Download
studenckie poradnie prawne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studenckie Poradnie Prawne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studenckie Poradnie Prawne

Studenckie Poradnie Prawne

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Studenckie Poradnie Prawne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studenckie Poradnie Prawne Podsumowanie działalności za rok akademicki 2008/2009

 2. Gdańsk Olsztyn Szczecin Białystok Toruń Rok akademicki 2007/2008 i 2008/2009 25 poradni w 15 miastach Poznań Warszawa Słubice Łódź Wrocław Lublin Opole Rok akademicki 2004/2005 21 poradni w 15 miastach Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Katowice Rok akademicki 2005/2006 23 poradnie w 15 miastach Rok akademicki 2003/2004 17 poradni w 14 miastach Kraków Rzeszów Olsztyn Olsztyn Olsztyn Szczecin Szczecin Szczecin Szczecin Białystok Białystok Białystok Białystok Toruń Toruń Toruń Toruń Rok akademicki 2006/2007 24 poradnie w 15 miastach Poznań Poznań Poznań Poznań Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Słubice Słubice Słubice Słubice Łódź Łódź Łódź Łódź Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Lublin Lublin Lublin Lublin Opole Opole Opole Opole Katowice Katowice Katowice Katowice Kraków Rzeszów Kraków Kraków Kraków Rzeszów Rzeszów Rzeszów Poradnie w Polsce 2003-2009

 3. Poradnie w Polsce Białystok - Uniwersytet w Białymstoku Białystok - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Gdańsk - Uniwersytet Gdański Katowice - Uniwersytet Śląski Kraków - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków - Uniwersytet Jagielloński Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie Łódź - Uniwersytet Łódzki Olsztyn - Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Opole - Uniwersytet Opolski Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski Słubice - Collegium Polonicum Szczecin - Uniwersytet Szczeciński Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Warszawa - Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Warszawa - Fundacja Academia Iuris Warszawa - Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego Warszawa - Uniwersytet Warszawski Warszawa - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław - Uniwersytet Wrocławski

 4. Poradnie spełniające standardy • Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku • Studencka Poradnia Prawna w Katowicach • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) • Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu • Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach • Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie • Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu • Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (Akademia Leona Koźmińskiego) • Klinika Prawa w Warszawie (EWSPiA) • Fundacja Academia Iuris w Warszawie • Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW) • Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSHiP im. R. Łazarskiego) • Studenckie Biuro Porad Prawnych w Warszawie (WSZiP im. H. Chodkowskiej) • Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu

 5. Rok akademicki 2008/2009 działalności poradni w liczbach • 11 075 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2008 do czerwca 2009; • najwięcej – 2344 spraw przyjęła Fundacja Academia Iuris w Warszawie; • najmniej – 20 Studencka Poradnia Prawa Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; • najczęściej – w 25 proc. przypadków (2769 spraw) klienci zgłaszali się do poradni o pomoc w sprawach cywilnych; • w poradniach działało 1661 studentów i 216 pracowników dydaktycznych; • jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 studentami; • na jednego studenta przypadało średnio 7 spraw.

 6. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim… … liczba spraw wzrosła o 4,5 proc., … wzrost spraw dotyczył przede wszystkim porad z zakresu prawa finansowego (o 66 proc.), kontaktów ze służbą zdrowia (o 27 proc.) oraz prawa rodzinnego i prawa i postępowania administracyjnego (każde o 10 proc.), … liczba studentów zwiększyła się o 23 proc., … personel naukowy jest liczniejszy o 3 proc.

 7. W porównaniu z poprzednimi latami… studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 8. Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie? Łącznie: 11 075

 9. Ilu studentów działało w poradniach? Łącznie: 1 661

 10. Ilu pracowników naukowych działało w poradniach? Łącznie: 216

 11. Rodzaje spraw rozpatrywanych przez poradnie • Karne (tymczasowo aresztowani, wykroczenia); • Ogólne z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań i rzeczowego); • Rodzinne (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa itp.); • Spadkowe; • Związane z pracą, ubezpieczeniami społecznymi i bezrobociem; • Związane ze świadczeniami z pomocy społecznej; • Dotyczące prawa i postępowania administracyjnego; • Z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego (w tym: eksmisje, sprawy bezdomnych); • Z dziedziny prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty itp.); • Związane z przemocą wobec kobiet; • Z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców; • Związane z prawami osób niepełnosprawnych; • Dotyczące kontaktów ze służbą zdrowia (w tym błędy w sztuce itp.); • Z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym (NGO – szeroko rozumiana pomoc ekspercka i poradnicza); • inne.

