Download
stari devizni ra un n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stari devizni račun PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stari devizni račun

Stari devizni račun

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stari devizni račun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stari devizni račun Fiskalna održivost

  2. Amandmani na Zakon o staroj deviznoj štednji • Rok isplate se skraćuje sa 13 na 5 godina; i • Prispjela kamata se povećava sa 1/2 % na iznos između 5% i 13%.

  3. Isplata u roku od 5 godina u odnosu na isplatu u roku od 13 godina

  4. Posljedice amandmana • Povećanje ukupnog iznosa na cca. KM 4,2 milijardi. • Povećanje iznosa za isplatu za KM 1,8 milijardi ili 78%. • Predstavlja 26% GDP-a.

  5. Susjedne zemlje

  6. Drugim riječima: • 1,8 milijardi KM= plate za sve nastavnike u BiHza 3 godine ili • Penzije za sve penzionere u BiH za jednu cijelu godinu.