Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Linn Getz , Allmennmedisinsk forskningsenhet, Trondheim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Linn Getz , Allmennmedisinsk forskningsenhet, Trondheim

Linn Getz , Allmennmedisinsk forskningsenhet, Trondheim

314 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Linn Getz , Allmennmedisinsk forskningsenhet, Trondheim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Primärvårdsdag i Luleå, mai 2008 Mellom ‘eksistens’ og ‘endotel’ - den gode samtalen på legekonoret Linn Getz, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Trondheim Landspítali Universitetssykehus, Reykjavík linn.getz@ntnu.no

 2. “Work in progress”..... “Mellom eksistens og endotel” X - på sporet av en humanistisk allmennmedisin - på sporet av legekunsten? X - noen tanker om forebyggende medisin i en bioteknologisk tid X

 3. Mitt faglige ståsted • Allmennpraksis, klinikk og akademi i Norge (1992-6) • Bosatt på Island siden 1996: jobb på psykiatrisk avd. (3 år) Företaksläkare i 6 år (ved Landspítali Universitetssykehus) • PhD i Norge i 2006: ”Bærekraftig og ansvarlig forebyggendemedisin.” • Ansatt ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Trondheim.

 4. Universitetet NTNU´s hjemmeside – fra introduksjonen til profesjonsstudiet medisin(www.ntnu.no, 5. april 2008) “For å bli lege må du kjenne kroppsmaskineriet helt inn til den minste celle.”

 5. Endotelcellene – representanter for “de minste celler” Elenkov IJ, Neurochemistry International 2007

 6. Essens av foredraget -1 • Kroppen er ingen maskin! Menneskers erfaring av mening (eller mangel på mening) påvirker helsen, ned til et “dypt, fysiologisk nivå”. • De siste årene har det kommer stadig mer vitenskapelig dokumentasjon av sammenhenger mellom • menneskelige livsvilkår og relasjoner (oppsummert i ordet ‘eksistens’) på den ene siden, og • biologisk dysfunksjon - sykdomsutvikling (oppsummert i ordet ‘endotel’) på den andre siden.

 7. Essens av foredraget - 2 • Vi trenger et faglig teori-grunnlag (en ‘filosofi’) i medisinen som integrerer kunnskap om menneskelig erfaring og biografi med kunnskap om kroppslig biologi og fysiologi • Mennesket “er” vitenskapelig sett både biologi og historie... • ... og en slik tankegang må prege måten vi möter pasienter på.

 8. Stikkord “Endotel”: Kroppen i et naturvitenskapelig, reduksjonistisk perspektiv René Descartes (1596-1650) Kroppen som biologisk urverk eller “automaton”, “Kroppsmaskineriet”...

 9. Diagnoser og risikofaktorer som myndigheter og spesialistmiljøer har tilrådd at helsetjenesten aktivt skal lete etter og drøfte med sine pasienter.... Bentetthet og osteoporose (Hormonell erstatning) Hypertensjon Vold i hjemmet? Rusmisbruk? Homo cystein Pre-hypertensjon? Tidlig ultralyd DepresjonAngst Bipolare lidelser Cancer mammae Kolo-Rektal cancer Mikro –CRP? Fibrinogen Kolesterol Alkohol Stenose icarotis arterier Fedme Røyking Diabetes Hurtigtester Fysisk aktivitet Kroniskc obstruktiv lunge lidelse Kardiovaskular risiko profil Syn, grønn stær hørsel Seksuell dysfunksjon MMI Demens Alzheimer Vaksinasjoner/ Influensa Pneumoni STD forebygging Klamydia Genetiske tester? Abdominell aorta aneurysme Kilde:J. Sigurdsson/L.Getz

 10. Hvor stor andel av den norske befolkning har biologiske risiko-faktorer for hjertekar-sykdom som “bör” avdekkes og forbedres? (HUNT-2 Studien)

 11. Én pasient. To leger

 12. En pasient... Jón Ásgeirsson, 45 år, gift med tre barn, jobber som assisterende redaktør i et tidsskrift som har stadig større problemer med å få annonseinntekter. Jón har regnet seg som frisk, men er overvektig. De siste uker har han opplevd økende slapphet og tiltaksløshet. Og de siste to dagene har han “gått ned for telling,” ikke orket å gå på jobben. Ligget mye på sofaen om dagene, kjenner seg utkjørt. Kona er bekymret og sier det må være noe som feiler ham. Jón oppsøker sitt legesenter.

