Download
mall organisationsbild n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mall organisationsbild PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mall organisationsbild

Mall organisationsbild

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mall organisationsbild

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mall organisationsbild

  2. Förklaring bild • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper du själv har ansvar för och deltar i (gul) • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper du informerar/deltar i vid behov såväl inom som utanför kommunalförbundet (blå) • Ange hur representationen i gemensamma styrande grupper (ALVG/SSVIT) ser ut samt hur deltagarna förbereds och får information från övriga nätverk/arbetsgrupper för att kunna föra hela kommunalförbundets talan (röd) • Ange hur interna styrande grupper (t.ex. kommunchef) informeras och förbereds (orange) • Kom gärna med synpunkter på och förändringar av bilden så att det på bästa sätt återspeglar din arbetssituation och dina mötesformer och kontaktvägar.

  3. Bakgrund GR Bakgrund/Beskrivning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Historik Start: 1996 Initiativtagare: GRs IT-chefsnätverk startades på initiativ av GR Utbildning. Grundtanken var att stärka relationer mellan skola och IT då flertalet frågor i befintliga utbildningsnätverk var av teknisk karaktär och i flera fall involverade IT-avdelningen Medlemmar: IT-chefer och IT-strateger Möten: ca 6 möten/år 3h/möte Mötesstruktur: ordförande är någon av nätverkets medlemmar och detta går runt på årsbasis. Ständig sekreterare är IT-samordnaren. Nuläge Start nuvarande nätverk: Ingen förändring sedan start förutom frågornas karaktär och utbyte av några deltagare. Komplettering med eHälsa-nätverk under 2014 Initiativtagare: se ovan Medlemmar: Se ovan Möten: Se ovan. Ingen anpassning till när ALVG-möten förrän i år 2014. Mötesstruktur: Se ovan Representant för ALVG: oklart Ledning och förankring: Deltar på kommunchefsmöten vid behov (väldigt sällan) Ev ytterligare berörda grupper/nätverk: Separat nätverk för eHälsa, deltar på övriga GR’s nätverk vid behov och önskemål. Kommer under vår 2014 starta upp förberedande möte med förbundsdirektör inför SSVIT/SITIV. Otydligheter idag Kungsbacka kommun ingår i GR men tillhör region Halland i flertalet frågor.

  4. GR – Befintlig organisation Funktionshinder-chef ÄO-chef IFO-chef Skol IKT Socialchef Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT) Kommunchef Förbundsdirektör + 1 Kommunchef 2rep Arkitekturlednings-gruppen (ALVG) 2 rep 1rep Samordnare X1 Nätverk samordnare ansvarar för IT-chef e-Hälsa Nätverk samordnare informerar och deltar i vid behov Medlemskommuner

  5. GR – Önskad organisation – EJ KLAR!!!! Funktionshinder-chef ÄO-chef IFO-chef Skol IKT Socialchef Kommunchef Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT) Arkitekturlednings-gruppen (ALVG) SOCITÉ Socialhandläggare Ordf. ? 1rep 2 rep Samordnare X2 eSamhälle e-Hälsa Medlemskommuner

  6. Kommunalförbund – Befintlig/Önskad organisation SOCITÉ Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT) Arkitekturlednings-gruppen (ALVG) ÄO-chef Kommunchef IFO-chef Socialchef e-Hälsa IT-chef Skol IKT Samordnare X2 Funktions-hinder-chef Medlemskommuner