1 / 10

Interculturele Communicatie

Interculturele Communicatie. Een theoretische omkadering. Inhoud. Het communicatiemodel Definitie interculturele communicatie Het belang van interculturele communicatie Conclusie. Wat is communicatie?. Het communicatiemodel. Taal: Gesproken en lichaamstaal. Zender: boodschap.

reya
Télécharger la présentation

Interculturele Communicatie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Interculturele Communicatie • Een theoretische omkadering

  2. Inhoud • Het communicatiemodel • Definitie interculturele communicatie • Het belang van interculturele communicatie • Conclusie

  3. Wat is communicatie?

  4. Het communicatiemodel Taal: Gesproken en lichaamstaal Zender: boodschap Ontvanger: Betekenis coderen decoderen Reactie

  5. Onderdelen van het communicatiemodel • De zender • De ontvanger • De boodschap • Coderen / decoderen

  6. Ruis binnen het communicatiemodel • Interne ruis • Externe ruis • Maar ook culturele ruis

  7. Culturele ruis • Emblemen, gebaren, uitdrukkingen,... kunnen in de verschillende culturen een andere betekenis hebben.

  8. Definitie van interculturele communicatie !!!! Intercultureel >< interraciaal !!!!

  9. Het belang van interculturele communicatie

  10. Ons team • De Keyser Tim • Vander Bracht Els • Vandemeulebroucke Anje • Vanerdeghem Claudia • Vijls Hye-Sook

More Related