Download
geografi i studentexamen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geografi i studentexamen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geografi i studentexamen

Geografi i studentexamen

187 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Geografi i studentexamen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Geografi i studentexamen

  2. Provets struktur • Provet består av 10 frågor • 8 sexpoängare • 2 jokerfrågor, 9 poäng • I geografirealen besvarar man 6 frågor • En del av frågorna är ämnesintegrerade = det krävs kunskaper i andra ämnen: • Biologi • Historia • Samhällslära • Kemi

  3. Det finns frågor från alla nationella kurser • Naturgeografi (Geo 1) biologi • Kulturgeografi (Geo 2) historia, samhällslära • Riskernas geografi (Geo 3)  ….kemi • Regionstudier och GIS (Geo 4) • Preppkurs, repetition av svårare avsnitt • Vissa frågor är “direkt från boken”, många kräver att man kan ett tvärsnitt från flera kurser

  4. Hur skall man förbereda sig • Lär dig världskartan • Naturgeografin (berg, floder, öknar…klimat) • Kulturgeografin (städer, länder, följ med i tidningar vad som händer i världen) • Aktuella händelser i världen – tänk geografiskt. • Var finns orter som talas om i nyheterna • Vad hände på platsen • Varför hände de just där

  5. Lär dig “geografiska” • Lär dig begreppen bak i böckerna, använd dem rätt • Tänk globalt – lokalt • Lär dig tolka kartor: • börja med kartor över sommarstället, hemorten, Esbo friluftskarta, turistorter • Öva dig att rita kartor • Lär dig tolka tabeller och diagram • Skriv rediga essäer med indelningar och struktur…

  6. Mera praktiska råd • Besvara varje fråga på skilt papper • Starta med att skriva frågan på nytt (vanligen bra) och förklara var frågan betyder • Använd tillräckligt mjuk penna • Du får använda färgpennor men inte röd penna • Du får använda miniräknare • Du får använda MAOLS tabeller (obs lämna in för granskning) • Strecka över sådana svar som inte skall bedömas! • Använd all information som finns • Kartor • Tabeller • Diagram • Fotografier • Texter

  7. Ett moget geografisvar betecknas av: • Att fenomenet som frågan handlar om identifieras • Förklara kort vad frågan handlar om, besvara sedan den egentliga frågan, (och bara den frågan… inte tomt prat) • Förklara begrepp som ingår i frågan • Ordna svaret logiskt omkring begreppen • Eller: Svaret är indelat enligt frågans struktur: a) b) … • I långa svar med många delar kan underrubriker vara bra, gäller i synnerhet för jokerfrågor • Förankra fenomenet till ett område eller en plats • Var förekommer detta naturligt, analysera andra platser, vilka faktorer på området bidrar till att det förekommer • Orsak och verkan: i alla svar • Hur uppkommer fenomenet hur inverkar det på området • Förankra begreppen i ett större sammanhang • Ge (andra) exempel på fenomenet • Illustrera ditt svar • Rita bild, karta eller diagram

  8. Poänggränser våren 2009 http://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/poanggranserna/varen2009/