Sekurytyzacja na przykładzie bankowości hipotecznej - PowerPoint PPT Presentation

sekurytyzacja na przyk adzie bankowo ci hipotecznej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sekurytyzacja na przykładzie bankowości hipotecznej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sekurytyzacja na przykładzie bankowości hipotecznej

play fullscreen
1 / 51
Sekurytyzacja na przykładzie bankowości hipotecznej
368 Views
Download Presentation
robbin
Download Presentation

Sekurytyzacja na przykładzie bankowości hipotecznej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sekurytyzacja na przykładzie bankowości hipotecznej Przygotował: Kuba Sieradzki

 2. XVIII WIECZNY ŚLĄSK

 3. ROLNICTWO

 4. Bankowość

 5. Górnictwo

 6. Armia

 7. Wojny śląskie • Wojna śląska (1740-1742) 2. Wojna śląska (1744-1745) 3. Wojna śląska (1756-1763)

 8. Śląsk zostaje przyłączony do Prus

 9. Pojawiła się potrzeba... ...odbudowy

 10. Nowe budynki i budowle

 11. Nowe zasiewy

 12. Ale... SKĄD WZIĄĆ NA TO PIENIĄDZE ? ? ?

 13. SILESIA autonomia niezależność

 14. Wolfgang Bühring Johann Heinrich von Carmer

 15. Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie (Schlesische Landschaft) 29 sierpnia 1769 roku

 16. Rozwój Towarzystw Kredytowych Ziemskich...

 17. ...Towarzystw Kredytowych Miejskich...

 18. ...Towarzystw Kredytowych Przemysłu

 19. Ewolucja Prusy Francja (Crédit Foncier de France) Carska Rosja Austria (Galicja)

 20. Ludwik Wołowski vel. Louis Wolowski

 21. Banki Hipoteczne

 22. Znakomity organizm bankowy • Banki hipoteczne były najczęściej wypłacającymi dywidendę przedsiębiorstwami w latach 1919-1939 (nawet w czasie Wielkiego Kryzysu) • Wileński Bank Ziemski SA jak wzór • Żaden bank hipoteczny nie upadł na skutek niewypłacalności

 23. Mechanizm funkcjonowania

 24. 1948 – 1989

 25. 1997 1999 2000

 26. Kilka zasad • Specjalizacji • Kongruencji • Pokrycia

 27. Czy to aby nie jajo?

 28. BRE Bank Hipoteczny SA Pekao Bank Hipoteczny SA ING Bank Hipoteczny SA Finansowanie segmentu rynku Finansowanie zakupu, budowy lub modernizacji nieruchomości komercyjnych; kredytowanie jednostek samorządu terytorialnego, usługi doradcze Finansowanie nieruchomości komercyjnych średniej wielkości – zakup, budowa, modernizacja, remont, spłata kredytów, refinansowanie nieruchomości komercyjnych; dla klientów indywidualnych – finansowanie zakupu, budowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji do celów mieszkalnych itp. Finansowanie budowy, remontów lub zakupów nieruchomości komercyjnych – powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, powierzchnie magazynowe, ograniczone finansowanie inwestycji budowlanych (w tym remontów) Krótka charakterystyka oferty kredytowej polskich banków hipotecznych Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych danych banków

 29. rok Aktywa Zobowiązania z tyt. emisji listów zastawnych Stosunek aktywów do zobowiązań z tyt. misji listów zastawnych BRE Bank Hipoteczny SA Pekao Bank Hipoteczny SA BRE Bank Hipoteczny SA Pekao Bank Hipoteczny SA BRE Bank Hipoteczny SA Pekao Bank Hipoteczny SA 2001 565284 299600 102552 13237 18,14% 4,42% 2002 1041441 375789 395273 15105 37,95% 4,02% 2003 1589442 666299 833097 58098 52,41% 8,72% 2004 2002862 1306363 1080226 156360 53,93% 11,97% 2005 2180531 1587844 1331118 807175 61,05% 50,83% 2006 2394970 1760899 1495666 1167621 62,45% 66,31% 2007 3395698 1711588 2325084 961176 68,47% 56,16% 2008 4675104 1919340 2358941 925791 50,46% 48,23% 2009 4464942 1835991 2221470 922244 49,75% 50,23% Zestawienie aktywów i należności z tyt. emisji listów zastawnych Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych zamieszczonych na stronach internetowych obu banków za lata 2001-2009

 30. Porównanie wartości portfela kredytowego i emisji listów zastawnych banków hipotecznych (mln zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport KNF, Finansowanie…, s. 62.

 31. Rynek listów zastawnych, tak jak i rynek papierów dłużnych w Polsce jest nieporównywalnie mniejszy i mniej dynamiczny niż rynek akcji. W 2009 roku wartość obrotu podczas sesji wynosiła zaledwie 169,97 mln zł. Nieco lepiej prezentuje się sytuacja obrotów w transakcjach pakietowych 4978,79 mln zł. Wyemitowano w tym czasie papiery dłużne na sumę 10690,79 mln zł w tym, w tym listy zastawne za 2900 mln zł. Blado wypada jednak ich płynność. W całym 2009 roku zanotowano 5 transakcji, a wartość obrotu wyniosła 0,04 mln zł.

 32. Kopiować czy budować swoje?

 33. Najlepiej jedno i drugie ! ! !

 34. Skąd czerpać przykład? • Historia • Niemcy • USA

 35. Rozwiązania niemieckie

 36. Złamanie zasady specjalizacji Bank hipoteczny nie jest już jedynym bankiem, który może emitować listy zastawne

 37. Różne rodzaje listów zastawnych

 38. Zarządzanie ryzykiem...

 39. Rozwiązania amerykańskie...

 40. Historia

 41. Dziękuję za uwagę