Download
geiriau tebyg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geiriau Tebyg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geiriau Tebyg

Geiriau Tebyg

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Geiriau Tebyg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geiriau Tebyg

 2. Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL MEDDWL-PARU-RHANNU THINK-PAIR-SHARE ADOLYGU Ydych chi’n cofio’r geiriau tebyg? • Meddwl - yn unigol ysgrifenna restr o’r geiriau • tebyg rwyt ti’n gofio. Mae gen ti ddau funud. • Paru - rhaid cymharu syniadau gyda phartner. • Mae gennych chi funud. • Rhannu - yn awr rhaid rhannu’ch syniadau gyda • gweddill y dosbarth.

 3. Y Sgiliau Allweddol Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau yma: • Cyfathrebu • Meddwl • Y Cwricwlwm Cymreig

 4. Deilliannau Dysgu: Erbyn diwedd y wers byddwch chi’n gwybod: • pa fath o gwestiwn arholiad ar y geiriau tebyg fyddwch chi’n ei gael • beth ydy’r meini prawf llwyddiant

 5. meini prawf llwyddiant ystyr eglur camgymeriadau cystrawen llunio cynllun cywirdeb gwallau criteria success meaning clear mistakes syntax/construction construct plan correctness mistakes/faults Geiriau Allweddol:

 6. Meini Prawf Llwyddiant • gwybod a deall ystyr y geiriau tebyg • gallu llunio brawddegau i ddangos yn eglur ystyron y geiriau tebyg yn llwyddiannus. • ysgrifennu brawddegau heb gamgymeriadau iaith na chamgymeriadau sillafu • ysgrifennu brawddegau heb gamgymeriadau cystrawennol

 7. CA3 Defnyddio’r Iaith a Barddoniaeth Adran A Defnyddio’r Iaith -Cwestiwn 1 - (y Papur Enghreifftiol) Dyma fydd y cwestiwn yn yr arholiad: Lluniwch frawddegau i ddangos yn eglur ystyr y geiriau tebyg canlynol: [8] • hun • hyn • Cymru • Cymry

 8. Cynllun Marcio • Mae 2 farc am bob brawddeg sy’n dangos yn eglur ystyr a defnydd y geiriau ac sy’n berffaith gywir o ran cywirdeb iaith. • Cewch chi 1 marc os ydych chi wedi dangos yn eglur ystyr y gair. • Ond rydych chi’n colli marciau am: • wallau iaith e.e gwallau treiglo / gwallau sillafu = ½ marc • wallau cystrawennol = ½ marc • 0 marc os dydy ystyr y gair ddim yn glir.

 9. Enghreifftiau (i) hun Mae Rhys bob amser yn eistedd ar ei ben ei hun. Mae’r frawddeg hon yn haeddu marciau llawn = 2 farc. Mae ystyr a defnydd y gair yn hollol eglur a’r frawddeg yn berffaith gywir o ran cywirdeb iaith.

 10. Enghreifftiau Mae Rhys bob amser yn ista ar ei ben ei hun. Mae’r frawddeg hon yn haeddu 1½ marc. Mae ystyr a defnydd y gair yn eglur ond mae’r gwall sillafu’n cael ei gosbi - ista.

 11. Enghreifftiau Rydw i fy hun. Dydy ystyr na defnydd y gair yn eglur felly 0 marc.

 12. Marciwch y brawddegau yma. Tasg: Edrychwch ar y brawddegau ar y daflen. Cofiwch dynnu hanner marc yr un am unrhyw gamgymeriadau. Mae’n rhaid i chi farcio’r brawddegau drwy: • ddod o hyd i unrhyw gamgymeriadau treiglo neu sillafu yn y brawddegau; • benderfynu a ydy’r frawddeg yn llwyddo i ddangos ystyr y gair yn eglur; • ddod o hyd i unrhyw gamgymeriadau cystrawennol yn y brawddegau.

 13. Gorffen Brawddegau • Eich tro chi rŵan!! • Gorffennwch y brawddegau ac yna crëwch eich brawddegau eich hun. • Cofiwch am y gwaith cartref ar y diwedd!!

 14. Pa sgiliau ydw i wedi eu defnyddio? ADBORTH Sut wnes i ddysgu yn yr uned hon? Ydw i wedi dysgu’n effeithiol? Edrychwch ar y daflen hunanasesu.