1 / 26

Skolebestyrelsesvalg 2014 Bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014 Kommunale regler for valgprocedure

Skolebestyrelsesvalg 2014 Bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014 Kommunale regler for valgprocedure. Valgbestyrelsen.

sofia
Télécharger la présentation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014 Kommunale regler for valgprocedure

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Skolebestyrelsesvalg 2014Bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014Kommunale regler for valgprocedure

 2. Valgbestyrelsen • Kommunalbestyrelsen skal ikke længere udpege en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen består som udgangspunkt af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formand for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

 3. Frister - Skolebestyrelsesvalget 2014 • Senest den 20. marts:Valgbestyrelsens underretning af hjemme om valgene senest 3 måneder før afslutningen af perioden for en eventuel afstemning, jf. § 2 i kommunale valgregler • Senest den 23. april: Valglisten skal være udarbejdet senest 3 uger før valgmødet, jf. § 3 • Senest den 7. maj: Skriftlig meddelelse til hjemmene om valgmødet senest 1 uge før valgmødet, jf.§ 4 • Valgmøde den 14. maj: Valgmødets afholdelse senest 5 uger før fristen for afleveringen for aflevering af stemmer ved en eventuel afstemning, jf. § 4 • Senest den 24. maj: Sidste frist for kandidatopstilling den 10. dag efter valgmødet • Senest den 24. maj: Skolen sikrer, at de opstillede kandidater er bekendte med kandidaturet • Senest den 28. maj: Møde på skolen: Evt. aftale om opstillingsrækkefølge m.h.p. fredsvalg • Senest den 8. juni: Ved kampvalg: Hjemmene underrettes om valgprocedurenm.m. • Senest den 18. juni: Sidste frist for afstemning ved evt. kampvalg • Senest den 18. juni: Kandidaterne underrettes om udfaldet af valget

 4. Frister - Skolebestyrelsesvalget 2014 • Når valgene er afsluttet: Skolens leder indkalder til konstituerende møde, jf. § 13 • Den 1. august – Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder, jf. § 13

 5. Valgret og valgbarhed Ifølge bekendtgørelsen kan forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som tillægges valgret og valgbarhed. Jævnfør § 5 og § 6 i bekendtgørelsen. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.

 6. Valgret og valgbarhed Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted. Ved skoler med fælles ledelse og fælles bestyrelse for skole og et dagtilbud gælder der særlige regler for sammensætningen af skolebestyrelsen. Der henvises til folkeskolelovens § 24 og til den kommunale beslutning i Aalborg om skolebestyrelsens sammensætning (sammensætning, valgregler og stemmeret).

 7. Valglister Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over personer, der er valgberettigede, eller har fået tillagt valgret og valgbarhed. Valglisten skal være udarbejdet senest 3 uger før valgmødet. Der skal inden valgmødet gives indehavere af forældremyndigheden mulighed for ved henvendelse til skolen eller undervisningstilbuddet at sikre sig, at de er opført på valglisten. Tilsvarende skal personer, der ønsker valgret og valgbarhed have mulighed for at blive optaget på valglisten.

 8. Valglister Valgbestyrelsen kan fastsætte en frist for henvendelse til skolen angående optagelse på valglisten. Fremsættes der ønske om optagelse på valglisten efter udløbet af fristen, tager valgbestyrelsen stilling til, om det vil være praktisk muligt at imødekomme ønsket.

 9. Valgmøder på skolerne Valgbestyrelsen indkalder de valgberettigede ved skolen til et valgmøde, hvor valgbestyrelsen giver vælgerne en orientering om de regler, der gælder for valget. Valgmødet holdes senest 5 uger før fristen for afleveringen af stemmer ved en eventuel afstemning. Efter orienteringen gives der de fremmødte vælgere mulighed for at drøfte kandidatopstillinger og indlevere yderligere kandidatopstllingerne.

