1 / 11

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

LOM SVETLA. ZÁKON LOMU SVETLA alebo Je rovná palička vo vode naozaj rovná?. PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Experiment. Pri čiastočnom ponorení rovnej paličky do vody pri pohľade zboku sa zdá, ako kedy pri hladine bola palička zlomená. Experiment.

tangia
Télécharger la présentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LOM SVETLA. ZÁKON LOMU SVETLA alebo Je rovná palička vo vode naozaj rovná? PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 2. Experiment Pri čiastočnom ponorení rovnej paličky do vody pri pohľade zboku sa zdá, ako kedy pri hladine bola palička zlomená.

 3. Experiment Ak svetlo prechádza zo vzduchu do vody alebo naopak, smer jeho šírenia sa mení. Tento jav sa nazýva lom svetla. Pri pohľade na mincu vo vode sa nám zdá, ako keby minca nebola tak hlboko vo vode, ako je v skutočnosti.

 4. Lom svetla Svetlo dopadá na sklený polvalec, rovinná stena polvalca je rozhraním medzi vzduchom a sklom.

 5. Lom svetla dopadajúci lúč odrazený lúč lomený lúč Dopadajúci lúč sa čiastočne odráža a čiastočne sa láme.

 6. Lom svetla Dopadajúci lúč zviera s kolmicou dopadu uhol dopadua. Lomený lúč zviera s kolmicou dopadu uhol lomub.

 7. Lom svetla pri prechode zo vzduchu do skla Pri prechode svetla zo vzduchu do skla nastáva lom ku kolmici, a  b.

 8. Lom svetla pri prechode zo skla do vzduchu Pri prechode svetla zo skla do vzduchu nastáva lom od kolmice, b a.

 9. Zákon lomu svetla So zmenou uhla dopadu a, sa mení aj uhol lomu b. Pre rozhranie vzduch - sklo môžeme namerať hodnoty...

 10. Zákon lomu svetla Pri lome svetla je pre dané dve optické prostredia podiel sínusu uhla dopadu a sínusu uhla lomu rovnaký. n - index lomu prostredia (optická konštanta)

 11. Riešte úlohu: Pri lome svetla zo vzduchu do skla je pri uhle dopadu 60o uhlo lomu asi 35o. Aký bude uhol lomu pri prechode zo skla do vzduchu, keď uhlo dopadu je 35o?

More Related