Download
undervisningskompetanse krav ved tilsetting og opprykk oppf lging og kvalitetssikring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Undervisningskompetanse - krav ved tilsetting og opprykk - oppfølging og kvalitetssikring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Undervisningskompetanse - krav ved tilsetting og opprykk - oppfølging og kvalitetssikring

Undervisningskompetanse - krav ved tilsetting og opprykk - oppfølging og kvalitetssikring

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Undervisningskompetanse - krav ved tilsetting og opprykk - oppfølging og kvalitetssikring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Undervisningskompetanse- krav ved tilsetting og opprykk- oppfølging og kvalitetssikring Strategisk utdanningsutvalg 30.9.2014 Odd Arne Paulsen personal- og organisasjonsdirektør UiT Norges arktiske universitet

 2. Agenda • Kvalitetssikring ved ansettelser og oppfølging av ansatte i undervisningsstillinger • Hvordan skal en betenkning se ut? Hva er dagens prosedyrer, og hva er handlingsrommet til fakultetene? • Egne rutiner ved fakultetene?

 3. Ordning for tilsettinger ved UiT Utgangspunkt • Lov om statens tjenestemenn med forskrift (tjml) • Universitets- og høyskoleloven (uhl) • Forvaltningsloven (fvl) • Personalreglementer for UiT • Utfyllende bestemmelser for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger • Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som stipendiat, postdok og vit. assistent • Universitetsstyret har fastsatt personalreglementer for tjenestemenn i undervisnings- og forskerstillinger, og for tekniske og administrative stillinger (styresak 05-09) • Personalreglementene er stadfestet av Kunnskapsdepartementet og Fornyings-og administrasjonsdepartementet (jf tjml § 23, nr 1 og Hovedavtalen i staten § 13, nr 2e) • Universitetsstyret har fastsatt utfyllende bestemmelser (styresak 25-11 og 26-11)

 4. Ordning for tilsettinger ved UiT (2) Noen hovedtrekk • Undervisnings-, forsker- og utdanningsstillinger • Instituttstyrene innstiller. Ved institutter som ikke har et styre innstiller instituttleder, eventuelt et innstillingsutvalg etter universitetsstyrets bestemmelse • Fakultetsstyrene tilsetter, eventuelt et tilsettingsutvalg etter universitetsstyrets bestemmelse • Kvalifikasjonskrav for ulike typer stillinger er fastsatt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og i UiTs Utfyllende bestemmelser • Vurdering av søkerne skjer på grunnlag av fastsatt betenkning for stillingen, og bedømmelse fra sakkyndig komité • Midlertidige eksternt finansierte stillinger: Dekan kan tilsette uten kunngjøring (jf Tjml forskrift § 2 nr 4 og styresak 167-98)

 5. Ordning for tilsettinger ved UiT (3) • Tekniske og administrative stillinger, inkludert lederstillinger • Nærmeste tjenestemyndighet (leder) innstiller, med bistand av en rådgivende komité • Egne innstillingsutvalg ved tilsetting av dekaner og instituttledere • Fakultetsstyret tilsetter instituttleder • Fem tilsettingsråd tilsetter øvrige tjenestemenn

 6. Ordning for tilsettinger ved UiT (4) Generelt • Krav om kunngjøring av ledige stillinger • Hovedregel er fast tilsetting, midlertidig tilsetting må ha hjemmel • Krav til søknaden, behandling av søkerne, innstillingen, og til sammensetning av, og saksbehandling i tilsettingsorganet • Kvalifikasjonsprinsippet – velge den best kvalifiserte søkeren • Ivareta hensyn til likebehandling av søkerne • Tilsetting for inntil 12 måneder: trenger ikke ordinær kunngjøring (6 mnd), vurdering og innstilling • Åremålstilsetting av universitetsdirektør, dekaner, instituttledere, stipendiater, postdoktorer, og undervisnings- og forskerstillinger med krav til skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse • Klagebehandling etter forvaltningslovens bestemmelser