 12. Podział spraw ze względu na rodzaje Łącznie 2007/2008: 10 597 Łącznie 2008/2009: 11 075

 13. Sprawy karne • Przykładowe sprawy: • sporządzanie pism w zakresie postępowania karnego (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, wydanie wyroku łącznego); • środki zapobiegawcze (warunki, uchylenie); • wykonywanie kary (odroczenia, zwolnienia, przerwy, zawieszenia, przeniesienie do innego zakładu karnego, widzenia, cenzura korespondencji osadzonych), pomoc postpenitencjarna; • wykładnia przepisów prawa karnego; • przygotowanie linii obrony dla klienta poradni; • uprawnienia policji, doprowadzenie do izby wytrzeźwień; • dopuszczalność wniosków osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; • zagadnienia możliwości wykonywania kary w RP po skazaniu w innym państwie UE. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 14. Sprawy z zakresu ogólnej problematyki prawa cywilnego • Przykładowe sprawy: • umowy cywilnoprawne - analizy umów zawieranych przez klientów poradni, sporządzanie, treść i wykonanie, prawa i obowiązki stron, wady oświadczeń woli, niewykonanie i nienależyte wykonanie określonych umów, odstąpienia od umowy; • pisma procesowe, w tym na temat kosztów sądowych (wysokość, zwolnienia); • terminy w postępowaniu cywilnym; • odszkodowania i zadośćuczynienia; • immisje; • nieruchomości (np. służebności, ochrona posiadania, postępowania wieczystoksięgowe); • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (egzekucje komornicze); • przedawnienia; • upadłość konsumencka. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 15. Sprawy rodzinne • Przykładowe sprawy: • rozwodowe i dotyczące separacji (przede wszystkim pozwy w tym zakresie oraz małżeńskie zagadnienia majątkowe po ustaniu małżeństwa); • ubezwłasnowolnienia; • ustanowienie, ograniczenie i pozbawianie władzy rodzicielskiej; • ustalanie lub zaprzeczania ojcostwa; • tematyka przysposobienia, opieki i kurateli (w tym także w odniesieniu do cudzoziemców); • alimentacja (przesłanki, ustalanie, podwyższanie, obniżanie, zaliczki alimentacyjne). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 16. Sprawy spadkowe • Przykładowe sprawy: • doradztwo w sporządzaniu testamentów; • zasady dziedziczenia ustawowego (w szczególności kwestie zachowku) oraz testamentowego (otwarcie, odrzucenie, unieważnienie testamentu); • określenie osób uprawnionych do nabycia spadku (w tym zagadnienie osób niegodnych); • wydziedziczenia; • zakres majątku wchodzącego w skład masy spadkowej, kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe, wycena majątku spadkowego; • zabezpieczenie przed długami spadkowymi; • postępowania spadkowe (przyjęcie, odrzucenie, zrzeczenie się spadku, wnioski o stwierdzenie nabycia, dział spadku, zbycie udziałów). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 17. Sprawy związane z pracą i bezrobociem • Przykładowe sprawy: • zawieranie umów o pracę (ustalanie istnienia stosunku pracy); • spory między pracownikiem a pracodawcą (pozew o zapłatę wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenia); • świadczenia pracownicze (praca w godzinach nadliczbowych, premie, dodatki, nagrody i odprawy, wypadek w czasie delegacji); • uprawnienia osób skierowanych do wykonywania pracy z zakładu karnego; • świadczenia pracownicze dla Polaków wykonujących zatrudnienie w krajach UE; • emerytury i renty (podstawy uzyskania uprawnień, świadczenia górnicze i wyjątkowe, przeliczenie emerytur); • relacje z ZUS i Urzędem Pracy; • mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 18. Sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej • Przykładowe sprawy: • zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej; • nabywanie praw do rent socjalnych; • kontakty klientów poradni z ośrodkami pomocy społecznej w tym odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłków i rent; • kwestie zasiłków oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych; • ośrodki pomocy społecznej - zasady uzyskanie miejsca, zwolnienie z opłat za pobyt. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 19. Sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego • Przykładowe sprawy: • decyzje administracyjne (podstawy wydawania, zasady zaskarżania, odwołania do organów wyższej instancji, WSA, SKO, kasacje do NSA); • postępowania administracyjne (prawa stron, koszty, skargi na bezczynność) i egzekucyjne w administracji; • ewidencja ludności i sprawy meldunkowe; • zagospodarowanie przestrzenne (warunki, wywłaszczenia i związane z tym odszkodowania); • pozwolenia, zezwolenia i licencje (m.in. prowadzenie usług taksówkarskich, handel uliczny, broń); • prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie; • uprawnienia kontrolera biletów. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 20. Sprawy z zakresu prawa lokalowego i spółdzielczego • Przykładowe sprawy: • eksmisje (podstawy, koszty, wstrzymanie, uprawnienia prawowitych lokatorów); • lokale zastępcze, socjalne, komunalne, służbowe i zakładowe (zakres osób uprawnionych do ich otrzymania, koszty, rozliczenia); • przekształcenia uprawnień do lokalu; • spółdzielnie mieszkaniowe (wysokość zaległości w opłatach, waloryzacja wkładu); • relacje pomiędzy członkami a władzami spółdzielni (unieważnienie uchwał zarządu). Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 21. Sprawy finansowe • Przykładowe sprawy: • ogólne podatkowe, w tym: obowiązki podatników, powstanie obowiązku podatkowego, uprawnienia do ulg, nadpłaty, zwrot nienależnie zapłaconych kwot i zagadnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe; • opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania zatrudnienia za granicą; • finansowe zabezpieczenia nieruchomości (deklaracja wekslowa a weksel in blanco, przewłaszczenie na zabezpieczenie); • naliczenie odsetek karnych przez bank w związku z przekroczeniem limitu debetowego. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 22. Sprawy związane z przemocą wobec kobiet • Przykładowe sprawy: • przemoc fizyczna i psychiczna; • znęcanie się nad członkami rodziny; • informacje na temat instytucji służących pomocą. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 23. Sprawy związane z prawami uchodźców i cudzoziemców • Przykładowe sprawy: • formy ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium Polski (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany); • tytuły prawne do pobytu w Polsce (zgoda na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda na osiedlenie się, zgoda na pobyt rezydenta długoterminowego WE); • nadanie obywatelstwa polskiego; • prawa cudzoziemców w czasie ich pobytu w Polsce (łączenie rodzin, nabywanie nieruchomości); • ochrona prześladowanego dziecka z powodu faktu, że jego ojczymem jest obywatel Niemiec. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 24. Sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych • Przykładowe sprawy: • zmiana stopnia niepełnosprawności; • odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; • możliwość uzyskania mieszkania położonego na niższej kondygnacji; • warunki uzyskania karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 25. Sprawy związane ze służbą zdrowia • Przykładowe sprawy: • odpowiedzialność lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej – zagadnienia odszkodowawcze; • relacje klientów poradni z Narodowym Funduszem Zdrowia; • reklamacje usług medycznych; • więzienna służba zdrowia; • prawne aspekty eksperymentu medycznego. Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 26. Sprawy związane z pomocą organizacjom pozarządowym (NGO) • Przykładowe sprawy: • Pomoc organizacjom: • Stowarzyszenie „Meritum” • Stowarzyszenie Energoterapeutów; • Polski Związek Działkowców im. Demeter; • Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „Neptun”. • Pomoc ze strony poradni polega przede wszystkim na wyjaśnianiu zasad działalności organizacji pozarządowych czy też możliwości ich udziału w postępowaniach jako strona społeczna.

