1 / 10

Prožitkový seminář 30. listopadu 2011

Projekt Inkluze – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010. Prožitkový seminář 30. listopadu 2011. HIPOTERAPIE. 1. První zmínka o spolupráci člověka a koně je z uměleckých předmětů ve 2. stol. před Kristem z Číny

tegan
Télécharger la présentation

Prožitkový seminář 30. listopadu 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Projekt Inkluze – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Prožitkový seminář 30. listopadu 2011 HIPOTERAPIE

  2. 1. První zmínka o spolupráci člověka a koně je z uměleckých předmětů ve 2. stol. před Kristem z Číny - konkrétnější zpráva je od jihoamerických indiánů vozících své druhy napříč koňského hřbetu - nepřímá srdeční masáž - po 1.světové válce rehabilitace válečných invalidů konec 20. stol. zaznamenává velký rozmach využití koně v rehabilitační péči - RÚ Chuchelná, ÚSP Zbůch Plzeň, vznik ČHS v roce 1991

  3. 2. hipoterapie  - významná součást rehabilitace handicapovaného člověka  -  rehabilitace  -   aktivizační proces umožňující návrat klienta do kvality života

  4. hipoterapie  -  rehabilitační léčebné ježdění na koni na základě trojrozměrného pohybu koňského hřbetu stimulující svalstvo celého těla - základní způsob chodu - krok                    -  inervace nervového systému - vliv na patologický tonus svalové hmoty                    -  náhrada chůze - u jezdce v sedu fyziologický rotační pohyb pánve                    -  napomáhá orientaci v prostoru u klientů se smyslovými poruchami                    -  positivní vliv na psychiku klienta - spojení – příroda, kůň

  5. 3.indikace  -  od ranného dětství do téměř důchodového věku                -  DMO různé typy  -  doplnění celého rhb procesu                -  patologický svalový tonus - vadné držení těla, LMD                                                           - hypotonické formy - kůň stimiluje                                                           - hyperkinetické formy–kůň je trpělivý                 -  postraumatické a degenerativní onemocnění nervového systému                 -  smyslové poruchy                  -  mentální retardace, autismus ( kůň je kamarád ), aspergerův syndrom

  6. 4. Kontraindikace -  alergie, astma, kožní defekty                            - luxace kyčelních kloubů, osteoporosa, zakřivení páteře nad 30st.                          -  pooperační stavy, nekompenzovaná epilepsie

  7. 5.podmínky  -  nutné doporučení lékaře, podepsané bezpečnostní prohlášení                    -  vhodný oděv a obuv                    -  spolupráce rodičů ( informace o dítěti..)                    -  správná volba koně, tým zaškolených pracovníků                    -  technika jízdy - nastavení určitého plánu - madla, sedlo, jízda v leže, asistovaný sed...                    -  frekvence ježdění  -  ideál - 1 až 3krát týdně při základní jednotce 20min.

  8. 6.závěr  -  věnujeme se terapeutickému ježdění na koni již více jak deset let, naše  klientela je rozsáhlá-asi na sto dětí i dospělých si u nás prošlo určitou dobou ježdění. Dosáhli jsme společně různých výsledků, klienti jsou postupně uváděny do rehabilitační péče na koni dle druhu a stupně postižení. Také záleží na prvním setkání klienta s koněm a hledat správný způsob, jak  velké zvíře přijmout, od toho se odvíjí další postupy. Nemalou úlohu hraje spolupráce rodičů, jejich informace o náladě dítěte mnohdy vysvětluje, proč dítě nespolupracuje. Rodič často funguje i jako pomocník při jízdě. Pro rozsáhlou klientelu dětí mentálně retardovaných s plnou pohybovou aktivitou, popřípadě s autistickými rysy je velké využití AVK (p.Burdová )

  9. 7. kazuistika

  10. Děkujeme za pozornost Hana Išová Ing. Michaela Burdová

More Related