Download
music n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Music PowerPoint Presentation

Music

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Music

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Music

  2. Բարևձեզ: ԵսԳոռնեմ, սիրումեմերաժշտությունլսել: ԼսումեմRapHip-Hop, Popերգեր: Իմամենասիրածերգիչներնեն2pac-ը ,50 cent-ը Michaeljacksonև BrunoMars-ը :Նրանցերգերովեսապրումեմ, նրանքինձբարձրտրամադրությունենհաղորդում:

  3. Ինտերնետիցտեղեկանումեմնրանցկենսագրության և գործունեությանմասին: Pop-ի արքաJackson-ի մահիցհետոնրանփոխարինեցBrunoMars-ը: ԻսկRap-ի արքա2pac-ինSnoopDogg-ը: Ահադուքինքներդէլտեսաք և համոզվեցիք, որեսմեծսերունեմերաժշտությանհանդեպ:

  4. Bruno mars

  5. MICHAEL JACKSON

  6. Tupacamarushakur