 10. Valgmøder på skolerne På valgmødet har alle kandidater adgang til at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde. Senest 1 uge før valgmødet udsender valgbestyrelsen til hjemmene skriftlig meddelelse om valgmødet og eventuelt et materiale. Senest 1 uge før valgmødet sørger valgbestyrelsen for, at den skriftlige meddelelse om valgmødet offentliggøres på skolens hjemmeside på internettet og via skoleintra.

 11. Kandidater opstiller som enkeltpersoner Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder senest den 10. dag efter valgmødet. Kandidater, der opstilles inden en af valgbestyrelsen fastsat frist før valgmødet, skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til hjemmene før valgmødet. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf. Kandidaternes holdninger og synspunkter kan offentliggøres på skolens hjemmeside og på skoleintra.

 12. Kandidater opstiller som enkeltpersoner Ved skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin skal der opstilles mindst 2 repræsentanter for forældrene til de pågældende børn. Opstilles der ikke forældrerepræsentanter, der selv har børn i specialklasserne, kan der opstilles andre forældre til børn indskrevet i skolen til at repræsentere forældregruppen. Valgbestyrelsen sikrer, at vedkommende underrettes om opstillingen snarest muligt efter den har modtaget opstillingen, hvis kandidaten ikke selv har underskrevet denne.

 13. Kandidater opstiller som enkeltpersoner Ønsker en kandidat ikke opstilling, skal vedkommende tilkendegive dette senest den 10. dag efter underretningen Hvis valgbestyrelsen ikke umiddelbart kan godkende en kandidatopstilling som gyldig, fastsætter valgbestyrelsen en rimelig frist for afhjælpning af eventuelle mangler ved opstillingen.

 14. Afstemning på skolerne Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.

 15. Afstemning på skolerne Valgbestyrelsen kan udsætte den nævnte frist, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af eventuelle mangler ved en opstilling. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, skal det 7. mandat altid at tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.

 16. Afstemning på skolerne Ved fredsvalg til skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.

 17. Afstemning på skolerne Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Hjemmene orienteres om afstemningen mindst 10 dage før fristen for aflevering af stemmer. Afstemningen sker ved, at hjemmene mindst 10 dage før fristen for aflevering får adgang til stemmemateriale, der kan sendes til eller afleveres på skolen. Kommunalbestyrelsen bekendtgør på den sædvanligt benyttede måde fristen for aflevering på skolen af stemmer.

 18. Afstemning på skolerne Valgbestyrelsen kan på skolens eller undervisningstilbuddets hjemmeside offentliggøre det nævnte materiale med kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde.

 19. Afstemning på skolerne Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig orientering om valget. Kandidaterne skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til hjemmene. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf.

 20. Vejledende materiale Det nødvendige stemmemateriale i form af stemmeseddel med tilhørende konvolut, yderkuvert og stemmevejledning tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning. Stemmesedlen udarbejdes på grundlag af de indgivne og godkendte kandidatopstillinger.

 21. Vejledende materiale Ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter stemmes på 3 forskellige kandidater. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter stemmes på 4 forskellige kandidater. Ved forskudte valg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter stemmes der på 1-2 forskellige kandidater, mens der ved forskudte valg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter stemmes på 2- 3 forskellige kandidater. Forskudte valg omfatter 3 eller 4 pladser ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter. 2-3 pladser ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter. Lokal afgørelse.

 22. Vejledende materiale Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere.

 23. Vejledende materiale Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. Ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i rækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i stemmerækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, skal det 7. mandat dog altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i rækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.

 24. Vejledende materiale Ved skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.

 25. Vejledende materiale De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af skolebestyrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. juli ved udløbet af valgperioden. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye skolebestyrelser snarest muligt. Kommunalbestyrelsen fastsætter det nærmere tidspunkt. De hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før de nye forældrerepræsentanters tiltræden.

 26. Vejledende materiale Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat meddeles til kommunalbestyrelsen. Når valgene er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af formand. Bemærk: Formanden er måske ikke på valg ved forskudte valg og fortsætter derfor som hidtil. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Hvis ingen af forældrerepræsentanterne har været medlem af skolebestyrelsen tidligere, ledes mødet af den ældste af forældrerepræsentanterne.

More Related