 7. Forskrift om ansettelse og opprykk • Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- og forskerstillinger • http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129?q=ansettelse+og+opprykk • Hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-3 • Kriterier for ansettelse • kompetansekrav for stilling som professor, dosent, førsteamanuensis, førstelektor, høyskolelærer • generelle kriterier: ved tilsetting kan det stilles mer spesifikke krav • Framgangsmåte og kriterier for opprykk • fra førsteamanuensis til professor, fra førstelektor til dosent • til førsteamanuensis og førstelektor, til høyskolelektor • Fra 2010 har hver institusjon fått ansvar for kompetansevurderinger ved søknader fra egne ansatte om opprykk til professor (§ 2.1). Ved UiT har er det fakultetene som tildeler kompetanseopprykk • Ved ansettelse kan det stilles krav om at den som blir ansatt må gjennomgå en bestemt opplæring innen en fastsatt frist

 8. Hvilke krav gjelder? Forskriften: generelle kompetansekrav ved tilsetting og opprykk • Professor, § 1-2: • (1) vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder • eller (2) omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå • og (3) dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning • Dosent, § 1-3: • (1) dokumentert omfattende FoU-arbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet; dokumentert omfattende praktisk-pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet; og i tillegg høye kvalifikasjoner innen ledelse av FoU-prosjekt, tverrfaglig samarbeid, samarbeid med nærings- og samfunnsliv mv • (2) pedagogisk kompetanse (som for professor)

 9. Førsteamanuensis • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområdet eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller • Kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelige arbeid av samme omfang og kvalitet eller • Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumenter kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen og • Dokumentert relevant praktisk-pedagogiske kompetanse

 10. Førstelektor • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling eller • Dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling og • Det skal legges stor vekt på spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet og • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse

 11. Universitetslektor • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole. • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis eller • Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang • Utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper og • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse

 12. Pedagogisk kompetanse «Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning» • Hovedregel: alle som tilsettes fast skal ha dokumentert pedagogisk kompetanse i form av universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning, eller gjennom å ha utviklet en godkjent pedagogisk mappe • Alternativt kan komiteen etter en konkret vurdering av søkerens praktiske kompetanse som underviser, fastsette at denne må anses som likeverdig med formell pedagogisk utdanning - slike søkere kan oppfordres til å utvikle pedagogisk mappe innen tre år • Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, kan tilsettes på kvalifiseringsvilkår for tre år • Kravene gjelder ved alle tilsettinger, også ved overgang til nytt tilsettingsforhold for allerede tilsatte ved UiT • Kravene kan fravikes ved midl. tilsetting og ved bistillinger • UiT har fastsatt retningslinjer for godkjenning av ped. basiskompetanse

 13. Ytterligere krav Betenkningen skal beskrive hvilke ytterligere kvalifikasjoner som er ønsket for stillingen, for eksempel: • fagspesifikke krav • evner til å initiere og lede forskning • erfaring fra internasjonal virksomhet, formidling og popularisering • erfaring fra fagpolitisk og administrativt arbeid • språkkunnskap • personlig egnethet Eget skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner

 14. Bedømmelseskomite / sakkyndig utvalg • Nedsettes av fakultetsstyre/tilsettingsutvalg, evt. delegert til instituttstyre/-leder • Leder skal normalt ha tilknytning til UiT (gjelder ikke ved opprykk) • Det kan oppnevnes spesialsakkyndige (også for å vurdere søkeres pedagogiske kvalifikasjoner) • For professor: • minst tre personer med professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse på søkerens fagområde • så langt det er mulig, og på de fagområder det er naturlig, skal komiteen ha et medlem fra et annet land • bare et medlem kan være fra UiT • begge kjønn skal om mulig være representert • For dosent: • minst tre: et medlem med professorkompetanse på søkers fagområde, og to medlemmer med dosentkompetanse eller tilsvarende på søkers fagområde • (ellers som for professor)

