1 / 15

P R O F E T E R

P R O F E T E R. Boken Profetene. I den hebraiske Bibelen begynner den andre hoveddelen etter 5. Mosebok. Denne kalles Profetene. I den hebraiske Bibelen er Profetene delt inn i ”de tidlige profeter” → historieberetningene ”de senere profeter” → profetbøkene.

taylor
Télécharger la présentation

P R O F E T E R

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROFETER

 2. Boken Profetene • I den hebraiske Bibelen begynner den andre hoveddelen etter 5. Mosebok. Denne kalles Profetene. • I den hebraiske Bibelen er Profetene delt inn i • ”de tidlige profeter” → historieberetningene • ”de senere profeter” → profetbøkene

 3. Domsprofetene i Nordriket.Hosea og Amos • Nordriket hadde hatt en stabil periode med fred under kong Jeroboam II (død ca. 750 f. Kr.). • Statskupp, og seks forskjellige konger styrte i rask rekkefølge. → Dyp politisk uro og nasjonal sårbarhet. • Nordrikets naboland Assyria var i sterk vekst, og underla seg Nordriket (ca. 722 f. Kr.). Folket ble ført i eksil.

 4. Boken Hosea i Bibelen • Tittel: • Hosea (hebraisk) → ”hjelp” eller ”frelse”, kan være en forkortelse av Jehosjua som betyr ”JHWH er frelse” • Datering: • Skrevet mellom 750 f. Kr. og 720 f. Kr. (slutter med Israels fall for Assyria) • Forfatter: • En profet i Nordriket, Israel. Svært lite er kjent om ham bortsett fra når han levde, og hans problemfylte ekteskap med Gomer. • Hovedtema: • Hoseas ekteskap som et tegn på Guds forhold til Israel • Guds godhet og kjærlighet overfor Israel • Konsekvensene av troløshet og av omvendelse

 5. Profeten Hosea • Hosea mente denne katastrofen kom som en følge av at folket hadde fornektet Gud. • Han brukte ekteskapsbrudd for å vise dette: • Gud var blitt såret da Israel hadde fornektet ham. • ”For utuktens ånd har ført dem vill, i troløshet har de falt fra sin Gud.” (Hosea 4,12) • Folket brøt sine løfter til Gud: • Hedenske skikker • Ofringer Gud hadde forbudt • Avgudsdyrkelse • Gud måtte dømme folket for dette og gi dem en straff. Men han viser også sin kjærlighet til det israelske folket.

 6. Boken Amos i Bibelen • Tittel: • Amos, som i følge boken arbeidet som gjeter i Sørriket i det åttende århundre f. Kr., men som fikk et kall som profet i Nordriket. • Datering: • Skrevet mellom 760 – 50 f. Kr. • Forfatter: • Amos, men profetordene er redigerte i bokens endelige form. • Hovedtema: • Gud er opptatt av sosial rettferdighet • Gud som dommer over alle folkeslag • Syner som åpenbarer Guds plan

 7. Profeten Amos • Talte varmt og uredd for rettferdighet og mot de religiøse lederne på sin tid. • Folket har glemt det mest grunnleggende kravet i loven – respekt for sin neste. • Amos mener at folket: • Undertrykker de fattige • Utnytter de som har gjeld • Undergraver domstolene • Amos går så langt at han påstår at folket har mistet evnen til å skille mellom rett og galt. • Verst av alt – syndene har sitt utspring i religionen. De mener sin fremgang er et tegn på Guds velvilje, og at Gud kan blidgjøres med offer.

 8. De forkynnende profetene i Sørriket.Jesaja (Den første Jesaja) og Mika

 9. Boken Jesaja, 1-13 • Tittel: • Jesaja. Denne delen (kap. 1-39) kalles også ”Den første Jesaja • Hebraisk tittel: • Jesa’jahu eller ”JHWH er hjelper/frelser” • Datering: • Det åttende århundret f. Kr. • Forfatter: • Ord av Jesaja eller av Jesajas skole • Hovedtema: • Gud som herre og Guds dom • Guds trofasthet mot folket og Jerusalem • Håp knyttet til Guds salvede (Messias)

 10. Profeten Jesaja • Sørriket måtte betale mye skatt til sine naboriker for å ikke bli styrtet. Jesaja hørte til herskerklassen, og han fordømte korrupsjonen som fant sted. • Jesaja tok opp urettferdigheten i samfunnet: • De rikes utnyttelse av de fattige • Korrupsjon blant prester, profeter, politikere og militæret • Kritiserer utenrikspolitikken, at man søkte allianser med Egypt og Assyria, fremfor å søke trygghet hos Gud. • Jesaja deler håpet om en Messias, men da må man leve slik Gud befaler.

 11. Boken Mika • Tittel: • Mika → ”Hvem er som Jah?” [JHWH] • Datering: • Det åttende århundret f. Kr. Omtrent 742 – 687 f. Kr. • Forfatter: • Er tilskrevet Mika • Hovedtema: • Advarsler om fordømmelse og straff • Løfter om tilgivelse og gjenreisning • Guds rettssak mot Israel

 12. Profeten Mika • Mika mente at samfunnet var i fare på grunn av det moralske forfallet som tæret på fellesskapet. • De rike undertrykket de fattige • Lederne undergravde rettssystemet • Prestene var korrupte • Profetene valgte den behageligste løsningen og så gjennom fingrene på sine overordnedes synder. • Mika forkynte at Guds dom var nær. • Gud skulle føre sitt folk for retten • Likevel gir Mika et løfte om Guds tilgivelse hvis folket vender om og holder paktavtalen. • I boken står det at det vil bli dannet et nytt felleskap, av dem som har tatt til seg profetens budskap om at Gud krever lydighet i både hjertet og gjerning.

More Related