1 / 10

KTÜ -SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KTÜ -SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ ( Yapılanma aşamasında ). Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERÜZ Dekan Yrd. Deniz Bilimleri Kampüsü - Sürmene. Deniz Bilimleri Teknoloji Enstitüsü Kampüsü - Trabzon. ARAŞTIRMA LABARATUVARLARI.

rupert
Télécharger la présentation

KTÜ -SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KTÜ -SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ ( Yapılanma aşamasında) Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERÜZ Dekan Yrd.

  2. Deniz Bilimleri Kampüsü- Sürmene Deniz Bilimleri Teknoloji Enstitüsü Kampüsü- Trabzon

  3. ARAŞTIRMA LABARATUVARLARI • Mikrobiyoloji Laboratuarı (2 uzman ) • Genetik Laboratuarı ( 2 uzman) • Moleküler Biyoloji Laboratuarı (3 uzman) • Balık Hastalıkları Laboratuarı ( 2 uzman) • Toksikoloji Laboratuarı ( 2 uzman) • Kimyasal Oşinografi- Kirlilik Lab. ( 2 uzman) • Temel Oşinografi lab. ( 3 uzman) • Biyolojik Oşinog. Lab ( 3 uzman) • Plankton Kültürü Laboratuarı (2 uzman) • Mikroskop Laboratuarı ( 3 uzman) • Av Araçları Hazırlama ve Geliştirme Laboratuarı ( 4 uzman) • Su Ürünleri İşleme Ünitesi ( 2 uzman) • Aquakültür araştırma lab ve tesisleri ( 2 uzman)

  4. KTÜ RV/DENAR-1 ARAŞTIRMA GEMİSİ • 2014 YILI BAŞINDA, KLASLI BİR GEMİ OLARAK TÜRK VE ULUSLAR ARASI SULARDA ( A2 bölgesinde) SEFERE HAZIR OLACAK

  5. Gemi kapalı mekanlar • 18 yatak kapasitesi ( 8 personel- 10 araştırmacı) • Islak laboratuvar • Kuru laboratuvar • Veri işleme odası • İhtiyaca göre kullanıma alınacak konteyner lab.

  6. Gemi Makineleri • 2x550BG ana makine • 2x 100Kv jeneratör • 75 Kv baş pervane • Full otomasyon kontrol sitemi. • Gerekli tüm seyir sitemleri

  7. GEMİ EKİPMANLARI • 10m Kreyn vinç, • Irgat sistemine sahip A-frame • Oşinografik ırgat • 3 tonluk- 1cm X500m kapasiteli trol ve çok amaçlı hidrolik ırgat.

  8. OŞİNOGRAFİK CİHAZLAR • Elektro manyetik Meteoroloji istasyonu • CTD • Turbiditimetre, • Flourimetre • Dopler Akıntı Metre • 3-Ekosonuder, • Orange peel- Core sediment örnekleme sistemleri • Rosette sampler- 12 li örnekleme sitemi • Steril örnekleme sistemi • Par- irradyans ışık ölçüm sitemleri • Sediment trap- askıda katı madde örnekleme sitemleri • Sığ su batimetrik ölçüm sitemi • Side scan sonar • ………

  9. TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM Coşkun ERÜZ Dekan Yard.

More Related