Download
firma za granic n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Firma za granicą… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Firma za granicą…

Firma za granicą…

313 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Firma za granicą…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Firma za granicą… mgr inż. Aleksander Wala WARIDO Sp. z o.o.

 2. Plan Prezentacji • Firma w Czechach • Firma w Polsce • Oddziały i przedstawicielstwa • Spółka Europejska – nowość w prawie gospodarczym • Porównanie systemów podatkowych polski i czech • Przedstawienie oferty partnerskich kancelarii WARIDO Sp. z o.o. i HP-Audirori s.r.o. w zakresie międzynarodowej księgowości

 3. Warunki ogólne - Czechy: • Osiągnięcie wieku 18 lat • Zdolność do czynności prawnych • Nienaganność - wypis o niekaralności (3 miesiące) • Brak zaległości podatkowych - zaświadczenie • Brak zaległości płatniczych z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na bezrobocie - zaświadczenie

 4. Działalność gospodarczą dzielimy na: • Wolne • Wiązane (regulowane) • Rzemieślnicze • Koncesjonowane

 5. Działalność gospodarcza wolna Podjęcie wolnej działalności gospodarczej możliwe jest po spełnieniu tylko ogólnych wymogów. Przykład: Usługi dla rolnictwa i ogrodnictwa Produkcja wyrobów żywnościowych Produkcja włókien tekstylnych oraz tkanin Działalność wydawnicza…

 6. Działalność gospodarcza wiązana • Ogólne wymogi prowadzenia firmy • Dodatkowe uprawnienia zawodowe • Regulują to przepisy specjalne z zał nr 2 do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej • Uzyskanie świadectw i uprawnień lub ukończeniu szkoły, praktyki itp… Przykład: Podjęcie działalności biura turystycznego – specjalne uprawnienia się udowadnia następująco: • Wyższe wykształcenie oraz 1 rok praktyki w danym zakresie • Zupełne wykształcenie średnie lub zupełne fachowe wykształcenie średnie oraz 3 lata praktyki w zakresie „Prowadzenia biura turystycznego “

 7. Działalność rzemieślnicza Podjęcie działalności rzemieślniczej jest uwarunkowane: • Świadectwem czeladniczym oraz zaświadczeniem o wykonaniu trzyletniej praktyki w danym zawodzie. • Świadectwem o zakończeniu nauki odpowiedniego kierunku studiów w technikum oraz zaświadczeniem o wykonaniu trzyletniej praktyki w danym zawodzie. • Świadectwem maturalnym oraz zaświadczeniem o wykonaniu dwuletniej praktyki w danym zawodzie. • Dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem o ukończeniu studiów licencjackich lub magisterskich w danym zakresie oraz zaświadczeniem o wykonaniu rocznej praktyki w danym zakresie • Zaświadczeniem o uznaniu fachowej kwalifikacji wydanym przez właściwy organ. (Ministerstwo przemysłu i handlu) w myśl ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowej Przykład: Ślusarstwo Produkcja, instalacja oraz naprawa urządzeń elektrycznych Piekarnictwo, cukiernictwo

 8. Działalność koncesjonowana • Odpowiednie uprawnienia zawodowe tak jak przy działalności regulowanej • Można ją wykonywać na podstwie uzyskanej koncesji • Pozwolenie wydaje właściwy organ administracji państwowej wymieniony w zał. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (stwierdza się wiarygodność, którą musi spełniać przedsiębiorca jako osoba fizyczna lub odpowiedzialny przedstawiciel osoby prawnej). Przykład: Przetwórstwo tytoniu i wyrobów tytoniowych - specjalne uprawnienia się udowadnia następująco: • Wykształcenie wyższe w zakresie chemii żywienia lub rolnictwa oraz 3 lata praktyki w tej dziedzinie • Wykształcenie średnie w zakresie chemii żywienia lub rolnictwa zakończone egzaminem maturalnym oraz 6 lat praktyki w tym zakresie

