Download
islam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Islam PowerPoint Presentation

Islam

284 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Islam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Islam

 2. Islams 5 Pelare • Trosbekännelsen – Bara en Gud, profetenMuhammed • Bönen – 5 bönvarje dag, vararen (efterettvisst schema) , fredagar (aktuellafrågoromvärldenochsamhället, sannmuslimskaleva – Allmosan- 2,5 % skallgesavpengarna • Fastan – Solenuppe/solennere, äterej mat, dricka • - varförfastan? • - Fattig • . TänkapåGud, tackalivet • . Koranenbörjadekomma till under dennamånad • Vallfärden – • - Gå till Mecka, 1 gång per år 2-3 miljonermänniskor, allakanintegå, Muhammedsistagångenhanvardär (platser). Ihram mental förberedelse • - BesökerhelaplatserutanförMeckaexemeplvis man offrarettdjurminneav Abrahams offer, kaba 7 gånger, arafatslätten (förlåtelse) • http://islam.se/islams-fem-pelare/vallfarden/

 3. Sunna • En bra muslim? Sunna, hadither , muhammedsvanor • - Fem pelarna bra muslim • - Merstödochhjälp – hurlivetskalllevas • Sunna – Muhammedsvanor (levnadssätt), berättelsernaomvanorna “hadither” vadhansade, gjorde

 4. Sharia • Land somvillvaramuslimskt – lag sharia • Stödjer sig påkoranenochhaditherna • Frågortasupp • - äktenskap, olikastraff, ärva, familjochsamhälle • Serolikaut, ledarnaväljerutvilkahadithersomböringå I lagen

 5. Domedagen • Paradisellerhelvete

 6. Buddhismen • Buddha – Siddharta Gautama • Hindrahonomfrånsjukdom, åldrande, fattigdomellerdöd • Blihelig man istället • Han komutsågalltlidande- annat sorts liv • Mångamänniskor hade detsvårt- överalltlidande • Varförlidande I världen? • - gickut I världensökasvar • Dharma – hansplikthjälpaandra

 7. Vise män, slutadeäta-plågade sin kropp • Mediterade - 49 dagar, människanaldrignöjd- sökandet/lidandetaldrig slut

 8. Buddhismenslära • EnligtBuddhismen 2 motsattasättattlevapå? • Lyxochöverflödellerlevaenkelt • Leva bra? • Leva mitt emellankallas “ gyllenemedelvägen” levapåettsärskiltsätt • Förklaras I åttafaldigavägen

 9. Åttafaldigavägen 1. Rättinsikt / Förstå den buddhistiskaläran 2. RättSinnelag/ Attvarafrifrånbegär, ej stark lust efternågot 3. Rätttal/ inteljuga, talaillaomandra, fulaord 4. Rätthandlande/ ejdöda, stjäla, ljuga 5. Rättyrke/ Intearbeta med någotsomskadarandra 6.Rättsträvan/ alltidgöradeträttaochkämpa mot detonda 7. Rättmedvetenhet/ koncentreradochmedvetenomsinatankarochkänslor 8. Rätt meditation/ mediterapåettriktigtsätt- efterbuddhasinstruktioner

 10. Läranssammanfattning • Buddha sammanfattadelärandeti de fyrasanningarna: • Alltleder till lidande:Livet leder till lidandeexempelvisfödas, leva, kär, sjuk, åldras • Ingetbeståendealltförändras • Lidandetberorpåbegäret:Bliraldrignöjd med det man har • Lidandetupphörnärbegärenförsvinner: Gersvarpåhurlidandetskallkunnagåbort. Ex slutabegärasaker, slutaönska dig saker, be inteomkärlek/framfång- blirfri/harmoni – ejåterfödelse- nirvana • Genomattgå den åttafaldigavägenförsvinnerbegären: Beskriverhur en människabär sig åtförattfåbortsinabegär- åttafaldigavägen

 11. Människansgärningar/karma • EnligtBuddhismenskaparmänniskansitteget liv • Karma? Nästa liv- även nu • Fårtillbakaallt • Återföds • Ingenbeståendesjäl (förändras)

 12. Judendomenslära • Monoteism , Gudskapatallt • Shema (trosbekännelsen) • Hör, Israel! HerrenärvårGud, Herrenär en • - Be varjemorgonförtacksamhetochföljaGudsvilja • Människan? • Människantänker/ väljersjälvhurlivetskall se ut – Bli bra/gördetsjälv • Gudförlåter • Judarna: alltfintskall man ta hand om, världen (vårda den) ävennjuta

 13. JudarnasomGudstjänare- Gudtyckteomdem • GudställerkravpåJudarna- visa vemGudär • - reglerochlagar • Ejattandraskallblijudar, förståGud • Judarnasuppdrag slut • - Messias – utvaldavGud, fred

 14. Sabbat • Vilodag • Börjarpåfredagen (eftermiddag) – lördagskvällen (solengårner) • TackaGud • Vila fråndagligtarbete • - riktavåratankarochhandlingar mot Gud • - hemma / synagoga • - familj