1 / 13

KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH

KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH. KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH. Hijrah I ke Habsyi , pada tahun ke-5 setelah kenabian . Ini dilakukan selain untuk menghindari kekejaman kafir Quraisy juga untuk dakwah Islam.

selma
Télécharger la présentation

KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH

 2. KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH • Hijrah I keHabsyi, padatahun ke-5 setelahkenabian. InidilakukanselainuntukmenghindarikekejamankafirQuraisyjugauntukdakwah Islam. • Hijrah II keYasrib/Madinah, padatahun 622 M. peristiwainididahuluidenganadanya: • PerjanjianAqabah Ipadatahun 621 M • PerjanjianAqobah IIpadatahun 622 M

 3. MadinahSebelumKedatangan Islam Penduduknyaterdiridariduagolonganbesar yang seringbertikaidanberperang, yaitu: • GolonganbangsaYahudi yang terdiridari: • BaniQainuqa • BaniQuraizah • BaniNazir • Golonganbangsa Arab yang terdiridari: • Suku Aus • SukuKhazraj

 4. Usaha-usaha yang dilakukanRasulullah saw diMadinah • MendirikanMasjid • MempersaudarakanKaumMuhajirindanAnshor • Cara inidilakukannabiuntukmengokohkanpersatuanUmat Islam diMadinah. • Persaudaraaninididasarkanataspersaudaraanseagamadanbukanatasdasarkesukuan • Sebagaicontoh, NabimempersaudarakanHamzah bin Abdul MuthalibdenganZaidbekasbudaknya, Abu BakarbersaudaradenganKharija bin Zaid, danUmar bin Khattabbersaudaradengan ‘Itban bin Malik Al-Khazraji • KaumMuhajirinkemudianbanyak yang menjadipedagangdanpetani. Di antaranya Abdurrahman bin Auf menjadipedagang, sedangkanUmar bin Khottobdan Ali bin AbiTholibmenjadipetani

 5. MembuatPerjanjiandamaiantaraKaumMuslimindanKaumYahudi, yang disebutPiagamMadinahyang isinyaantara lain: • Kaum Muslim danYahudiakanhidupberdampingandanbebasmenjalankanagamanyamasing-masing • Apabilasalahsatupihakdiperangimusuh, maka yang lain wajibmembantu • Apabilaterjadiperselisihanantarakeduanya, penyelesaiandiserahkankepadaNabi Muhammad SAW selakupemimpintertinggidiMadinah • DalamPiagamMadinahtersebutterdapatbeberapaasas, yaitu: asaskebebasanberagama, asaspersamaan, asaskeadilan, asasperdamaiandanasasmusyawarah

 6. MeletakkanDasar-dasarPemerintahan, EkonomidanKemasyarakatan • Dalambidangpemerintahanditerapkanprinsipmusyawarah, yaitudalammemutuskanmasalahharusbermusyawarahterlebihdahulu • Dalambidangekonomiditerapkanasaskoperasi, yaitutiap-tiap Muslim harussalingmembantu • Dalamkehidupanbermasyarakatditerapkanasaskeadilan, harussalingtolongmenolong, menghargaipersamaanhakdankewajibansesama Muslim, tidakadaperbedaanpangkat, hartadanketurunan, harusmengasihidanmemeliharaanakyatim, menyantunijanda-janda

 7. MasyarakatMadinahsetelahkedatangan Islam • Golongan Islam yang terdiridarikaumanshar (yaitusuku Aus danKhazraj) dankaumMuhajirin, merekamerupakankekuataninti Islam • GolonganMunafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay. IaselalumelaporkankegiatanNabidiMadinahkepadakaumKafirQuraisy. GolonganiniakhirnyataatkepadaNabisetelahmeninggalnya Abdullah bin Ubay • GolonganYahudimerupakangolongan yang paingberbahaya yang selalubersusahamenyudutkan Islam. Merekaseringmenyebarkanfitnah, mengadakankekacauan. PadaakhirnyamerekaberkomplotdengankafirQuraisypadaperangKhandaq, danakhirnyamerekadiusirdariMadinah