 15. Bedømmelseskomite forts. • For førsteamanuensis og førstelektor: • minst tre: minst ett medlem må ha kompetanse ut over førstestillingsnivå. De øvrige må ha minst førsteamanuensiskompetane ved bedømming til førsteamanuensisstilling, og minst førstestillingskompetanse ved bedømming til førstelektorstilling • For universitetslektor og høgskolelærer: • minst to: ett medlem med minst førstestillingskompetanse, og det andre med minst lektorkompetanse • Mandat • komiteen skal foreta en vurdering av søkerens kvalifikasjoner ut fra det skriftlige materialet den har fått fra søkeren, og betenkning for stillingen • skal ikke si noe om egnethet, likestilling eller lignende • gi en oversikt over og vurdering av søkernes kvalifikasjoner, også pedagogiske kvalifikasjoner – er de tilstrekkelige? Vurdere formell kompetanse, og/eller praktisk kompetanse som underviser • skal normalt rangere tre søkere • kan evt. foreslå tilsetting på kvalifiseringsvilkår, på grunnlag av utilstrekkelige vitenskapelige og/eller pedagogiske kvalifikasjoner

 16. Intervju, innstilling, tilsetting • Bedømmelsen sendes til søkeren, merknadsfrist 14 dager • Enheten setter sammen intervjukomité, og kan gjennomføre prøveforelesning • Innstillende myndighet: instituttstyre/-leder/innstillingsutvalg • skal vurdere om bedømmelsen er adekvat og forsvarlig, kan be om tilleggsuttalelse fra komiteen, evt. nedsette ny komité • kan fravike komiteens rangering hvis: • ikke enig i vurderingsnormen som er brukt, eller vektleggingen av ulike kvalifikasjoner, eller • legger vekt på andre kvalifikasjoner, på basis av intervju, prøveforelesning, egnethetsvurdering • innstiller normalt tre søkere • Tilsettende myndighet: fakultetsstyre/tilsettingsutvalg • er vurderingene adekvat og forsvarlig? Jf betenkning og vanlig praksis • påse at avklart: kvinnelige søkere, fortrinnsrett, yrkeshemmede, innvandrerbakgrunn, krav om bestemte typer opplæring, tilsetting på kvalifiseringsvilkår, tilsetting i lavere stilling • kan ikke tilsette en søker som ikke er innstilt

 17. Forbedringsprosess tilsetting • Mål: raskere tilsettingsprosesser, enklere søknadsprosess, bredere søkergrunnlag, bedre ivaretakelse av søkerne • Innføring av primus motor som får et spesielt ansvar for oppfølging i hele tilsettingsløpet, fullelektronisk søknadsprosess, fjerning av dobbel saksbehandling • Bedre behovsvurdering og tidsplan • Utlysing, og registrering på EU-portalen • Tilgangsstyring i Jobbnorge (komité har tilgang) • Rollebeskrivelse – primus motor • Letekomiteens mandat og oppgaver • Sjekkliste for saksfremlegg til tilsettingsmyndighet • Mal for bedømmelse av søkere til undervisnings og forskerstillinger • Mal for intervju i vitenskapelige stillinger Vedlegg • Sjekkliste for habilitetsvurdering

 18. Kvalitetssikring – 16 muligheter • Er de behov som ligger til grunn for betenkningen godt vurdert? • Er betenkningen godt utformet? • Er det satt konkrete krav til pedagogiske kvalifikasjoner eller erfaring? • Valg av kanaler som når ut til godt kvalifiserte søkere? • Aktiv bruk av letekomiteer? • Lønns- og arbeidsvilkår som er attraktive for gode søkere? • Komiteer med fokus og kompetanse på pedagogiske kvalifikasjoner (ved tilsetting og opprykk)? • Vurdering av bedømmelsen, be om tilleggsvurdering fra komiteen? • Aktiv bruk av intervju og prøveforelesning? • Tørre å legge vekt på andre kriterier enn det komiteen har lagt til grunn? • Har vi en effektiv prosess slik at vi ikke mister gode søkere? • God oppfølging av ansatte på kvalifiseringsvilkår? • God kompetansebygging internt for å unngå å måtte tilsette i lavere stilling? • God oppfølging av kvalitet i undervisning for (ny)ansatte? • Ledelse og merittering: de som får det til, og de som ikke får det til • RESULT sin kapasitet til å drive opplæring og støtte