Download
hvorfor er du medlem av rotary n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvorfor er du medlem av Rotary ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvorfor er du medlem av Rotary ?

Hvorfor er du medlem av Rotary ?

218 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvorfor er du medlem av Rotary ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvorfor er du medlem av Rotary ? Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 2. Felles verdigrunnlag gir trygghet på hverandre. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 3. Rotarys motto: ” Service above self ” (Å gagne andre) Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 4. Rotarys formål: Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til: Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 5. Rotarys formål: • Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 6. Rotarys formål: • Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 7. Rotarys formål: • Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 8. Rotarys formål: • Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdens-omspennende fellesskap av personer fra forskjellig yrker forenet i idealet om å gagne andre. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 9. Rotarys yrkeskodeks : • Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre. • Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet. • Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 10. Rotarys yrkeskodeks: • Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessige forbindelser med. • Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. • Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 11. Rotarys yrkeskodeks: • Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet. • Jeg verken ber om eller gir fordel til en rotarianer som jeg ikke ville gitt andre i yrkesmessig sammenheng. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 12. være Rotaryoppgaveri samsvar med Rotarys verdigrunnlag Innholdet i klubben skal Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 13. Målsettingsområder Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- prosjekter Distrikts- programmer Klubbens mål og planer Føringer fra distriktet Årets RI motto - ”Lead the way” Årets RI - motto ”Gå foran med et godt eksempel” Rotarys verdier Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 14. Klubbens nye komité-struktur* Administrasjon Administrasjon Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer *Andre komiteer opprettes etter behov Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 15. Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Nye komitéstrukturer for klubb og distrikt Guvernør- assistent Adiministrasjon Styre Medlems- utvikling Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje Distrikt

