Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentasjon Grunnopplæring arbeidsmiljø bygg og anlegg, 3. utgave 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentasjon Grunnopplæring arbeidsmiljø bygg og anlegg, 3. utgave 2013

Presentasjon Grunnopplæring arbeidsmiljø bygg og anlegg, 3. utgave 2013

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Presentasjon Grunnopplæring arbeidsmiljø bygg og anlegg, 3. utgave 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentasjon Grunnopplæring arbeidsmiljø bygg og anlegg, 3. utgave 2013

 2. Bryte isen øvelse

 3. Kapittel 1 Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven 3

 4. Innhold • Om arbeidsmiljølovgivningen • Arbeidsmiljøloven • Forskrifter • Arbeidsoppgaver

 5. Litt historikk 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 6. Eksempler på krav til HMS-opplæring • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven): • § 6-5 (1) ”Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den nødvendige opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forslag måte.” • § 3-5 (1) ”Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.” 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 7. Eksempler på krav til HMS-opplæring • Hovedavtalen LO/NHO, tilleggsavtale III: • 2.  Opplæringens formål og innhold”Opplæringen skal gi deltakerne forutsetninger for å kunne ivareta sine funksjoner i HMS-arbeidet og gi kunnskap om hvilke plikter og rettigheter deltakerne har i AMU og som verneombud. Målet er å gi bedriftens ledelse og dens ansatte grunnlag for selv å løse arbeidsmiljøproblemene i bedriften. For å få til et godt opplæringsopplegg bør de lokale partene samarbeide om gjennomføringen.” 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 8. Eksempler på krav til HMS-opplæring • Fellesoverenskomsten for byggfag, bilag 11, • Rammeavtale for grunnopplæring i verne- og miljøarbeid for byggfag • Overenskomst for private anlegg, bilag 7, Rammeavtale for grunnopplæring i verne- og miljøarbeid for anlegg • ”Det anbefales at representanter for bedriftens arbeidsledelse deltar i opplæringstiltak sammen med verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg for å fremme felles problemforståelse. ” 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 9. Arbeidsmiljøforskriftene Modul 1 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Produsentforskriften Forskrift om administrative ordninger

 10. Nærmere om systematikken • Kravene i de nye arbeidsmiljøforskriftene følger stegene i arbeidet: • Både før en aktivitet starter og mens den pågår stilles det krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning) • Deretter stilles det krav til utforming av arbeidsplassen (arbeidsplassforskriften) • Så stilles det krav til gjennomføring av arbeidet(forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om tiltaks- og grenseverdier) • Dette skal bidra til: • et systematisk og helhetlig HMS-arbeid • å gi en bedre oversikt over regelverket. 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 11. Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Krav til sikker gjennomføring av arbeidet Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utførelse av arbeid Arbeidsplassforskriften Krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet, både før en aktivitet starter, og mens den pågår. Tilleggskrav – viser til krav i forskrift om utførelse av arbeid 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven HENVISER TIL TILLEGGSKRAV

 12. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning • Krav til medbestemmelse og gjennomgående krav om: • Risikovurdering • Opplæring • informasjon mm. • «Gjennomgående» betyr at kravene er aktuelle for alle virksomheter. Viktig basis for virksomhetens HMS-arbeid. • Henvisningsbestemmelser som viser til tilleggskrav i forskriftom utførelse av arbeidet . 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 13. Arbeidsplassforskriften • Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen. • Relevante for de fleste virksomheter – også for utleiere avarbeidslokaler. • Også bestemmelser for spesielle risikoområder. 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 14. Forskrift om utførelse av arbeid • Krav om utførelse av arbeid. • Her finner vi igjen tilleggskravene fra forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 15. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier • Tiltaks- og grenseverdier for: • - støy • - vibrasjoner • - stråling • - kjemikalier • Tidligere administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære er nå forskriftsfestet. • Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper), • verdiene fremgår av vedlegg til forskriften. 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 16. Produsentforskriften • Forskriften retter seg mot den som produserer, importerer, markedsfører osv. produkter som omfattes av forskriften. • Retter seg ikke mot arbeidsgiver 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 17. Forskrift om administrative ordninger • Gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til bedriftshelsetjeneste, regionale verneombud, sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet. 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 18. Ulike hjemler for forskriftene 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 19. Begrepene: HMS og SHA 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 20. Påstander om arbeidsmiljøloven 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 21. Påstander om arbeidsmiljøloven 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 22. Påstander om arbeidsmiljøloven 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 23. Påstander om arbeidsmiljøloven 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 24. Systematisk HMS-arbeid 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 25. Systematisk HMS-arbeid 1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

 26. Kapittel 2 Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 27. Fysiske og psykiske faktorer 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 28. Maslows behovspyramide 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 29. Utviklingen av de forskjellige motivklassene i Maslows modell 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 30. Stressmestring 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 31. Krav og egenkontroll • Konsekvenser av forholdet mellom krav og egenkontroll 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 32. Konfliktløsning 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 33. Konfliktens positive sider 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 34. Trivsel på jobben 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 35. Trivsel på jobben 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 36. Trivsel på jobben 2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse

 37. Kapittel 3 Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

 38. Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid 3. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

 39. Vernerunderapport, anlegg 3. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

 40. Vernerunderapport, bygg 3. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

 41. Vernemøterapport 3. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

 42. Oppgaver i mellomperioden

 43. Oppgaver i mellomperioden

 44. Oppgaver i mellomperioden

 45. Oppgaver i mellomperioden

 46. Oppgaver i mellomperioden

 47. Oppgaver i mellomperioden

 48. Kapittel 4 Fysisk og kjemisk helsefare

 49. Norsk arbeidsliv • Ca 5 % mobbes ): ca 100 000 mennesker • Ca 6 % utsettes for vold / trusler ): ca 120 000 mennesker • Ca 13 % eller ca 310 000 mennesker utsettes for helseskadelige kjemikalier i form av støv, gass, damp i mer enn halvparten av arbeidstiden • 15 – 20 % eller 450 000 mennesker belastes med sterk støy mesteparten av tiden 4. Fysisk og kjemisk helsefare

 50. Stoffkartotek • Stoffkartoteket er en samling sikkerhetsdatablad som er relevante for den enkelte virksomhet • Stoffkartoteket skal være oppdatert med hva som faktisk finnes i virksomheten. Produkter som ikke lenger er i bruk skal fjernes fra arkivet. Men skal ikke kastes med henblikk på senskader 4. Fysisk og kjemisk helsefare