 13. To mulige fastleger Dr H Dr B

 14. Hos Dr B

 15. Jón hos Dr. B J: Vet ikke helt hva jeg skal si. Er så trett og uopplagt. Kort anamneseopptak rettet mot kroppslige symptomer. Dr B: Hvorden er det på jobben? J: En del stress. Klinisk us. Dr. B måler BT, noterer høyde, måler hofte / midjemål, ber Jón gå på vekta. Dr B: “En mann som deg, Jon – stresset, utkjørt og dessuten overvektig – har en betydelig risiko for å utvikle hjertesykdom. Det er noe vi kan kartlegge og satse på å forbygge. Er du interessert i det?” Jón ønsker all relevant informasjon og hjelp. Dr. B sier at uansett, så må Jón slanke seg. Han skriver “Grønn resept” på mosjon og sunn kost. Blodprøver bestilles, Dr B understreker spesielt betydningen av å sjekke lipidene. Dr B fyller ut en røntgenrekvisisjon. Dr B avslutter: Kom igjen til ny time så snart røntgensvaret foreligger.

 16. Jón Ásgeirssons kransarterier 2006

 17. Svaret fra røntgenlegen: “Resymé: En forkalket veggforandring proximalt i LAD, men ikke tegn til signifikant stenose.” “The clinical gaze is not that of an intellectual eye…. It is a gaze of the concrete sensibility, a gaze that travels from body to body, and whose trajectory is situated in the space of sensible manifestation. For the clinic, all truth is sensible truth.” - Michel Foucault: The birth of the clinic

 18. Hva kunne skjedd hvis... Dr H Dr B

 19. La oss först bli litt bedre kjent med Dr H’s måte å tenke på.

 20. Dr H har tro på en mer helhetlig forståelse av et menneskers biologi -- hvor også menneskelige relasjonerog opplevd mening gjöres relevant og begreper som identitet og integritet inngår

 21. Det finnes mye vitenskapelig dokumentasjon allerede...

 22. Sokkeletasjen i vårt hjem i Garðabær, Island Vinteren 2007-8

 23. The important thing in science is not so much to obtain new facts as to discover new ways of thinking about them. - William Bragg, Nobelpristager i fysikk, 1915

 24. Tillit Svik Tilhørighet og næring Ensomhet og forsømmelse Respekt Krenkelse Omsorg Forlatthet Ære og stolthet Vanære, skyld og skam Stikkord ”Eksistens”Eksistensielle leveforutsetninger (i dette ligger mye medisinsk krutt...!) Kilde: Anna Luise Kirkengen, 2005

 25. «Drageløperen» (2003)

 26. Narrativ fra narrare “å fortelle, relatere, forklare" bokstavlig: “å gjöre kjent med" fra latin gnarus “å vite“ (eng: “knowing”, “skilled”) Kort sagt: Beretninger med mening og sammenheng

 27. Psyko-nevro-endokrino-immunologi ‘Narrative områder’ i hjernen Menneskets fortolkning av sin situasjon påvirker hele kroppen • Hjernen • Det autonome nervesystem • Hormonsystemene • Immun-systemet

 28. “Helsens mysterium”: Salutogenese Aaron Antonovsky’s teori “Sense of coherence” (1987) Grunnlaget for helse (salus) ligger i en opplevelse av - - Meaningfulness (at livet er meningsfylt) - Comprehensibility (at tilværelsen er begripelig) - Manageability (håndterbarhet, at utfordringene kan takles) Grunnlaget for en livskraftig biologi og en “bærekraftig” fysiologi?

