Download
racisme dylan d uck 1basw c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Racisme Dylan D uck 1BaSW C PowerPoint Presentation
Download Presentation
Racisme Dylan D uck 1BaSW C

Racisme Dylan D uck 1BaSW C

98 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Racisme Dylan D uck 1BaSW C

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Racisme Dylan Duck 1BaSW C

 2. Inhoudstafel Inleiding Tegen racisme voor meer democratie 2.1 Tegen superioriteitsdenken, voor meer gelijkwaardigheid 2.2 Deconstructie van het zelfbeeld 2.3 Universalisme en pluralisme 2.4 Tegen een gebruikte machtsrelatie, voor gelijke rechten Antiracisme: naar een actieve mentaliteitsverandering 3.1 Van onderop: sociaal-cultureel methodiek 3.2 Van bovenuit: antiracisme op de politieke agenda 4. Besluit

 3. 1 Inleiding Wanneer we racisme erkennen en zien hoe het werkt, kunnen we ons richten op het bestrijden ervan. Hoe racisme tegengaan? Waaraan dient ‘antiracisme’ te voldoen? Welke mentaliteitsveranderingen kunnen er gedaan worden?

 4. 2 Tegen racisme voor meer democratie 2.1 Tegen superioriteitsdenken, voor gelijkwaardigheid 2.2 Deconstructie van het zelfbeeld 2.3 Universalisme en plurarisme 2.4 Tegen een misbruikte machtsrelatie

 5. 2.1 Tegen superioriteitsdenken, voor gelijkwaardigheid • Racisme is een systeem binnen de maatschappij, geen individuele kwestie • Homogeneïsme • Gedeeld denkkader waarnaar men refereert om een bepaald gedrag te rechtvaardigen • Antiracisme gaat dus in de eerste plaats over het ontkrachten van dit denkkader

 6. 2.2 Deconstructie van het zelfbeeld • Heeft te maken met het zelfbeeld • Identificatie is een belangrijke zaak • Culturele superioriteit van het westen, een vanzelfsprekendheid die diepe historische wortels kent • Het gaat om zelf-kritiek, het ‘zelf’ relativeren, via een bewustwording van de historische gegevenheid van de westerse denkkaders

 7. 2.3 Universalisme en pluralisme • Gaat over groeprelaties • Een ethisch principe dat onderscheid tussen groepen geen centrale plaats geeft, maar het universele van mensen benadrukt • Verschillen tussen mensen krijgen binnen het universele denken een waardige en gelijkwaardige plaats • Vertrekken vanuit dit denkkader zet het ‘ideale zelf’ in een breder daglicht

 8. 2.4 Tegen een misbruikte machtsrelatie, voor gelijke rechten • Racisme kadert in sociale verhoudingen, het gaat om een concrete alledaagse werkelijkheid • Racisme maakt een verschil op basis van afkomst • Het racistische denkkader maakt dat het kenmerk van afkomst relevant is in sociale contexten, antiracisme maakt dit irrelevant

 9. 3 Antiracisme: naar een actieve mentaliteitsverandering 3.1 Van onderop: sociaal-cultureel methodiek 3.2 Van bovenuit: antiracisme op de politieke agenda

 10. 3.1 Van onderop: sociaal-cultureel methodiek • Antiracisme is het doorbreken van het racistisch discours, door de fundamenten ervan te ontkrachten • Dit kan allerlei talloze vormen aannemen • Het is hierbij bovendien mogelijk om zich te richten tot ‘sleutelgroepen’ die zich precies bevinden waar racistische machtsrelaties kunnen bestaan • Fundamentele aanpak mogelijk via educatie, door in te spelen op referentiekaders • Daarbij staan een goede kennis van zaken en een professionele methodiek voorop

 11. 3.2 Van bovenuit: antiracisme op de politieke agenda • Vooropgestelde doel van antiracisme is een mentaliteitsverandering op maatschappelijk niveau, het veranderen van een referentiekader ten aanzien van etnisch-culturele diversiteit • Zoals gezegd is antiracistische actie, in welke vorm ook, in feite een politieke actie • Racisme te erkennen als een machtsstructuur/systeem

 12. 4 besluit • Antiracisme is een principiële kwestie • Het gaat om een democratisch principe • Elke antiracistische actie is daarom in feite een politieke actie • Vooropgestelde doel van racismebestrijding is het bereiken van een grondige maatschappelijke mentaliteitsverandering • Sociaal-cultureel werk kan een rol spelen in die mentaliteitsverandering, omdat het over goede methodieken beschikt om racisme ‘van onderop’ te bestrijden

 13. The end Klik op de afbeelding om de powerpoint te herstarten