1 / 11

Detecció de necessitats de formació als Serveis Educatius PFZ 2005-2006

Detecció de necessitats de formació als Serveis Educatius PFZ 2005-2006. La detecció de necessitats de formació i els Serveis Educatius:

reece
Télécharger la présentation

Detecció de necessitats de formació als Serveis Educatius PFZ 2005-2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Detecció de necessitats de formació als Serveis EducatiusPFZ 2005-2006 • La detecció de necessitats de formació i els Serveis Educatius: • L’anàlisi de les necessitats formatives és un procés qualitatiu obert durant tot l’any. Les fonts d’informació són diverses, però convindrà que els Serveis Educatius en facin, periòdicament, un examen sistemàtic recollint, especialment, les aportacions de: • la inspecció • els diferents serveis educatius • els formadors i formadores • els representants directes dels centres educatius: equips directius o càrrecs de coordinació; • el professorat participant en grups de treball, seminaris o seminaris de coordinació de la zona • el/la representant de l' ICE • els representants del M.R.P., si escau; • Qui pel seu contacte amb el professorat pugui fer aportacions

 2. La recollida de demandes de formació: • procés dinàmic i obert permanentment • recollida sistemàtica en un període concret

 3. MODALITATS • Formació en centre: • Assessoraments a centres o ZER • Cursos presencials a centre o ZER • Cursos semipresencials a centre o ZER • Formació per al professorat de diversos centres: • Grups de treball • Seminaris • Seminairs de coordinació • Cursos • Actuacions de dinamització i sensibilitació: • Trobades pedagògiques • Conferències o taules rodones

 4. Demandes de formació en centre • Formació en centre: • Activitats proposades pels centres docents d’acord amb les necessitats derivades de: • Pla estratègic reconegut i aprovat • Implementació de l’aula d’acollida • Procés d’autoavaluació a partir de les proves de competències bàsiques • Projecte d’innovació basat en un programa establert pel Departament d’Educació • Pla de formació de centre

 5. Demandes de formació en centre • Activitats de formació en el centre proposades per la inspecció educativa o pels professionals del serveis educatius (EAP, CRP, LICS, CREDA, CdA) o pels SSTT, per altres institucions col·laboradores i pels moviments de renovació pedagògica.

 6. Demanda d’activitats de formació en centre: • ü Cada centre podrà formular normalment una demanda de formació en centre d’acord amb el seu propi pla de formació, els resultats de l’avaluació interna, de les proves de competències bàsiques o el pla estratègic, si és el cas. • ü Per tal de concretar la demanda, el centre podrà comptar amb el suport i l’assessorament de la inspecció i dels Serveis Educatius. • ü La sol·licitud d’aquest tipus d’activitats formatives es farà, durant el període establert, a través d’un formulari únic ubicat al web i en els webs propis de cada Servei • ü Els responsables de formació dels Serveis Educatius recolliran les demandes i si cal demanaran més informació al centre. Posteriorment, la inspecció les estudiarà i les avalarà en funció de les necessitats i del projecte del centre.

 7. Demandes de formació adreçades a professorat de diversos centres • Proposades pel professorat • Proposades per les instàncies anteriors (inspecció educativa o pels professionals del serveis educatius o pels SSTT, per altres institucions col·laboradores o pels moviments de renovació pedagògica) • o per la pròpia Comissió del PFZ.

 8. Demandes d’activitats de formació per a professorat de diversos centres: • ü Cada Consell dels Serveis Educatius establirà els seus propis instruments de recollida sistemàtica, que es procurarà que siguin en format telemàtic.

 9. Volum de l’oferta • Hores assignades a cada PFZ, tenint en compte: • Nombre de centres • Nombre de professorat • Situació geogràfica • Balanç de la formació de cursos anteriors • Pressupost disponible

 10. Instruments i pautes a seguir • Activitats de formació en centre: • Tipificades i no tipificades • Sol·licituds a través de dos formularis específics a www.xtec.es/formacio o en el web del CRP • http://www.xtec.es/crp-granollers/ • Activitats obertes • Formularis que trobareu al web del CRP • http://www.xtec.es/crp-granollers/

 11. Detecció de necessitats formatives del professorat. 2005-2006 Sol·licitud d’activitats de formació del Pla de Formació de Zona Vallès Oriental I • Presentació • Sol.licitud d'activitats de formació en centre: • Proposta de les diferents Unitats del Departament d'Educació (activitats tipificades) • Proposta dels centres educatius (activitats no tipificades) • Sol.licitud d'activitats de formació per a professorat de diversos centres: • Propostes de la Comissió del Vallès Oriental I • Propostes del professorat • Altres propostes de les diferents Unitats del Departament per al PFZ

More Related