 9. Osoby prawne w Czechach

 10. Warunki ogólne: • Odpowiedzialny przedstawiciel (zarząd): • Osiągnięcie wieku 18 lat • Zdolność do czynności prawnych • Nienaganność - wypis o niekaralności z rejestru skazanych lub równorzędnym dokumentem wydanym przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny państwa, którego jest podmiot obywatelem albo państwa ostatniego miejsca zamieszkania. (3miesiące)

 11. Jawna spółka handlowa • Warunki podobne do polskich • 2 lub więcej osoby fizyczne • Odpowiedzialność całym majątkiem • Rejestracja w sądzie

 12. Spółka komandytowa • Jeden lub kilku wspólników ręczy za zobowiązania spółki do wysokości swego wkładu (komandytariusze), zaś jeden lub kilku wspólników – całym swoim majątkiem (komplementariusze). • Spółka powstaje na podstawie umowy spółki. • Do zarządzania handlowego spółką uprawnieni są tylko komplementariusze • Komandytariusz ma obowiązek wniesienia do kapitału zakładowego spółki wkładu w wysokości określonej przez umowę spółki, minimalnie jednak 5000 CZK

 13. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną osobę. • Spółka jednoosobowa - świadectwo założycielskie, więcej wspólników musi zawrzeć umowę spółki. • Wysokość kapitału zakładowego spółki musi wynosić co najmniej 200 000 CZK (koron czeskich). Musi być wpłacona 1/3. • Spółka może mieć maksymalnie pięćdziesięciu wspólników. • Wysokość wkładu wspólnika musi wynosić co najmniej 20 000 CZK (koron czeskich). • Wspólnik zobowiązany jest do opłacenia wkładu wg zasad i w terminie określonym w umowie spółki, najpóźniej jednak do pięciu lat od zawiązania się spółki.

 14. Spółka akcyjna • Akcja jest papierem wartościowym, z którym wiążą się prawa i obowiązki akcjonariusza jako wspólnika do uczestniczenia w jej zarządzaniu, podziale zysku i w kwocie likwidacyjnej przy likwidacji spółki. • Spółka może zostać założona przez jednego założyciela, o ile jest on osobą prawną, a inaczej przez dwóch lub kilku założycieli. • Jeżeli spółkę zakłada dwóch lub kilku założycieli, zawierają oni umowę założycielską. Jedyny założyciel zakłada spółkę na podstawie karty założycielskiej. • Kapitał zakładowy spółki założonej z publiczną ofertą akcji musi wynosić co najmniej 20 000 000 CZK, o ile specjalny przepis prawny nie stanowi wyższej kwoty. Kapitał zakładowy spółki założony bez publicznej oferty akcji musi wynosić co najmniej 2 000 000 Kč. • Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. • Akcje na okaziciela

 15. Opłaty • 5000,- CZK za pierwszy wpis przedsiębiorcy do rejestru handlowego. • 2000,- CZK opłata administracyjna za wydanie koncesji (20 000,- CZK – za działalność prowadzoną w sposób przemysłowy) z tym, że opłatę trzeba uiścić przed wydaniem koncesji. • 1000,- CZK opłata administracyjna za wydanie patentu przemysłowego lub karty rzemieślniczej (10 000,- CZK za działalność prowadzoną w sposób przemysłowy) • 1000,- CZK za wpis rolnika do ewidencji. • 50,- CZK za zapytanie o karalność

 16. Obowiązki wypływające z ustawy • Zgłoszenie do rejestracji u miejscowo właściwego urzędu skarbowego (do 30 dni od uzyskania patentu przemysłowego). • Zgłoszenie siebie oraz pracowników w miejscowo właściwym urzędzie ubezpieczenia społecznego ( do 8 dni). • Zgłoszenie siebie oraz pracowników w wybranej ubezpieczalni zdrowotnej (do 8 dni). • Przekazanie zgłoszenia do ubezpieczalni o obowiązkowym ubezpieczeniu od wypadków za pracowników (jeżeli jest zatrudniony przynajmniej 1 pracownik).

