Inform ā cija par ES strukt ū rfondu M ē r ķ a 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inform ā cija par ES strukt ū rfondu M ē r ķ a 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inform ā cija par ES strukt ū rfondu M ē r ķ a 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu

play fullscreen
1 / 18
Inform ā cija par ES strukt ū rfondu M ē r ķ a 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu
227 Views
Download Presentation
skyler
Download Presentation

Inform ā cija par ES strukt ū rfondu M ē r ķ a 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informācija par ES struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu Andžs ŪbelisFinanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks2005.gada 22.jūnijs, Kurzemes pašvaldību kopsapulce, Liepāja Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 2. Prezentācijas saturs: • Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu • Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 finanšu līdzekļu sadali Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 3. SF finansiālais progress • Avansa maksājumi no EK (milj. EUR) Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 4. SF finansiālais progress • EK iesniegtās izdevumu deklarācijas (milj. EUR) Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 5. SF finansiālais progress • Projektu pieteicējiem veiktās atmaksas (milj. LVL) Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 6. SF finansiālais progress Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 7. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu (secinājumi) • Paveiktais: • Ir izveidota ES struktūrfondu vadības sistēma • Tiek veiktas darbības ar apmēram 90% no kopējā struktūrfondu finansējuma • Ir pilnībā īstenoti pirmie struktūrfondu projekti • Latvijas valsts budžetā no Eiropas Komisijas ir saņemta izmaksāto līdzekļu atmaksa • Identificētās problēmas: • palēnināta projektu ieviešana • nepietiekams finanšu progress Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 8. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu • Faktori, kas kavēja efektīvu SF apgūšanu: • daudz grozījumi struktūrfondu nacionālo programmu projektos un atklātu projektu konkursu projektos • nepietiekami attīstīta SF NP ieviešanas uzraudzība • ES struktūrfondu tiesiskais regulējums Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 9. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu (rekomendācijas) • Turpmākās rekomendācijas programmas efektīvai ieviešanai: • grozījumi vienu reizi projekta īstenošanas laikā • 1SI nodrošināt regulāru projektu ieviešanas uzraudzību • Nodrošināt 1SI pieeju SF vadības informācijas sistēmai • nākamajā UK ziņot par veiktajiem pasākumiem struktūrfondu nacionālo programmu uzraudzībā • Apstiprināt ES struktūrfondu vadības likumu un sekundāros normatīvos aktus Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 10. Pašreizējais statuss (salīdzinājumā ar novembri 2004) Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 11. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss Līdz 2005.gada 1.jūnijam vairākās vienotā programmdokumenta aktivitātēs nav sasniegts būtisks progress: • ERAF • 1.1.2. Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide • 2.4.1. Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai • 2.1.1. Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 12. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss • ESF • 3.1.3. Apmācības uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 13. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss • ELVGF • 4.6.2. Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas • ZVFI • 4.11.4. Atbalsts ražotāju organizācijām Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 14. 4. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss • Daļējs progress sasniegts – dokumentāciju plānots skatīt VK2005.gada vasarā/rudenī: • 1.1.4.1. Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā • 1.2.4.Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija • 1.3.3. Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus • 3.2.2. Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 15. 4. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss Rekomendācijas: (1.1.2., 2.1.1., 2.4.1., 3.1.3., 4.6.2., un 4.11.4.) • 1SI līdz 01.07.2005. sagatavot un iesniegt vadošajā iestādē laika grafiku; • nākamajā uzraudzības komitejā ziņot par aktivitāšu ieviešanas progresu; • uzraudzības komitejai lemt par finansējuma pārdali Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 16. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 finanšu līdzekļu sadali • Līdz 2004.gada beigām eiro-lata maiņas likme 1 EUR = 0,665 LVL(FM rīkojums Nr.488 27.05.2004.) • No 2005.01.01. 1 EUR = 0,7028 LVL (Latvijas Bankas noteiktais kurss) VPD finanšu plāna statistiskais “pārpalikums” 32 milj.LVL 1.prioritāte - 10 176 801 LVL 2.prioritāte - 7 882 992 LVL 3.prioritāte - 6 611 600 LVL 4.prioritāte - 6 836 896 LVL 5prioritāte - 854 564LVL Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 17. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 finanšu līdzekļu sadali Nosacījumi papildu finanšu līdzekļu izmantošanai: 1. Finansēt inflācijas rezultātā radušos papildu izdevumus: 1.1.izvērtēt katru projektu individuāli 1.2. projektiem, kuru ietvaros ir veikts iepirkums un ir zināmi iepirkuma rezultāti 1.3. projektiem, kuriem finansējuma saņēmējs ir valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 18. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 finanšu līdzekļu sadali 2. Finansēt papildu struktūrfondu projektus VPD noteikto aktivitāšu ietvaros 3. Lēmumu par papildu struktūrfondu finanšu līdzekļu izlietošanu pieņem pirmā līmeņa starpniekinstitūcija. Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija