1 / 12

Obvodová nervová soustava

Obvodová nervová soustava. Martina Kadlecová. Obvodová nervová soustava. nervy spojující CNS s ostatními částmi těla jednotlivé axony obaleny endoneurinem sdružují se do svazečků, obaleno perineurinem větší počet svazečků – nerv, obalen epineurinem vazivo-mechanická ochrana nervu

sandra_john
Télécharger la présentation

Obvodová nervová soustava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Obvodová nervová soustava Martina Kadlecová

  2. Obvodová nervová soustava • nervy spojující CNS s ostatními částmi těla • jednotlivé axony obaleny endoneurinem • sdružují se do svazečků, obaleno perineurinem • větší počet svazečků – nerv, obalen epineurinem • vazivo-mechanická ochrana nervu • somatická nervová soustava: nervy míšní a mozkové • vegetativní nervová soustava (= autonomní)

  3. Dělení nervů ONS Podle vstupu/výstupu • mozkové • míšní Podle směru vedení vzruchu • dostředivé nervy (aferentní, centripetální), - sensorické, speciální smysly - senzitivní, všeobecné smysly • odstředivé nervy (eferentní, centrfugální) - hybné - vegetativní, hladké svalstvo, myokard, žlázy • smíšené nervy

  4. Somatická nervová soustava Mozkové nervy (hlavové) • 12 párů • smíšené (3), dostředivé (3) nebo odstředivé (6) • vystupují jádra hlavových nervů (mozkový kmen) Míšní nervy • 31 párů • smíšené • v páteřním kanálu dělení na dorzální kořeny míšní (dostředivá vlákna) a ventrální (odstředivá vlákna) • míšní nerv (spojení dorzálních a ventrálních kořenů) • míšní segmenty (31 párů)

  5. Vegetativní nervová soustava • řídí činnost vnitřních orgánů, srdce a žláz nezávisle na vůli Centrální složka • mícha → retikulární formace mozkového kmene → hypotalamus → neokortex Periferní složka • sympatické nervy • parasympatické nervy (obvykle převažuje u každého orgánu jeden z nich, ale všude jsou oba – funkční rovnováha) - koordinace: mícha, prodloužená mícha, hypotalamus

  6. podpora katabolických pochodů povzbuzení srdeční činnosti, zrychluje tep, rozšiřuje zornice… aktivace při přípravě organismu na zvýšený výdej energie mediátory: adrenalin, neoadrenalin sympatický kmen – uzliny podél páteře podpora anabolických dějů, protichůdné působení sympatiku (zpomalení srdeční činnosti atp.) aktivace v době odpočinku a hromadění zásob mediátor: acetylcholin vystupuje z mozku a křížové míchy parasympatické uzliny – blízko inervovaných orgánů Sympatikus X Parasympatikus

  7. Nervová činnost - reflex • Základní jednotkou je reflex • Reflexní oblouk (receptor, dostředivá nervová dráha, centrum, odstředivá nervová dráha, efektor) • Nepodmíněné reflexy (vrozené) – vždy po stejné dráze, po celý život, na stejný podnět stejná reakce • Podmíněné reflexy (získané) – umožňují adaptaci na měnící se podmínky, dočasná nervová spojení, na stejný podnět i různé reakce, individuální, vznikají i zanikají během života, vznikají na základě spojení podmíněného podnětu s nepodmíněným reflexem

  8. Nervová činnost – nižší, vyšší Nižší nervová činnost • Prostřednictvím nepodmíněných reflexů • U nižších organismů stereotypní, u vyšších (např. savci) mohou být variabilní /zkušensoti…/ • Motivace (pocit hladu) → vyhledávání (stav neklidu, ignorace většiny ostatních podnětů)→podnětová situace (spatření kořisti)→ uvolnění spouštěcího mechanismu (je kořist dostatečně blízko?)→ konečné chování (útok na kořist) • Typy instinktů: existenční, rozmnožovací, orientační, teritoriální, sociální Vyšší nervová činnost • Prostřednictvím podmíněných reflexů • Paměť, učení

  9. Signální soustavy I.Signální soustava • Signály se vytváří pomocí smyslových vjemů • Reakce na aktuální situace • U vyšších živočichů a u člověka • Základ konkrétního myšlení II. Signální soustava • Jen člověk • Signály mohou být i abstraktní podněty (mluvené slovo, písmo)

  10. Spánek a bdění • Bdění – aktivní fáze, přijímání a zpracovávání informací, komunikace • Spánek – útlum větší části mozku, odpočinek neuronů, ochran mozku před přetížením, převládá paramyspatikus • Klidový spánek – non REM – spí mozková kůra, 90 minut, 4 - 5x se opakuje • Paradoxní spánek – REM – spí podkoží a mozkový kmen, třídění a ukládání informací, sny, 20 až 30 minut • Hypnóza, narkotický spánek

More Related