1 / 18

Inform ā cija par ES strukt ū rfondu M ē r ķ a 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu

Inform ā cija par ES strukt ū rfondu M ē r ķ a 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu. Andžs Ūbelis Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks 2005.gada 22.jūnijs, Kurzemes pašvaldību kopsapulce, Liepāja. Prezentācijas saturs:.

skyler
Télécharger la présentation

Inform ā cija par ES strukt ū rfondu M ē r ķ a 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informācija par ES struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu Andžs ŪbelisFinanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks2005.gada 22.jūnijs, Kurzemes pašvaldību kopsapulce, Liepāja Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 2. Prezentācijas saturs: • Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu • Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 finanšu līdzekļu sadali Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 3. SF finansiālais progress • Avansa maksājumi no EK (milj. EUR) Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 4. SF finansiālais progress • EK iesniegtās izdevumu deklarācijas (milj. EUR) Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 5. SF finansiālais progress • Projektu pieteicējiem veiktās atmaksas (milj. LVL) Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 6. SF finansiālais progress Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 7. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu (secinājumi) • Paveiktais: • Ir izveidota ES struktūrfondu vadības sistēma • Tiek veiktas darbības ar apmēram 90% no kopējā struktūrfondu finansējuma • Ir pilnībā īstenoti pirmie struktūrfondu projekti • Latvijas valsts budžetā no Eiropas Komisijas ir saņemta izmaksāto līdzekļu atmaksa • Identificētās problēmas: • palēnināta projektu ieviešana • nepietiekams finanšu progress Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 8. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu • Faktori, kas kavēja efektīvu SF apgūšanu: • daudz grozījumi struktūrfondu nacionālo programmu projektos un atklātu projektu konkursu projektos • nepietiekami attīstīta SF NP ieviešanas uzraudzība • ES struktūrfondu tiesiskais regulējums Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 9. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 ieviešanas gaitu (rekomendācijas) • Turpmākās rekomendācijas programmas efektīvai ieviešanai: • grozījumi vienu reizi projekta īstenošanas laikā • 1SI nodrošināt regulāru projektu ieviešanas uzraudzību • Nodrošināt 1SI pieeju SF vadības informācijas sistēmai • nākamajā UK ziņot par veiktajiem pasākumiem struktūrfondu nacionālo programmu uzraudzībā • Apstiprināt ES struktūrfondu vadības likumu un sekundāros normatīvos aktus Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 10. Pašreizējais statuss (salīdzinājumā ar novembri 2004) Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 11. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss Līdz 2005.gada 1.jūnijam vairākās vienotā programmdokumenta aktivitātēs nav sasniegts būtisks progress: • ERAF • 1.1.2. Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide • 2.4.1. Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai • 2.1.1. Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 12. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss • ESF • 3.1.3. Apmācības uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 13. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss • ELVGF • 4.6.2. Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas • ZVFI • 4.11.4. Atbalsts ražotāju organizācijām Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 14. 4. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss • Daļējs progress sasniegts – dokumentāciju plānots skatīt VK2005.gada vasarā/rudenī: • 1.1.4.1. Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā • 1.2.4.Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija • 1.3.3. Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus • 3.2.2. Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 15. 4. Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 aktivitāšu ieviešanas statuss Rekomendācijas: (1.1.2., 2.1.1., 2.4.1., 3.1.3., 4.6.2., un 4.11.4.) • 1SI līdz 01.07.2005. sagatavot un iesniegt vadošajā iestādē laika grafiku; • nākamajā uzraudzības komitejā ziņot par aktivitāšu ieviešanas progresu; • uzraudzības komitejai lemt par finansējuma pārdali Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 16. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 finanšu līdzekļu sadali • Līdz 2004.gada beigām eiro-lata maiņas likme 1 EUR = 0,665 LVL(FM rīkojums Nr.488 27.05.2004.) • No 2005.01.01. 1 EUR = 0,7028 LVL (Latvijas Bankas noteiktais kurss) VPD finanšu plāna statistiskais “pārpalikums” 32 milj.LVL 1.prioritāte - 10 176 801 LVL 2.prioritāte - 7 882 992 LVL 3.prioritāte - 6 611 600 LVL 4.prioritāte - 6 836 896 LVL 5prioritāte - 854 564LVL Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 17. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 finanšu līdzekļu sadali Nosacījumi papildu finanšu līdzekļu izmantošanai: 1. Finansēt inflācijas rezultātā radušos papildu izdevumus: 1.1.izvērtēt katru projektu individuāli 1.2. projektiem, kuru ietvaros ir veikts iepirkums un ir zināmi iepirkuma rezultāti 1.3. projektiem, kuriem finansējuma saņēmējs ir valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

 18. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu Mērķa 1 programmas 2004-2006 finanšu līdzekļu sadali 2. Finansēt papildu struktūrfondu projektus VPD noteikto aktivitāšu ietvaros 3. Lēmumu par papildu struktūrfondu finanšu līdzekļu izlietošanu pieņem pirmā līmeņa starpniekinstitūcija. Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija

More Related