 29. - Kan man bli kroppslig påvirket (og syk i biologisk forstand) av at livet mangler mening, eller hvis opplevelsen av mening og håndterbarhet bryter sammen? - Ja

 30. På en måte er dette noe “folk flest”, inkludert allmennpraktikere, lenge har hatt visshet om -

 31. “Jeg ser det slik at medisinsk forskning roter rundt nede i dypet av noe som er "avklart" på et mer folkelig nivå - men det må altså utforskes og beskrives vitenskapelig slik at den generelle medisinen både forstår og aksepterer det.” - Professor i allmennmedisin Irene Hetlevik, 2008

 32. Et eksempel ”High levels of unfairness are also associated with the metabolic syndrome [odds ratio (OR)=1.72, 95% CI=1.31-2.25], after adjustment for age and gender. After additional adjustment for employment grade, behavioral risk factors, and other psychosocial factors, the relationship between high unfairness and metabolic syndrome weakened but remained significant (OR=1.37, 95% CI=1.00-1.93).”

 33. La oss se nærmere på en del dokumenterte sammenhenger mellom belastende livserfaringer og biologisk ubalanse i kroppen...

 34. Eksistensielle “eksponeringer” Effekter på biologisk nivå

 35. Et annet eksempel... Kronisk jobbstress fordobler risikoen for metabolsk syndrom

 36. Eksistensielle “eksponeringer” Effekter på biologisk nivå Acute and chronic “stress”... Worklife: “High demand - low control”, “Injustice/Unfairness”, “Effort–reward imbalance”... Social inqualities, Low position in social hierarchy, Humiliation, Discrimination,... Adverse childhood experiences, Household dysfunction, Sexual abuse, Violence... Loss of a child, High burden of care... PTSD, Depression, Anxiety...

 37. Det finnes ikke “psykisk stress” eller “psykiske traumer”...

 38. Et annet eksempel fra litteraturen

 39. JAMA 1999;282:2215-19

 40. Flere mulige biologiske mekanismer, - her er én Kromosomer... Telomerer er beskyttende ender på kromosomene

 41. ”These findings demonstrate that chronic stress is associated with altered T cell function and accelerated immune cell aging as suggested by excessive telomere loss.” J Immunol. 2007

 42. Utfordrende kunnskap - eksempel: Årsaker til iskemisk hjertesykdom Veletablert, “mainstream” kunnskap Ny, utfordrende kunnskap

 43. Årsaker til hjertesykdom Being male Blood pressure Age Smoking Cholesterol ”Stress” “Lifestyle” ”Hostility” Depression Lots of other markers... Body composition ”Psycho-social” markers Biological factors and markers “Social inequalities” “Metabolic syndrome” “Inflammation”

 44. Årsaker til iskemisk hjertesykdom?

 45. Gender Blood pressure Age Smoking Cholesterol “Lifestyle” ”Stress” ”Hostility” Depression Lots of other markers... Body composition ”Psycho-social” markers Biological factors and markers “Social inequalities” Social isolation, Relative poverty “Metabolic syndrome” Poor sleep Delayed stress recovery “Autonomic dysfunction” “Inflammation” High demand - low control, High effort - low reward, Unfairness, Humiliation, Trauma, Violence, Abuse, Neglect, Anger, Fear, Grief, Shame, Caregiving strain En ”verdighetens fysiologi”? En ”avmaktens patofysiologi”? Fetal life, Epigenetics Acute/Chronic stress Allostatic load Psychoneuroimmunology

 46. En ”verdighetens fysiologi”? En ”avmaktens patofysiologi”? ”Power, then, is key.”- Michael Marmot Professor Sir Michael Marmot, leder for Whitehall II-studien, Se f.eks. Lancet 9 Des 2006 Begrepene makt og avmakt er nøkler til å forstå sammen-hengene mellom livsvilkår, biologi og sykdomsutvikling

 47. “En av de viktigste forebyggende strategier i samfunnet er å trygge at alle barn vokser opp i nærvær av ansvarlige voksne” - Norsk Forening for Allmennmedisin, Strategidokument 2007-8

 48. The Adverse Childhood Experience study(ACE) Kaiser Permanente California/CDC Atlanta • Abuse: emotional or physical • Contact sexual abuse • Mother treated violently • Household member alcoholic or drug user • Household member imprisoned • Household member chronically depressed, suicidal, mentally ill, in psychiatric hospital • Divorce/ not raised by both biological parents • Neglect: physical, emotional “ACE score”: the number of reported factors per individual (score 0-8)

 49. ACE Studien viser en dose-respons-sammenheng mellom negative barndomserfaringer og framtidig sykdomsrisiko Antall sykdoms-diagnoser