Download
13 microgeos dikat informace kn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
13. MicroGEOS , DIKAT, informace KN PowerPoint Presentation
Download Presentation
13. MicroGEOS , DIKAT, informace KN

13. MicroGEOS , DIKAT, informace KN

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

13. MicroGEOS , DIKAT, informace KN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 13. MicroGEOS, DIKAT, informace KN Autor: Boleslav Staněk H2IGE1

 2. MicroGEOS Nautil • Slouží ke zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu • Uživatelé programu jsou pracovníci katastrálních pracovišť a úřadů • Program je užíván v resortu ČÚZK • Autorem programu je VÚGTK • Systém obsahuje technologický cyklus od importu stávajících dat až po export do Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) ve výměnném formátu vfk.

 3. MicroGEOS Nautil • Program se skládá ze dvou neoddělitelných částí, kterými jsou: • Část databázová, určená zejména pro zpracování Souboru popisných informací (SPI) katastru nemovitostí, správu projektů a správu uživatelských účtů vytvořenou nad zmiňovanými databázovými produkty. • Část grafická, určená pro práci se souborem geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí, grafické programy VÚGTK v jazyce MDL systému MicroStation

 4. MicroGEOS Nautil • Hlavní funkce databázové části programu • Administrace uživatelů a projektů • Založení databáze a projektu • Import výměnného formátu • Práce s databází bodů • Srovnávací sestavení parcel • Vytvoření obnoveného operátu • Import pozemkové úpravy • Export výměnného formátu

 5. MicroGEOS Nautil • Hlavní funkce grafické části programu • Import / export dat • Transformace rastrů • Kreslící funkce • Editační funkce • Zvýraznění parcel • Digitální náčrty • Vytvoření PCB • Kontroly • Final • Přečíslování parcel • Kopie KM • Tisk ML • Bonitář

 6. MicroGEOS Nautil • MicroGEOSNautil je technické dílo používané v resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí. Značnou měrou ovlivnilo, zrychlilo, zkvalitnilo a změnilo způsob obnovy katastrálního operátu. MicroGEOS Nautil využívá v plné míře možnosti digitálních technologií, a proto lze toto technické dílo zařadit jak do oblasti katastru nemovitostí, tak i do děl z oblasti informačních technologií. • Toto technické dílo je vyvrcholením dlouhodobého úsilí výzkumných pracovníků VÚGTK, jehož počátky sahají až do roku 1992. • Velmi vhodným způsobem spojuje databázové prostředí pro uložení dat s bohatým grafickým prostředím. • Prodejní verze tohoto softwaru s názvem DIKAT je určena pro široké uplatnění v zeměměřické praxi.

 7. MicroGEOS Nautil

 8. DIKAT • Systém pro tvorbu a vedení informačních systémů o území, obnovu katastrálního operátu novým mapováním, přepracováním a na základě výsledků komplexních pozemkových úprav a pro automatizované vyhotovení geometrického plánu. • Produkt je určen zejména zeměměřičům a pracovníkům, kteří přijímají a využívají data informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) od katastrálních úřadů. Je určen též pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, pracovníkům velkých lesních závodů a vojenských správ, pracovníkům provádějícím pozemkové úpravy a osobám, které potřebují pracovat se soubory popisných informací (SPI) a se soubory geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí (KN) České republiky.

 9. DIKAT-P • programový systém pro tvorbu, lokalizaci a vedení digitálních map nemovitých kulturních památek ČR velkého měřítka a jejich automatizovaného propojení s negrafickými daty katastru nemovitostí a údajů o památkových objektech. • Je tvořen výhradně pro potřeby Státního ústavu památkové péče • Tento sytém umožňuje např.: • vést a udržovat digitální mapu kulturních památek • vybírat rastrová data a pracovat s nimi • zakreslovat hranice chráněných území • zjišťovat a nastavovat typy ochrany jednotlivých objektů nebo území • zobrazovat fotografickou dokumentaci dané památky

 10. DIKAT-PU • Představuje komplexní technologii zpracování dat katastru nemovitostí přepracováním, novým mapování a na základě výsledků komplexních pozemkových úprav • Nejnovější produkt je DIKAT-PU v 5.7 • Zahrnuje nové funkce: • změny dané nový katastrálním zákonem a vyhláškou • Podporuje VFk 5.0 • Podpora práce s dvojími souřadnicemi • Program Final pro obnovu novým mapováním a přepracováním • Nové kreslení s uživatelskými typy čar • Práce s prvky orientační mapy a definičními body atd.

 11. DIKAT

 12. Informace KN • Programový systém pro tvorbu výstupních sestav souboru popisných informací • Umožňuje z ISKN vytvářet: • výpis z katastru nemovitostí – List vlastnictví • informace o parcele • informace o budově • informace o jednotce • soupisy a rejstříky • informace z LV • statistické údaje o k.ú. • údaje o vztahu BPEJ k parcelám • uživatelský výběr dat

 13. Informace KN PLUS • Rozšířením základní verze Informace KN • Rozšíření o prohlížení grafických dat digitální katastrální mapy získané z ISKN v jednom souboru s daty souboru popisných informací • Grafická část byla vyvinuta ve spolupráci s firmou HSI s.r.o.

 14. Děkuji za pozornost