 17. Firma w Polsce - formy • Osoba fizyczna • Osoba prawna

 18. Kilka zasad ogólnych • Pełna księgowość – 800.000 Euro przychodu • Rejestracja do VAT – 10.000 Euro (przychodu) – koszt 152zł • Kasy fiskalne – obrót z osobami fizycznymi powyżej ok. 10.000 Euro (lub w pierwszym roku działalności 5000 Euro) • Możliwość uzyskania interpretacji prawa podatkowego z Urzędu Skarbowego ! • Obrót gotówkowy – do 15.000 Euro (jednorazowa wartość transakcji)

 19. Działalność osoby fizycznej • Czas rejestracji – ok. 2 tygodnie • Warunki podjęcia działalności • Koszty ZUS ok. 700zł / miesiąc • Wszystko w jednym urzędzie za wyjątkiem NIP • Koszt rejestracji ok. .100zł – 25Euro • Odpowiedzialność • Obywatele UE – na tych samych prawach – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Art.. 13 ust 1 – siedziba na terenie Polski • Zezwolenie na pobyt tylko powyżej 90 dni (30zł) • Zaświadczenie o środkach od życia • Zaświadczenie o ważnym ubezpieczeniu zdrowotnym

 20. Spółka cywilna • Oparta o kodeks cywilny art. 860-875 • Wypowiedzenie przez wspólnika – 3 miesiące • Odpowiedzialność solidarna • Każdy wspólnik jest przedsiębiorcą i opłaca oddzielnie podatek dochodowy (w stosunku równym do udziałów) • Płatnikiem podatku VAT jest spółka nie wspólnicy

 21. Spółka cywilna • Rejestracja jako przedsiębiorca – 100zł/wspólnika • Umowa spółki – w formie pisemnej – nie jest wymagany notariusz • PCC - 0,5% wkładu do spółki • Czas rejestracji – ok. 2 tygodnie • Wady – możliwość szybkiego rozwiązania i brak kontroli nad wspólnikiem – odpowiedzialność solidarna całym majątkiem • Zalety – prostota zarządzania spółką, małe obwarowania prawne

 22. Spółka jawna – ułomna osoba prawna • Oparta o Kodeks Spółek Handlowych • Po przekroczeniu przez S.C. w 2 kolejnych latach obrotowych przychodów netto 800.000 Euro • Nie można powierzyć zarządzania osobie trzeciej • Konieczność zgłoszenia spółki do KRS – koszt ok. 1500zł (wpis + ogłoszenie) • Odpowiedzialnosc solidarna wspólników całym majątkiem (odpowiedzialność substydialna) • Powstaje z reguły jako przekształcenie S.C.

 23. Spółka partnerska • Tylko dla wolnych zawodów np. lekarz, prawnik, doradca tłumacz (art..88 KSH) • Akt notarialny • Odpowiedzialność tylko za swoje błędy • Działanie pod wspólną firmą • Można powierzyć prowadzenie spraw Zarządowi (na prawach Sp. z o.o. lub S.A.)

 24. Spółka komandytowa • Komplementariusz – bez ograniczenia odpowiada majątkiem własnym • Komandytariusz – odpowiedzialność do wysokości wkładu sumy komandydowej – ma udział w zyskach • Akt notarialny • Wpis do KRS

 25. Spółka z o.o. • Kapitał – 50.000zł (ok. 12.500 Euro) • Umowa spółki u notariusza (PCC = 0,5%) • Za kapitał 50.000zł ok. 1700zł opłat notarialnych • Kapitał musi być w 100% wniesiony przed zgłoszeniem do KRS (oświadczenie + dowody kasowe) • Wspólnicy nie odpowiadają majątkiem • Spółka odpowiada do wysokości kapitału – jeśli w porę nie zgłosi się upadłości to zgodnie z KC do wysokości wyrządzonej szkody może odpowiadać Zarząd !

