สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 PowerPoint Presentation
Download Presentation
สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551

play fullscreen
1 / 73
สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551
202 Views
Download Presentation
tao
Download Presentation

สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 แนวทางการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ การจัดทำแผนและโครงการ ปี 2551

 2. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 นโยบายและยุทธศาสตร์ 2548-2550 ได้สิ้นสุดลง • ปี 2551 ดำเนินการร่าง นโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรอบใหม่ • จัดทำแผนและโครงการของมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2551

 3. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 การดำเนินงานแผนงาน ปี 2550

 4. นโยบาย 6 นโยบาย มาตรฐานสมศ. 7 มาตรฐาน แผนงาน 22 แผนงาน

 5. นโยบายจากการสัมมนาแผนงานและโครงการ 2550 นโยบาย ที่ 1.มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยมีการประกันมาตรฐานขั้นต่ำในวิชาที่ จำเป็นในการประกอบวิชาชีพนโยบาย ที่ 2.มุ่งพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ โดยให้ความสำคัญในวิชาที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศนโยบาย ที่ 3.มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมตลอดจนให้เกิดความภูมิใจ นโยบาย ที่ 4.มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ(Administration Governance) ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม นโยบาย ที่ 5.มุ่งพัฒนาระบบบริการให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งพัฒนาการตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบาย ที่ 6.มุ่งพัฒนาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2550

 6. โครงการจำแนกตามนโยบาย 6 นโยบาย

 7. มาตรฐาน สมศ. 7 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1ด้านคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานที่ 2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 3. ด้านการบริการวิชาการมาตรฐานที่ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมาตรฐานที่ 5. ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากรมาตรฐานที่ 6. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนมาตรฐานที่ 7. ด้านระบบการประกันคุณภาพ สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2550

 8. โครงการจำแนกตาม 7 มาตรฐานสมศ.

 9. แผนงานจากการวิเคราะห์โครงการ 2550 แผนงาน ที่ 1. แผนงานสอนเสริม แผนงาน ที่ 2. แผนงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ แผนงาน ที่ 3. แผนงานศิลปวัฒนธรรมและศาสนา แผนงาน ที่ 4. แผนงานเสริมทักษะวิชาชีพ แผนงาน ที่ 5. แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนงาน ที่ 6. แผนงานนิทรรศการและประกวดแข่งขัน แผนงาน ที่ 7. แผนงานส่งเสริมการกีฬา แผนงาน ที่ 8. แผนงานศึกษาดูงาน สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2550

 10. แผนงานจากการวิเคราะห์โครงการ 2550 แผนงาน ที่ 9. แผนงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ แผนงาน ที่ 10. แผนงานสำรวจความพึงพอใจ แผนงาน ที่ 11. แผนงานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัย แผนงาน ที่ 12. แผนงานประชุมวิชาการ แผนงาน ที่ 13. แผนงานจัดทำเว็บไซด์และวารสาร แผนงาน ที่ 14. แผนงานพัฒนาสถาบัน แผนงาน ที่ 15. แผนงานพัฒนาหลักสูตร แผนงาน ที่ 16. แผนงานจัดทำเอกสาร คำสอนและสื่อการเรียนการสอน สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2550

 11. แผนงานจากการวิเคราะห์โครงการ 2550 แผนงาน ที่ 17. แผนงานอุปกรณ์และสถานที่ แผนงาน ที่ 18. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ แผนงาน ที่ 19. แผนงานพัฒนาบุคลากร แผนงาน ที่ 20. แผนงานบริการวิชาการ แผนงาน ที่ 21. แผนงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ แผนงาน ที่ 22. แผนงานประกันคุณภาพ สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2550

 12. โครงการจำแนกตามแผนงาน 22 แผนงาน

 13. โครงการจำแนกตามแผนงาน 22 แผนงาน

 14. โครงการจำแนกตามแผนงาน 22 แผนงาน

 15. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 ระบบการประเมินโครงการ โครงการออนไลน์

 16. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ โดย ท่านผู้อำนวยการ สำนักประกันคุณภาพ

 17. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการวิเคราะห์ SWOT

 18. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 • จำนวนนักศึกษาใหม่ • จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา • จำนวนนักศึกษา ตกออก/รีไทร์ • จำนวนนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียน 1/2550, 2/2550 • จำนวนนักศึกษาที่ขาดเรียน 3 ครั้ง/5 ครั้ง

 19. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2547-2550

 20. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2547-2550

 21. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2547-2550

 22. จำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2547-2550

 23. จำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2547-2550

 24. จำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2547-2550

 25. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547-2550

 26. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547-2550

 27. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547-2550

 28. จำนวนนักศึกษาออกตามระเบียบการวัดผล ปีการศึกษา 2547-2550

 29. จำนวนนักศึกษาออกตามระเบียบการวัดผล ปีการศึกษา 2547-2550

 30. จำนวนนักศึกษาออกตามระเบียบการวัดผล ปีการศึกษา 2547-2550

 31. จำนวนนักศึกษาลาออก ปีการศึกษา 2547-2550

 32. จำนวนนักศึกษาลาออก ปีการศึกษา 2547-2550

 33. จำนวนนักศึกษาลาออก ปีการศึกษา 2547-2550

 34. จำนวนนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษา 2/2550

 35. จำนวนนักศึกษาที่กู้กองทุน กรอ. ที่ไม่ได้ลงทะเบียนทั้งภาค 1 และ 2 ปี 2550

 36. จำนวนนักศึกษาที่กู้กองทุน กรอ. ที่ไม่ได้ลงทะเบียนทั้งภาค 1 และ 2 ปี 2550

 37. จำนวนนักศึกษาที่กู้กองทุน กรอ. ที่ไม่ได้ลงทะเบียนทั้งภาค 1 และ 2 ปี 2550

 38. สรุปจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2547-2550

 39. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 แนวทางการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ การจัดทำแผนและโครงการ ปี 2551

