1 / 16

Sociale ontwikkeling in de bso

Sociale ontwikkeling in de bso. Nynke van der Schaaf Docent PA Lectoraat IJB Onderzoeker Hanzehogeschool/ RuG. Achtergrond Promotieonderzoek Pilotstudie: communicatieve activiteiten in de buitenschoolse opvang. Onderwerp van onderzoek:

tannar
Télécharger la présentation

Sociale ontwikkeling in de bso

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sociale ontwikkeling in de bso Nynke van der Schaaf Docent PA Lectoraat IJB Onderzoeker Hanzehogeschool/ RuG

 2. Achtergrond Promotieonderzoek Pilotstudie: communicatieve activiteiten in de buitenschoolse opvang

 3. Onderwerp van onderzoek: bestuderen van de sociale ontwikkeling en taalgebruikspraktijken van jonge kinderen in twee communicatieve activiteiten in de bso: conflicten en binnen- en buitensluitingsprocessen

 4. Stand van zaken onderzoek op dit moment: • Dataverzameling in twee bso’s • Artikel schrijven • Literatuuronderzoek ‘Sociale ontwikkeling’

 5. Vandaag: - Wat is sociale ontwikkeling? - Wat is sociale ontwikkeling voor bso’s? - Hoe stimuleren de bso’s de sociale ontwikkeling?

 6. Welke ideeën hebben wij over sociale ontwikkeling?

 7. so·ci·aal bn, bw betrekking hebbend op de maatschappij, op het welzijn daarvan: de -ale academie hbo-opleiding voor functies in het cultureel werk, inrichtingswerk, maatschappelijk werk, opbouw- en personeelswerk; (Belg) ~ assistent(e) maatschappelijk werk(st)er; Gemeentelijke Sociale Dienst instelling, o.m. belast met het verstrekken van uitkeringen in het kader vd RWW; -ale lasten of premies bijdragen vd werknemer en werkgever voor de uitkeringen die de werknemer geniet op grond vd sociale wetgeving; -ale verzekering, -ale voorzieningen overheidsmaatregelen die een geldelijke voorziening garanderen in de gevallen dat een werknemer geen inkomen heeft; -ale wetenschappen sociale aardrijkskunde, culturele antropologie, economie, pedagogiek, politieke wetenschappen, sociologie e.a. Van Dale woordenboek

 8. Dit onderzoek: Ontwikkelen door deel te nemen aan de wereld: bso Expertrol en novicerol Leidsters en deskundigen (Riksen-Walraven, 2000; Singer & De Haan, 2006; Tavecchio, 2008): sociale ontw. stimuleren is belangrijkste doel bso’s (VdSchaaf, 2010).

 9. Sociale ontwikkeling in de literatuur: • How kids get on with other people. • Social development refers to the behavior patterns, feelings, attitudes, and concepts children manifest in relation to other people and to the way that these various aspects change over age. • Schaffer, 1996

 10. Onderdelen sociale ontwikkeling: • Zelfbewustzijn • Relaties met anderen • Zelfcontrole: sociale regels • Sociaal gedrag • www.search-institute.org • Sociale competenties: - plannen en besluiten nemen • Interpersoonlijke competentie: empatie, gevoeligheid en relatievaardigheden • Culturele competentie: kennis van en respect voor ‘andere’ mensen • Voor jezelf opkomen • Vreedzaam problemen oplossen • Positieve identiteit • -persoonlijke kracht, zelfbewustzijn, een doel hebben, een toekomst zien

 11. Sociale ontwikkeling in bso’s:

 12. “Gandhi heeft ook herhaaldelijk opgemerkt dat opvoeden niet alleen een kwestie van liefde en bewustzijn is, maar ook een kwestie van kennis en vaardigheid. Hoe meer opvoeders weten en begrijpen van ontwikkeling en opvoeding, hoe groter de kans dat ze met kinderen omgaan op een manier die hun ontwikkeling bevordert. Recent onderzoek ondersteunt die opvatting.”René Diekstra op www.opvoeddebat.nl (150910) Doel van mijn onderzoek: Meer te weten komen over de sociale ontwikkeling van kinderen opdat professionals en opvoeders die ontwikkeling beter kunnen stimuleren

 13. Stimuleren van sociale ontwikkeling Socialiseren Opvoeden Hoe? Bso’s: Verschillende visies: ontwikkelingsgericht - aanbodgericht

 14. Survivaltips voor opvoeden 1 Opvoeden is voorleven. The magic is in the doing (not in the talking) 2 No fear, maar vertrouwen. In jezelf en in je kind. 3 Geef ze de ruimte, en jezelf daarmee ook. 4We zijn de vertellers van ons eigen verhaal. 5 Het belangrijkste: heb onvoorwaardelijk lief (en dat begint bij jezelf) Francine Oomen, www.opvoeddebat.nl 150910

 15. En nu mijn nieuwe inzicht: het heeft geen nut. Als je, zoals ik, kinderen heb die kritisch zijn, die zelf nadenken, is het hoogst haalbare dat ze gaan begrijpen dat hun handelen consequenties heeft, dat wat ze doen (of niet doen!) gevolgen heeft, voor hen zelf, voor de mensen om hen heen. En verder moet je ze hun gang maar laten gaan. Deze wereld heeft heel erg behoefte aan mensen die zelf nadenken, dat weet ik zeker. En opvoeden heeft dus geen enkele zin. Dolf Jansen, www.opvoeddebat.nl

 16. Als coach van een elftal merk je dat iedere speler zijn eigen benadering vraagt. Bij de één helpt een aai over de bol meer dan honderd woorden, met een ander moet je juist heel veel praten. Het is echter wel belangrijk dat je voor de spelers één lijn trekt. Regels zijn regels. Zodat iedereen weet waar hij zich aan te houden heeft. En zo werkt het met kinderen ook. Duidelijkheid, een terechtwijzing maar zeker ook een compliment.John de Wolf, www.opvoeddebat.nl , 150910

More Related