 26. Spółka z o.o. – informacje dodatkowe • Usługi dot. powstania nie mogą być pokryte z kapitału • Spółka w organizacji ! (nie jednoosobowa) • Rada nadzorcza – opcja

 27. Spółka Akcyjna • Kapitał 500.000 zł, statut notarialnie • Możliwość akcji na okaziciela (warunek – pokrycie gotówką) • Konieczna rada nadzorcza • Konieczne badanie bilansu

 28. Oddział, przedstawicielstwo • Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania • Konieczność rejestracji jeśli posiada się Zakład w Polsce • Oddział – pełne prawa – kapitał za granicą – konieczność rejestracji w KRS • Przedstawicielstwo – tylko działania marketingowe i badania rynku – rejestracja w Ministerstwie Gospodarki – ok.6500zł • Oddział i przedstawicielstwo podlegają polskim przepisom podatkowym i muszą prowadzić rachunkowość w języku polskim i walucie polskiej zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości • …i vice-versa

 29. Spółka Europejska • Forma prawna dopuszczona w Polsce po 19 maja 2005 r.weszła w życie Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2005 r., Nr 62, poz. 55) • Spółka oparta o Prawo Europejskie • Duże prawa dla pracowników – zasiadanie we władzach spółki • Mogą ją zawiązać osoby prawne z kilku Państw członkowskich • Mało popularna z uwagi na problemy prawne

 30. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce i w Czechach • Dotyczy osoby fizycznych, spółek nie kapitałowych oraz dochodów z udziału w spółkach kapitałowych • Podatek progresywny • W POLSCE dodatkowo - podatek liniowy – dla przedsiębiorców (brak możliwości odliczeń mieszkaniowych itp.)

 31. POLSKA Podatek Liniowy – 19% Podatek progresywny 19% - 530,08zł (do 37.024 zł) 6504,48 + 30% (powyżej 37.024zł) 17611,68 + 40% (powyżej 74.048zł) CZECHY Podatek Liniowy – brak Podatek progresywny 12% (do 121200 KC) 14544KC + 19% (powyżej 121200) 33012KC + 25% (powyżej 218400) 61212 KC + 32% (powyżej 331200) Podatek dochodowy od osób fizycznych

 32. Podatki – formy rozliczeń • Karta podatkowa (w czechach brak) • Ryczałt ewidencjonowany – (bez ewidencji kosztów) • Księga przychodów i rozchodów – ewidencja podatkowa +,- celem ustalenia dochodu • Pełna księgowość – ustawa o rachunkowości

 33. Polska 22% - podstawowa 0,3,7% - obniżone – prod. Spożywcze, rolne i inne zgodnie z załącznikiem do ustawy Zw. – zwolnione – np. usługi medyczne, ubezpieczenia, szkolenia itp.. Rejestracja do VAT-UE konieczna oddzielnie (nie automatyczna jak w Czechach) Czechy 19% – podstawowa 5% Zwolnione z możliwością i bez możliwości odliczenia VAT = DPH

 34. WARIDO Sp. z o.o. • Doradztwo inwestycyjne, Zakładanie firm • Doradztwo w prowadzeniu działalności • Rachunkowość, podatki • Informatyka, instalacje systemów dla firm, projekty stron WWW • Telekomunikacja – centrale telefoniczne, VOIP • Usługi BHP www.warido.pl

 35. Międzynarodowa księgowość • Kancelaria partnerska w Czechach w Ostravie • Możliwość prowadzenia rozliczeń oddziałów zagranicznych • Darmowe zagraniczne porady prawno-podatkowe dla klientów naszych biur • Rozmowy z kancelarią niemiecką we Frankfurcie • Rozmowy z kancelarią słowacką z Bratysławy

 36. Nowa siedziba

 37. Dojazd WARIDO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 67A 44-313 Wodzisław Śl. Tel. +48 32 4766777 biuro@warido.pl www.warido.pl

 38. Dziękuję za uwagę…