 27. Sprawy inne • Przykładowe sprawy: • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; • skargi konstytucyjne; • występowanie studentów poradni jako kuratorów w postępowaniach; • prawo kanoniczne („kościelne” unieważnienie małżeństwa); • założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, także na terenie państw członkowskich UE; • tłumaczenie na język polski zagranicznych pism sądowych i dokumentów urzędowych; • prawo autorskie (możliwość wykorzystania filmu „Pasja” w czasie uroczystości religijnej); • prawo prasowe (zagadnienia sprostowania i odszkodowań); • odpowiedzialność dyscyplinarna prawników; Podział spraw ze względu na płeć klientów (dane za rok akademicki 2007/2008

 28. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) Spraw łącznie: 467 Studentów: 62 Opiekunów: 11 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • organizacja spotkania inicjującego działalność kliniki; • kontynuacja współpracy z policją MOPS i POPR w Białymstoku; • zorganizowanie kolejnych dwóch edycji Centrum Praktyk Sądowych; • wizyta gości z Innowacyjnego Centrum Edukacji Prawnej (poradni prawnej) działającego na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie – podpisanie rocznej umowy o współpracy; • spotkanie z Rzecznikiem Ubezpieczonych – nawiązanie współpracy; • działalność wewnętrzna (szkolenia techniczne, historyczne oraz z zakresu udzielania porad, w tym metod interaktywnych, wyjazd integracyjny).

