1 / 13

Cerebral pareseregisteret i Norge Utfordringer

Cerebral pareseregisteret i Norge Utfordringer. Guro L. Andersen Regional Kvalitetsregisterkonferanse 18. juni 2010. CPRN. Et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. med. Cerebral pareseregisteret i Norge. Medisinsk Klinikk

tariq
Télécharger la présentation

Cerebral pareseregisteret i Norge Utfordringer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Cerebral pareseregisteret i Norge Utfordringer Guro L. Andersen Regional Kvalitetsregisterkonferanse 18. juni 2010 CPRN Et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med

 2. Cerebral pareseregisteret i Norge Medisinsk Klinikk Avdeling for Habilitering og Rehabilitering Rikshospitalet Barneavdeling for nevrofag Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) Cerebral parese oppfølgingsprogram (CPOP)

 3. Cerebral pareseregisteret i Norge • Registerdelen • Leder CPRN: • Guro L Andersen/Ivar Haagaas • Informasjonsrådgiver/koordinator: • Sandra Julsen Hollung • Oppgaver: • Innhente skjemaer • Videreutvikle skjemaer • Kvalitetssikre registrering • Kompetanse- og nettverksbygging • Representere CPRN nasjonalt og • internasjonalt • Publisere årsrapporter og resultater • Tilkobling av MFR data • Samarbeid/dataoverføring med SCPE • CPOP • Leder CPOP: • Reidun Jahnsen • Koordinator-fysioterapi: • Gerd Myklebust • Koordinator-ergoterapi: • Sonja Elkjær • Oppgaver: • Koordinere og videreutvikle oppfølgingsprogrammet nasjonalt • Kvalitetssikre registrering • Kompetanse- og nettverksbygging • Representere CPOP nasjonalt og internasjonalt • Publisere årsrapporter og resultater • Samarbeid/dataoverføring til CPUP • Forskning • Forskningsutvalg: • Torstein Vik, professor NTNU - Leder • Lorentz M Irgens, professor UiB/MFR • Reidun Jahnsen, PhD, fysioterapeut/forsker • OUS • Jon Skranes, professor NTNU • Irene Elgen, barnepsykiater UiB • Marie Berg, PhD, fagsjef i ergoterapi, • Sunnaas sykehus • Gunnar Hägglund, Universitetet i Lund • (personlig vararepresentant: Eva • Nordmark) • Oppgaver: • Behandle søknader om • forskningsprosjekter • Initiere forskning på registerdataene

 4. Cerebral pareseregisteret i Norge • Referansegruppe: • Andersen, Guro L. barnelege, PhD stipendiat Sykehuset i Vestfold • Elkjær, Sonja ergoterapeut Oslo universitetssykehus • Haagaas, Ivar barnelege Sykehuset i Vestfold • Hansen, Gunn Tove fysioterapeut Klinikk Hammerfest • Irgens, Lorents professor UiB/MFR • Jahnsen, Reidun fysioterapeut, forsker Oslo universitetssykehus • Karstensen, Anne barnelege Akershus universitetssykehus • Lamvik, Torarin ortoped St. Olavs hospital • Mjøen, Tone ergoterapeut Sykehuset i Vestfold • Myklebust,Gerd fysioterapeut Oslo universitetssykehus • Ramstad, Kjersti barnelege, PhD stipendiat Oslo universitetssykehus • Rodriguez, Randi brukerrepresentant CP foreningen • Salvesen, Kjell Å. professor, gynekolog NTNU, Trondheim • Skranes, Jon professor, habilitering NTNU, Trondheim • Vik, Torstein professor, barnelege NTNU, Trondheim • Årli, Aanen barnelege Haukeland universitetssykehus

 5. Status • Etablert 2006 • pilot 2002-2005 • fra 2009 er CPOP en del av CP registeret • Antall innmeldere: Alle landets Habu • Antall ansatte: 2 x ½ stilling • Papirbasert/Medinsigth • Antall registrerte: • CPRN: 934 (1996-2008) CPOP: 425 (2002-2008)

 6. CPRN

 7. CPRN

 8. Utfordringer per juni 2010 • Ny konsesjonssøknad – viktig for felles samtykke • klar fra høst 2009, men obs • mangler beskrivelse av teknisk løsning • Få inn registreringsskjema og samtykker CPRN

 9. Antall innrapporterte <> antall mottatte skjema per fylke CPRN

 10. Utfordringer per juni 2010 • Ny konsesjonssøknad – viktig for felles samtykke • klar fra høst 2009, men obs • mangler beskrivelse av teknisk løsning • Få inn registreringsskjema og samtykker • Elektronisk registrering • prosjekt forskjøvet i tid • CPOP delen har allerede teknisk løsning CPRN

 11. Swedeheart en vanlig dag… • 2737 brukere • 7040 on-linerapporter siden desember 2009 • Ca 60 samtidige brukere • 698776 pasienter • 155853 hjerteoperasjoner • 233285 angiografier • 57956 oppfølgingsbesøk • 700 variabler… ”Forskning i helseregistre” 25.mai 2010 v/ Kristin Hambraeus

 12. Takk for oppmerksomheten! www.siv.no/cprn

More Related