Download
bnp paribas fortis fiscaliteit en bedrijfswagens n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens PowerPoint Presentation
Download Presentation
BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens

BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens

244 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens • Welkom!

  2. BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens • Hoe ziet de structuur er bij ons uit? • Wat is het? • Wie kan er gebruik van maken? • Kostenplaatje? • Waarop moet men letten? • Waarom is de directie met dit voorstel gekomen? • Korte uitleg nieuw loonsysteem • Waarom heeft ACLVB niet ondertekend? • Motivatie

  3. BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens • Hoe ziet de structuur er bij ons uit? • Wat is het? • Een groen mobiliteitspakket (zowel voor professionele als privémobiliteit) • Ter beschikking gesteld door het afsluiten van een leasingcontract bij Arval, filiaal van BNP Paribas. • De looptijd van het leasingcontract is maximum 5 jaar.  • De keuze van het voertuig is vrij rekening houdend met een maximale CO2 uitstoot: 115 g/km (cat. I en II) en 120 g/km (cat. III en IV). • Wie kan er gebruik van maken? • Alle medewerkers die effectief actief in dienst zijn, na hun eventuele proefperiode volgend op hun aanwerving.

  4. BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens • Kostenplaatje? • Persoonlijke bijdragen: • Standaard bijdrage: maandelijks = een vast bedrag voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen.; • Bijkomende bijdrage: maandelijks voor medewerkers waarvan hun maandelijkse basisbezoldiging lager ligt dan een bepaald bedrag; • Upfront: eenmalig bedrag voor de aankoop van een bedrijfswagen van een hogere categorie (max. 5.000 EUR, BTW inbegrepen) • Brandstofkosten: • De privé brandstofkosten zijn ten laste van de medewerker • Professionele verplaatsingen: • Onkostennota tegen het tarief van 0,10 EUR/km. Dit tarief komt overeen met het aandeel ‘brandstof’ in deze vergoeding. • Er is geen tussenkomst voor professionele verplaatsingen met een privévoertuig indien de medewerker over een bedrijfswagen beschikt. • De professionele verplaatsingen met het openbaar vervoer worden eveneens terugbetaald. • De kosten van een jaarabonnement voor het openbaar vervoer voor de verplaatsingen woon-werkverkeer worden door de werkgever ten laste genomen: • De parkingkosten bij professionele verplaatsingen worden eventueel terugbetaald.

  5. BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens • Waarop moet men letten? • De opschorting van de maandelijkse forfaitaire tegemoetkoming in de vervoerskosten woon-werkverkeer. • Het voordeel van alle aard gekoppeld aan het privégebruik van een bedrijfswagen maakt deel uit van de belastbare basis van de medewerker, op dezelfde wijze als het loon. • De verschillende maandelijkse persoonlijke bijdragen worden onmiddellijk afgehouden van het voordeel van alle aard in de berekening van de loonfiche. • De andere kosten van de medewerker (privé brandstofkosten, upfront, …) worden eveneens in rekening gebracht door de werkgever bij de opmaak van de fiscale fiche. • In elk geval dient de medewerker de bewijzen van deze kosten te bewaren teneinde deze te kunnen voorlegen bij een eventuele fiscale controle.

  6. BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens • Waarom is de directie met dit voorstel gekomen? • Korte uitleg van twee elementen van ons nieuw loonsysteem: • 13de maand: • Staat gelijk aan 7,5 % van het jaarlijks loon en wordt nu opgedeeld in twee delen: • 3 % wordt gebruikt als maandelijkse compensatie voor het verlies aan vast loon (*) • 4,5 % wordt bij het individueel variabel inkomen gevoegd en zal uitgekeerd worden hetzij onder de vorm van een "cafetariaplan" (leasingwagen of pensioenbonusplan) hetzij onder de vorm van cash als een verhoging van onze bonus. • Variabel loon: • Individueel compartiment 5.5% / 7,5% naargelang de functie • ‘Sustainability’-compartiment 2% van uw jaarlijkse basisbezoldiging als min. 3 van de 6 duurzaamheidsdoelstellingen worden bereikt. Klantentevredenheid – Ecologische voetafdruk – Tevredenheid collega’s Opleiding compliance / risk – Welzijn op het werk - Diversiteit. • ‘Performance’-compartiment 2,5% van uw jaarlijkse basisbezoldiging als Fortis Bank nv een nettowinst boekt. (*) Na juridisch advies is de werkgever verplicht om een volledige 13de maand uit te keren aan alle werknemers uit de banksector, bijgevolg zullen ze geen 40 % van de 13de maand afhouden maar het maandelijks loon zal met 3 % worden verlaagd. Om dit verlies te compenseren zal een gedeelte van de 13de maand maandelijks bij het loon worden gevoegd.

  7. BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens Waarom heeft ACLVB niet ondertekend? • Motivatie: 1/ Geen aantasting van het vast loon. 2/ Transparantie en wettelijkheid : Onduidelijkheid over de rechtsgeldigheid van de verschillende voorgestelde CAO’s in hun totaliteit 3/ Waarborgen: Geen garantie dat ons nettoloon in geval van niet betaling van de CAO 90 en/of winstdeelneming verzekerd blijft. Ook een terugkeer naar het oude loonmodel in geval van fiscale of sociale wetswijzigingen wordt niet gegarandeerd. De Directie voorziet een waarborg van niet-ontslag tot 2016: Maar er is geen waarborg dat • het aantal werkplaatsen blijven. • hetzelfde aantal werknemers blijven. • dat niemand zal worden ontslagen. Het betreft hier enkel een verbintenis om een supplement van 25 % uit te betalen bovenop de bestaande ontslagvergoeding (alleen in het geval van een ontslag om economische redenen, bij herstructurering ...) In de inleiding van de CAO niet-ontslag staat ook vermeld dat de (Belgische) Directie niet zal overgaan tot outsourcing van activiteiten maar ook daar bestaat geen zekerheid over.

  8. BNP Paribas Fortis – Fiscaliteit en Bedrijfswagens • BEDANKT!