 8. PERANG BADAR (7 RAMADHAN 2 H) • PerangBadarterjadidiLembahBadar, 125 km selatanmadinah • PerangBadarmerupakanpuncakpertikaianantarakaummuslimMadinahdanMusyrikinQuraisy. Peperanganinidisebabkanolehtindakanpengusirandanperampasanhartakaummuslim yang dilakukanolehmusyrikinQuraisy. SelanjutnyakaumQuraisyterusmenerusberupayamenghancurkankaummuslim agar perniagaandansesembahanmerekaterjamin • Dalampeperanganinikaummuslimmemenangkanpertempurandengangemilang. TigatokohQuraisy yang terlibatdalamPerangBadaradalahUtbah bin Rabi’ah, al-WaliddanSyaibah. Ketiganyatewasditangantokohmuslimseperti Ali bin AbiThalib, Ubaidah bin HarisdanHamzah bin Abdul Muthalib. AdapundipihakmulsimUbaidah bin Hariswafatkarenaterluka.

 9. PERANG UHUD • PeranginiberlangsungpadabulanSya’bantahun 3 H bertepatandenganbulanJanuari 625 M disebuahperbukitanbernamaUhud • Pasukan Islam pimpinanNabipadaawalnyaberjumlah 1000 orang, tetapi 300 orangmembelotkarenahasudan Abdullah bin Ubay. SedangkanpasukankafirQuraisyberjumlah 3000 orang yang dipimpin Abu SufyandanistrinyaHindun • Peranginipadaawalnyahampirdimenangkanolehumat Islam, tetapikarenapasukanpemanah Islam meninggalkanposisiperanguntukmengambilhartarampasanperang (ghanimah), akhirnyapasukan Islam mengalamikekalahan • BahkanHamzah bin Abdul Mutholib (pamanNabi) danterbunuh. Korbanmeninggaldaripihak Islam 70 orang, sedangkafirQuraisy 23 orang

 10. PerangKhandaq (Ahzab) • LokasiperangKhandaqdisekitarkotaMadinah Utara • PerangdikenalsebagaiPerangAhzab (PerangGabungan). PerangKhandaqmelibatkankabilah Arab danYahudi. MerekabekerjasamamelawanUmat Islam. • Salman Al-Farisimengusulkanuntukmembangunsistempertahananparit (Khandaq) diperbatasankotaMadinah. Usaha initernyataberhasilmenghambatpasukanmusuh

 11. PerjanjianHudaibiyahtahun 6 H/628 M • IsiPerjanjianHudaibiyah: • Umat Islam dankaumKafirQuraisytidakbolehsalingserangselama 10 tahun • Nabidanpengikutnyatidakdiperkenankanberibadahhajitahunini • Kaummuslimbolehmelaksanakanibadahhajitahunberikutnyatidaklebihdaritigahari • Kaum Muslim wajibmengembalikanorangMekkah yang menjadipengikutNabidiMadinah, sedangkankaumkafirQuraisutidakwajibmengembalikanorangMadinah yang menjadipengikutmereka • SetiaporangdiberikebebasanuntukmemilihmenjadipengikutNabiataukaumKafirQuraisy

 12. Penaklukan Kota Mekah/Fath Al-Makkah ( 8 H) • Fath al MakkahterjadipadabulanRamadhantahun 8 H atauJanuari 630 M • SebabutamaterjadinyaadalahkarenakaumkafirQuraisymelanggarperjanjianhudaibiyahdanmenyerangkaum Muslim yang adadiMekkah • PenaklukankotaMekkah yang dilakukanolehNabi Muhammad danpengikutnyatanpaadapertumpahandarahdanpeperangan, sehinggapendudukkotaMekkahbanyak yang masuk Islam termasukpemimpinkafirQuraisy Abu Sufyan • Saatitulahturun Qur’an Surat An Nashrayat 1-5

 13. KetikafathulMakkahini, Nabiberpidatodihadapanmasyarakat yang isinya: • Barangsiapa yang menutuppinturumahnyarapat-rapatmakaiaaman • Barangsiapa yang masukkeMasjidilHaram, makaiaaman • Barangsiapa yang memasukirumah Abu Sufyan, makaiaaman

More Related