 29. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku) 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 30. Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) Spraw łącznie: 156 Studentów: 29 Opiekunów: 9 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • promocja poradni w mediach; • współpraca z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz KW Policji; • udział w projekcie Street Law w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych; • stworzenie nowej strony internetowej www.cia.wsap.edu.pl; • przygotowanie tomu Prawo administracyjne w serii Biblioteka Poradni Prawnych; • przyjęcie gości zagranicznych z poradni działających na Białorusi, Rosji i Ukrainie.

 31. Centrum Informacji Administracyjnej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku) 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 32. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku Spraw łącznie: 323 Studentów: 52 Opiekunów: 8 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • realizacja projektu Street Law we współpracy z V LO w Gdańsku, nawiązanie współpracy z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi; • współpraca z MOPS w Sopocie (gdzie udzielane są porady prawne); • szkolenia psychologiczne (m.in. dzięki nawiązaniu współpracy z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Nauk Społecznych UG; • powołanie zespołów obrończych do występowania w imieniu studentów w postępowaniach dyscyplinarnych przed władzami uniwersytetu; • promocja działalności poradni m.in. w trakcie dnia otwartego biura RPO.

 33. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 34. Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach Spraw łącznie: 529 Studentów: 96 Opiekunów: 7 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • organizacja konferencji Pomoc ofiarom przestępstw wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

 35. Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe w Katowicach 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 36. Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie Spraw łącznie: 20 Studentów: 12 Opiekunów: 5

 37. Poradnia Prawa Medycznego w Krakowie 2005-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 38. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie Spraw łącznie: 1011 Studentów: 47 Opiekunów: 16 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • poradnia została laureatem dwóch konkursów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na treść informatorów dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstw oraz na temat obowiązków obywatela w sądzie i prokuraturze; • przyjęcie kuratel w 139 sprawach; • kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Miękini.

 39. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 40. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) Spraw łącznie: 311 Studentów: 48 Opiekunów: 4 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • organizacja szkolenia z zakresu praktycznych aspektów udzielania porad prawnych; • podjęcie współpracy z Aresztem Śledczym w Lublinie; • przyjmowanie porad poza siedzibą poradni – kontakty z kancelariami parafialnymi i w ośrodku dla uchodźców; • zaangażowanie w inicjatywy związane z pomocą prawną dla uchodźców, m.in. realizacja projektu Prawnicy dla Cudzoziemców.

 41. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 42. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) Spraw łącznie: 152 Studentów: 31 Opiekunów: 7 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • uczestniczenie w Akademii Praw Człowieka – inicjatywie zorganizowanej dla lubelskich licealistów; • wzięcie udziału w seminarium dotyczącym nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego zorganizowanym przez Lubelski Ośrodek Samopomocy.

 43. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 44. Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi Spraw łącznie: 380 Studentów: 58 Opiekunów: 9 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • studenci kliniki rozpoczęli pełnienie funkcji kuratorów spadków lub kuratorów absentis; • zgoda Rady Wydziału na wprowadzenie do programu nauczania ćwiczeń z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów z klientami; • rozwój współpracy ze środowiskiem prawniczym; • wizyta Rzecznika Praw Dziecka; • przeprowadzenie zajęć w formie moot court w trakcie IX Dni Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi.

 45. Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi 2003-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2003-2009 Liczba spraw w latach 2003-2009

 46. Studencka Poradnia Prawnaw Olsztynie (UW-M) Spraw łącznie: 335 Studentów: 50 Opiekunów: 11 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • zorganizowanie XI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych; • podjęcie współpracy ze starostwami powiatowymi województwa warmińsko-mazurskiego (utworzenie oddziałów poradni w: Braniewie, Ełku, Iławie, Kętrzynie, Nidzicy, Olecku, Olsztynie i Ostródzie).

 47. Studencka Poradnia Prawna w Olsztynie (UW-M) 2004-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2009 Liczba spraw w latach 2004-2009

 48. SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” w Olsztynie Spraw łącznie: 236 Studentów: 4 Opiekunów: 6

 49. SPP przy Akademickim Stowarzyszeniu Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa” w Olsztynie 2004-2009 studenci opiekunowie Liczba studentów i personelu naukowego w latach 2004-2009 Liczba spraw w latach 2004-2009

 50. Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona Fides” w Opolu Spraw łącznie: 191 Studentów: 265 Opiekunów: 8 • Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy poradni: • uzyskanie kolejnej dotacji na działalność z Urzędu Miasta Opola; • zorganizowanie konferencji Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowej ludności po wejściu Polski do UE; • stworzenie punktu zamiejscowego we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Brzegu; • szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów pracy z klientami poradni.