 40. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 ตามมาตรฐาน 7 มาตรฐานสมศ. ปีการศึกษา 2550และ 9 องค์ประกอบสกอ. สถาบันการศึกษาควรร่างแผนให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ • มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์และแผนที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของชาติ • คณะ หน่วยงาน และภาควิชา มีแผนที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของสถาบัน

 41. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ความสัมพันธ์ของ ยุทธศาสตร์และแผนในทุกๆระดับ พันธกิจของสถาบัน มาตรฐาน สมศ.+สกอ.กำหนดให้มีแผนและโครงการหลายอย่าง ยุทธศาสตร์สถาบัน 2 แผนของสถาบัน แผนและโครงการของคณะ/หน่วยงาน/ภาควิชา

 42. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 จะเห็นได้ว่าแผนและโครงการ อาจถูกร่างมาได้จาก 1. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งถูกร่างขึ้นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2. แผนและโครงการที่ควรมีเพื่อประเมินคะแนนตาม สมศ. และ สกอ. (ปรับใหม่ ปี 2551)

 43. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา ที่ระบุใน ยุทธศาสตร์ชาติ ยกตัวอย่างเช่น • สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น • พัฒนาวิจัยในศาสตร์ที่อยู่ในความต้องการของประประเทศ • พัฒนาคุณธรรมนักศึกษา ซึ่งจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อออกแบบ นโยบายและยุทธศาสตร์ ในการประชุมใหญ่ เดือน มีนาคม

 44. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 ข้อเสนอ แนวทางการวิเคราะห์ SWOT และ รูปแบบการจัดทำ แผนและโครงการปี 2551

 45. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 • จากการประมวลและวิเคราะห์ของสำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน พบว่า • จากแผนและโครงการหลายปีที่ผ่านมา อาจจะแบ่งเป็นแผนได้ 22 แผน

 46. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 22 แผน ภายใต้ 9 องค์ประกอบ 14. แผนงานพัฒนาสถาบัน 15. แผนงานพัฒนาหลักสูตร 16. แผนงานพัฒนาการเรียนการสอน จัดทำเอกสาร คำสอน และสื่อการสอน17. แผนพัฒนาอุปกรณ์และสถานที่ 18. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ 19. แผนพัฒนาบุคลากร 20. แผนการบริการวิชาการแก่สังคม 21. แนะแนวประชาสัมพันธ์ 22. แผนงานประกันคุณภาพ

 47. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 • แนวความคิดที่นำเสนอ • เพื่อการจัดทำแผนในปีการศึกษานี้ • คณะและหน่วยงาน ทั้งมหาวิทยาลัย ใช้แผนที่มีชื่อเหมือนกันมหาวิทยาลัย • โดยแต่ละแผนจะมี ทุกระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับภาควิชา เขียนขึ้นอย่างสอดคล้องกัน • หน่วยงาน มีเฉพาะแผนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หน่วยงานเท่านั้น

 48. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 • แผนชื่อเดียวกัน แต่รายละเอียดของแผนแต่ละคณะ หน่วยงาน จะแตกต่างกันในรายละเอียด ซึ่งแต่ละคณะจะร่างขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละคณะเอง • แต่ละ คณะ หน่วยงาน และภาควิชา จะมีโครงการเป็นของตนเอง ภายใต้แต่ละแผนที่เกี่ยวข้อง • แต่ละแผนมี KPI แบ่งย่อยลงมาในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

 49. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 ชื่อแผนเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย และจะมีทุกระดับ โดยรายละเอียดแต่ละคณะ หน่วยงาน ภาควิชา จะเขียนขึ้นเอง (แต่มีความสอดคล้องกัน) แผนของมหาวิทยาลัย แผนของคณะ/หน่วยงาน แผนของภาควิชา • มีความสอดคล้องกัน • เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน • กำหนดความรับผิดชอบหน่วยงานแต่ละระดับ อย่างชัดเจน • KPI แบ่งย่อยลงมาแต่ละคณะ และหน่วยงาน

 50. สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน 2551 เช่น แผนงานด้านการวิจัย แผนงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย แผนงานด้านการวิจัยของคณะ แผนงานด้านการวิจัยของภาควิชา ในระดับมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานหลักซึ่ง แผนของคณะ หน่วยงานและภาควิชา จะระบุว่ามีการประสานงานกับสำนักวิจัยอย่างไร หรืออาจมีโครงการของแต่ละคณะ ภาควิชาเอง