abandoned street children access to basic education2. Provide homeless & abandoned street children with platforms for work opportunities3. Provide homeless and abandoned street children with skills and knowledge to be independent4. Ensure no child is left behind

 46. Terimakasih

More Related