 16. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 17. Styret: President: Terje Ilje Visepresident: Idar Fagerli Past President: Harald Paulsson Sekretær: Knut Gysler Kasserer: Tron Sæter Klubbråd: Styret + komiteeledere. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 18. Medlemsutvikling og rekruttering Programansvar: Yrke Komiteleder: Jostein Ski Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 19. Medlemsutvikling og rekruttering Prosjekt : Nye medlemmer Gjermund Tveito Arnold Risa Inger Lise Kollungstad ”Sammen med hele komiteen sørge for at klubben i løpet av Rotaryåret øker sitt medlemmsantall med 2 medlemmer, og at nye medlemmer prioriteres innenfor -flere kvinner -nye yrkesklassifikasjoner - yngre medlemmer.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 20. Medlemsutvikling og rekruttering Prosjekt: Nye vedtekter Finn Edvardsen Stein Guldbakke ”Sammen med hele komiteen sørge for å utarbeide et nytt forslag til vedtekter for Oppegård Rotaryklubb i samsvar med de retningslinjer som er utarbeidet av Distriktet i tilknytning til den nye organisasjonsmodell for Rotaryklubber.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 21. Medlemsutvikling og rekruttering Prosjekt : Miljø- og klubbarrangementer Yngve Jacobsen Helge Størkersen Severin Sirnes Tor Fugelseth Toralf Augestad Thor Henning Hansen Sanjay Duggal ”Sammen med hele komiteen sørge for å organisere og gjennomføre interne miljøtiltak på våre møter samt arrangere våre tradisjonelle fester og fellesarrangement.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 22. Opplæring og kommunikasjon Programansvar: Opplæring og media Komiteleder: Hans Arvid Rønning Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 23. Opplæring og kommunikasjon Prosjekt : Rotaryskolen Kjell Kvernaas Bjørn Dufseth ”Sammen med hele komiteen sørge for å gi opplæring og informasjon generelt om Rotary til alle medlemmer og spesielt til nye medlemmer.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 24. Opplæring og kommunikasjon Prosjekt: Web- og samfunnskontakt Marit Fjestad Nilsen Ole Endresen ” Sammen med komiteen sørge for å oppdatere våre hjemmesider en gang hvert halvår, samt gi informasjon til medlemmene hvordan og hvor man finner aktuell informasjon om Oppegård Rotary og Rotary generelt. Komme med forslag til bedre utnyttelse av elektronisk kommunikasjon for klubben. Informere media om prosjekter og tiltak som bør ha samfunnsmessig interesse.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 25. Opplæring og kommunikasjon Prosjekt : Klubbprogram Fredrik Muller Tom Dale Andersen Ivar Sivertsen ”Sammen med hele komiteen sørge for å utarbeide programforslag for hvert kvartal i samarbeid med alle komiteer og styret. Sørge for utsendelse av program til alle medlemmer og aktuelle naboklubber.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 26. Rotary Foundation Programansvar: Rotary Foundation Komiteleder: Tor Willy Johansen Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 27. Rotary Foundation Prosjekt: Informasjon og støtte til RF. Tom Knoff Gunnar Wangen Håkon Andreassen ”Sammen med hele komiteen sørge for å gi generell informasjon til medlemmene om hvordan Rotary Foundation fungerer, og sørge for finansiering av de forpliktelser klubben har overfor Rotary Foundation og internasjonale Rotaryprosjekter som klubben engasjerer seg i.” (årets inntekter fra jazzkonserten) Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 28. Rotary Foundation Prosjekt: Støtte fra RF til våre prosjekter. Bibbi Neergaard Arve Gevoll ”Sammen med hele komiteen sørge for å undersøke de muligheter som finnes for generell støtte fra Rotary Foundation til våre prosjekter og de betingelser som må oppfylles.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 29. Rotary Foundation Prosjekt: Paul Harris Fellow. Bjørn Kristiansen Knut Pedersen ”Sammen med hele komiteen sørge for å undersøke hvor mange Paul Harris Fellow klubben kan dele ut dette året. Finne fram til forslag og sørge for godkjenning for utdeling av minst en Paul Harris Fellow i hvert halvår.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 30. Samfunnsprosjekter Programansvar: Samfunn Komiteleder: Olav Klungreseth Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 31. Samfunnsprosjekter Prosjekt: Intercity- møte og bokmesse. Bård Bergsjø Per Nevdal ”Sammen med hele komiteen sørge for å arrangere og gjennomføre et intercitymøte. (I Kolben vedr. Bondeviks Fredsenter ?) Være klubbens kontakt i forbindelse med den felles bokmessen som arrangeres av Kolbotn Rotaryklubb.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 32. Samfunnsprosjekter Prosjekt: Jazzkonsert - Mangolia. Arne Tornås Jørn Anders Arnesen Bente Elisabeth Foss ”Sammen med hele komiteen sørge for å arrangere og gjennomføre den tradisjonsrike jazzkonsert med Mangolia i Kolben. Inntektene i år tenkes til et internasjonalt Rotaryprosjekt der vi også kan motta betydelig støtte gjennom Rotary Foundation. (Rent vann ?) Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 33. Samfunnsprosjekter Prosjekt: Greverud kveld. Ola Wæhre Pål Gunnar Wangen Knut Lie ”Sammen med hele komiteen sørge for å arrangere og gjennomføre den tradisjonsrike hyggekveld på Greverud sykehjem” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 34. Samfunnsprosjekter Prosjekt: Natteravn. Christian Lund Tori Lundeby ”Sammen med hele komiteen sørge for å være kontaktpersoner og formidle Oppegård Rotaryklubbs deltagelse i kommunens tradisjonsrike natteravnprosjekt.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 35. Distriktsprogrammer Programansvar: Internasjonalt Komiteleder: Kristin Juul Tonga (YEO) Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 36. Distriktsprogrammer Prosjekt: RYLA Knut Ness Torleif Lundeby ”Sammen med hele komiteen sørge for å finne fram til 2 ungdommer (18-20 år) som har lyst til å delta på Rotarys lederopplæringsseminar for ungdom” Sørge for påmelding og at deltagerne kommer på et klubbmøte og forteller om sin opplevelse.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 37. Distriktsprogrammer Prosjekt: Rotaract, Ungt Entreprenørskap, Camps, GSE, Handicamp Terje Stokker Bjørn Engebretsen ”Sammen med hele komiteen sørge for kontakt med Distriktets programmer for ungdom. Invitere den lokale representant som Oppegård Rotary har støttet til internasjonalt Ungt Entreprenørskapsseminar. Finne fram til kandidater som kan foreslås for GSM utreise. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 38. Distriktsprogrammer Prosjekt: Internasjonal Rotary tur Arnfinn Kalleberg Per Erik Johansen ”Sammen med hele komiteen sørge for å finne fram til forslag og arrangere og gjennomføre en tur for Oppegård Rotarys medlemmer til et land i Europa i løpet av våren 2007.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 39. Verdenspresident William B. Boyd i Rotary Internasjonal har for sitt Rotaryår 2006-2007 valgt motto:”Lead the Way.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

 40. Jeg vil starte hvert Rotarymøte med å tenne et lys for:- fred og- vennskapJeg vil derfor for dette Rotaryåret ha motto:”Skap fred og vennskap gjennom Rotary” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje